Dr. habil. Grzegorz Kuca

Basic information

E-mail: g.kuca.uj.edu.pl

Phone: +48 12 663 19 35 or +48 12 663 19 71

Office hours: Thursday, 1.00 PM - 2.00 PM

Biographical information

Grzegorz graduated in 2003, in 2007 he earned his Ph.D. in law and in 2018 his habilitation. In the period of 2008-2010 he acted as an advisor and senior advisor – assistant of a judge of the Constitutional Tribunal. He is an attorney at law. Grzegorz was an intern at the Faculty of Law of Katholieke Universiteit Leuven in Belgium and at the Lucerne University in Switzerland. He is a member of the Polish Association of Constitutional Law. In the years 2011-2012 he participated in a research project concerning the institution of public hearing as well as other forms of public consultation in the legislative process.

At the Jagiellonian University he gives classes of constitutional law, election law and parliamentary law. He is also a tutor of MA seminar which regards comparative constitutional law. He was twice awarded with the first place in the ranking of academic teachers of the Faculty of Law of the Jagiellonian University. He is engaged in works for the academic society of the Jagiellonian University. In 2008 he was appointed by the Rector as a member of the Standing Committee for Social Matters. In 2012 the appointment was renewed and followed by election for the President of the Committee.

Grzegorz also trains employees of the Civil Service as well as legal trainees and attorneys at law. He is an author or co-author of more than thirty five publications concerning Polish as well as comparative constitutional law and political systems of modern states. He is also an author of several legal opinions regarding normative acts projects including effects of their application. He participated in more than forty conferences both on national and international level, presenting papers during some of them (for example:  World Congress of Constitutional Law 2014, Constitutional Challenges: Global and Local The Separation versus the Cooperation of Powers in the Contemporary Democratic State with P. Mikuli).

Publications

Kuca G. (wsp. Mikuli P.), The Public Hearing and Law-Making Procedures, "Liverpool Law Review" 2016, (.), s. 1-17.

Konstytucja Gruzji (tł. G. Kuca, M. Grzybowski, K. Kaczmarczyk-Kłak; wstęp G. Kuca, M. Grzybowski), Warszawa 2015, ss. 150.

Kuca G., (wsp. Mikuli P.), The Separation versus the Cooperation of Powers in the Contemporary Democratic State, IX World Congress of Constitutional Law (Oslo, 16-20 JUNE 2014) Contributions by Polish Scholars, "Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego" 2015, vol. IV, s. 125-136.

Kuca G., Konstytucyjne limity zadłużenia w Polsce oraz w wybranych państwach UE, [w:] P. Mikuli, A. Kulig, J. Karp, G. Kuca (red.), Ustroje. Tradycje i porównania. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, s. 138 - 145.

Kuca G., Programy wyborcze jako meritum stosunku przedstawicielskiego, [w:] M. Mączyński (red.), Praktyka realizacji biernego prawa wyborczego w Polsce. Źródła regulacji, wykładnia przepisów prawa i efekty ich stosowania w świetle ustawy Kodeks wyborczy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, s. 218-231.

Kuca G. (wsp. Karp J.), Public Law and Solidarity: Poland, "European Review of Public Law" 2014, vol. 26, no. 1, s. 257-287

Kuca G., Pozycja ustrojowa Prezydenta Gruzji: stabilizator ustroju czy inspirator konfliktów? [w:] S. Sulowski, J. Zaleśny (red.), Mechanizmy rządzenia w państwach Europy Wschodniej, „Studia Politologiczne" 2014, vol. 33, s. 460-473.

Kuca G., Zasada podziału władzy w konstytucji RP z 1997 r., Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, ss. 356.

Rec. A. Pułło, "Przegląd Sejmowy" 2014, nr 5, s. 189 - 193.

Kuca G., Trzecia Rzeczpospolita Polska [w:] P. Mikuli (red.), Status prawny sędziego we współczesnych systemach politycznych, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Koszalin-Gdańsk 2013, s. 236-283.

Kuca G., Public Law and the Economic Crisis: Poland, "European Review of Public Law" 2013, vol. 25, no. 1, s. 309-347.

Kuca. G., O potrzebie reinterpretacji pojęcia "zasada podziału władzy", [w:] M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli (red.), Ustroje. Historia i współczesność. Polska - Europa - Ameryka Łacińska. Księga jubileuszowa  dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013, s. 255-264.

Kuca G., Rec. Jimly Asshiddiqie: The Constitutional Law of Indonesia. A Comprehensive Overview, "Państwo i Prawo" 2013, z. 7, s. 112-114.

Kuca G., Reformy konstytucyjne w Gruzji (próba podsumowania), [w:] S. Bożyk (red.), Aktualne problemy reform konstytucyjnych, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2013, s. 565-576.

Kuca G., Dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych, [w:] B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red.), Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej terenowej. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, t. II, s. 443-463.

Kuca G., Dyrektorzy izb skarbowych i naczelnicy urzędów skarbowych,  [w:] B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red.), Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej terenowej. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, t. II, s. 464-483.

Kuca G., Dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej, [w:] B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red.), Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej terenowej. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, t. II, s. 484-502.

Kuca G., Komisja Nadzoru Finansowego, [w:] B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red.), Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej centralnej. Komentarz,  Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, t. I, s. 506-530, s. 553-563.

Kuca G.,Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, [w:] B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red.), Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej centralnej. Komentarz,  Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, t. I, s. 553-563.

Kuca G., Szef Służby Celnej, [w:] B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red.), Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej centralnej. Komentarz,  Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, t. I, s. 787-796.

Kuca G., Generalny Inspektor Informacji Finansowej, [w:] B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red.), Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej centralnej. Komentarz,  Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, t. I, s. 797-814.

Kuca G., Indonezja, [w:] St. Bożyk, M. Grzybowski (red.), Systemy ustrojowe państw współczesnych, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2012, s. 469-498.

Kuca G., Gruzja, [w:] St. Bożyk, M. Grzybowski (red.), Systemy ustrojowe państw współczesnych, Wydawnictwo  Temida 2, Białystok 2012, s. 341-374.

Kuca G., Władysław Leopold Jaworski, [w:] A. Szmyt, P. Sarnecki, R. Mojak (red.), Konstytucjonaliści polscy 1918-2011. Sylwetki uczonych,  Warszawa 2012, s. 186-193.

Kuca G. (wsp. Grzybowski M.), System konstytucyjny Gruzji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012, ss. 96.

Kuca G. (wsp. Grzybowski M.), Rec. Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, red. K. Skotnicki, Wydawnicwto Sejmowe Warszawa 2011, s. 296, "Przegląd Sejmowy" 2012, nr 2, s. 225-235.

Kuca G. (wsp. Grzybowski M.), Prawa kobiet w Szwecji, [w:] W. Sokolewicz, L. Kondratieva-Bryzik,  (red.), Prawa kobiet we współczesnym świecie, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011, s. 230-241.

Kuca G., Wybory parlamentarne w Indonezji - uregulowania prawne oraz wyniki wyborów, [w:] Mechanizmy sprawowania władzy, J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), "Studia Politologiczne" 2010, vol. 18, s. 55-69.

Kuca G., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w systemie podzielonych władz (zarys problemu), [w:] T. Mołdawa, J. Szymanek (red.), Instytucja Prezydenta. Zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010, s. 53-64.

Kuca G., Parlament Gruzji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, ss. 48 (2 ark.).

Kuca G., Hasła: Spory o właściwość, Właściwość organów, Pozwolenie wodnoprawne, Współpraca zagraniczna województwa, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego, K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, ss. 601 – 603, ss. 780 – 781, ss. 888 – 889, s. 915 – 917 (1 ark.).

Kuca G., Rada Najwyższa - Prezydent - Gabinet Ministrów. System hamulców w trójkącie władzy na Ukrainie,  [w:] Zagadnienia ustrojowe państw poradzieckich, J. Zaleśny (red.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010, s. 125 - 136 (0,86 ark.).

Kuca G., Konstytucyjne prawo dostępu do służby publicznej w doktrynie i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:]  Prawne i aksjologiczne aspekty służby publicznej, K. Miaskowska-Daszkiewicz, M. Mazuryk (red.), Wydawnictwo Idealit, Lublin - Warszawa 2010, s. 219-230.

Kuca G. (wsp. Grzybowski M.), Finlandia, [w:] Samorząd terytorialny w wybranych państwach europejskich, red. Piasecki A., "Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica", Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010, s. 75-87.

Kuca G., Rec.: S. Rose-Ackerman, Od wyborów do demokracji. Budowa państwa odpowiedzialnego przed społeczeństwem w Polsce i na Węgrzech, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, s. 309, "Przegląd Sejmowy" 2009, nr 6, s. 222-227.

Kuca G., Pozycja ustrojowa i funkcje Zgromadzenia Krajowego - parlamentu Republiki Węgierskiej (1990-2008), [w:] S. Bożyk (red.), Prawo, parlament i egzekutywa we współczesnych systemach rządów. Księga poświęcona pamięci Profesora Jerzego Stembrowicza, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2009, s. 272-290.

Kuca G. (wsp. Grzybowski M.), Parlament Indonezji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009, ss. 56.

Kuca G., Hasła: Administracja rządowa, Akty normatywne administracji rządowej, Wotum nieufności, Dymisja Rady Ministrów, Korpus służby cywilnej, Powiat, Wojewoda, Województwo, Wotum nieufności dla Rady Ministrów, Wotum nieufności dla członka Rady Ministrów, Wotum zaufania, Wójt (burmistrz, prezydent), [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, W. Skrzydło W., S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 94 - 97, s. 98 - 99, s. 145 - 146, s. 219 - 220, s. 366 - 367, s. 640, s. 674 - 675, s. 676 - 677,  s. 677, s. 677 - 678 (0,6 ark.).

Kuca G. (wsp. Mikuli P.), Niezależna władza sądownicza. Rozważania wokół pozycji ustrojowej sądów i trybunałów w Polsce [w:] O. Bogucki, J. Ciapała, P. Mijal (red.), Standardy konstytucyjne a problemy władzy sądowniczej i samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 141–151.

Rec: J. Jaskiernia, "Przegląd Prawa Publicznego" 2009, nr 3, s. 75 - 80.

Kuca G., Zasada podziału i równowagi władz a inne organy państwowe, [w:] Ustroje – doktryny – instytucje polityczne. Księga jubileuszowa Prof. zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego, J. Czajowski, J. Karp, G. Kuca, A. Kulig, A. Opałek (komit. red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 169–175.

Kuca G., Republika Węgierska [w:] P. Sarnecki (red.), Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, s. 385–401.

Kuca G. (wsp. Karp J.), Republika Estońska [w:] P. Sarnecki (red.), Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich,  Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, s. 143–157.

Kuca G. (wsp. Bierzało M.), Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej: Stosowanie Konstytucji RP z 1997 roku – doświadczenia i perspektywy (24 – 26 września 2006 r., Kraków), "Państwo i Prawo" 2007, nr 4, s. 130–133.

Kuca G. (wsp. Bierzało M.), Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej: Stosowanie Konstytucji RP z 1997 roku – doświadczenia i perspektywy (24 – 26 września 2006 r., Kraków), "Przegląd Sejmowy" 2007, nr 1, s. 215–229.

Kuca G., (wsp. Mikuli P.), Glosa do wyroku TK z 9 XI 2005, Kp 2/05, "Państwo i Prawo" 2006, nr 7, s. 105–110.

Kuca G., Rada Najwyższa jako parlament Ukrainy, [w:] J. Czajowski, M. Grzybowski (red.), Parlamenty Państw Europejskich, Księgarnia Akademicka, Kraków 2005, s. 139–163.

Kuca G., Podstawowe problemy stosowania Konstytucji RP, "Jurysta" 2005, nr 2.

Kuca G., Rec.: A. Frankiewicz, Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta RP, „Państwo i Prawo" 2004, nr 9, s. 113-114.

Ważniejsze redakcje naukowe

Kuca G. (red. wraz z P. Mikuli, A. Kulig), Ustroje. Tradycje i porównania. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, ss. 885.

 

Kuca G. (red. wraz z M. Grzybowski, P. Mikuli), Ustroje – historia i współczesność. Polska – Europa – Ameryka Łacińska. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu,  Wydwnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 712.

 

Kuca G. (red. wraz z J. Czajowski, J. Karp, A. Kulig, A. Opałek) Ustroje – doktryny – instytucje polityczne. Księga jubileuszowa Prof. zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego,  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, ss. 456.

Ważniejsze referaty na konferencjach miedzynarodowych

The Financial Crisis and Transformations to the Theoretical Model of Budget Procedure. The 10TH IACL-AIDC World Congress 2018 2018 SEOUL 18-22 June 2018 Violent Conflicts, Peace-Building and Constitutional Law

The Separation versus the Cooperation of Powers in the Contemporary Democratic State (published in: IX World Congress of Constitutional Law (Oslo, 16-20 JUNE 2014)

 

Ważniejsze publikcje Ważniejsze publikcje

Publikacje w języku angielskim

 • Kuca G., Secret Ballot, [w:] R. Grote, F. Lachenmann, R. Wolfrum (eds), Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law, Oxford University Press, 2020.
 • Kuca G., Electoral District, [w:] R. Grote, F. Lachenmann, R. Wolfrum (eds), Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law, Oxford University Press, 2019.
 • Kuca G. Between the Principle of Separation of Powers and the Principle of Unity of Powers. The Swiss Constitutional System, [w:] O. Nikolic (ed.), Introduction to Swiss Law, Beograd 2018, p. 61-69.
 • Kuca G., Principles of the Political System, [in:] J. Szymanek (ed.), Political System of Poland. An Introduction, Warsaw 2018, s. 92-110.
 • Kuca G., Poland, Pologne, Chronicle on Polish Constitutional Law for 2016, "European Review of Public Law" 2017, vo. 29, no. 4, s. 1273-1308 [faktycznie opublikowane w 12.2018]
 • Kuca G. (wsp. Mikuli P.), The Public Hearing and Law-Making Procedures, "Liverpool Law Review" 2016 (37), issue 1-2, s. 1–17.
 • Kuca G., (wsp. Mikuli P.), The Separation versus the Cooperation of Powers in the Contemporary Democratic State, IX World Congress of Constitutional Law (Oslo, 16-20 JUNE 2014) Contributions by Polish Scholars, "Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego" 2015, vol. IV, s. 125–136.
 • Kuca G. (wsp. Karp J.), Public Law and Solidarity: Poland, "European Review of Public Law" 2014, vol. 26, no. 1, s. 257–287.
 • Kuca G., Public Law and the Economic Crisis: Poland, "European Review of Public Law" 2013, vol. 25, no. 1, s. 309–347.

Publikacje książkowe

Artykuły w czasopismach naukowych

 • Kuca G., Jak ocalić demokrację konstytucyjną (artykuł recenzyjny), "Państwo i Prawo" 2020, nr 10. 
 • Kuca G., Między jednolitością a podziałem władzy pozycja ustrojowa Sejmu Ustawodawczego, "Przegląd Sejmowy" 2018, nr 6, s. 83-96.
 • Kuca G., Pozycja ustrojowa Prezydenta Gruzji: stabilizator ustroju czy inspirator konfliktów? [w:] S. Sulowski, J. Zaleśny (red.), Mechanizmy rządzenia w państwach Europy Wschodniej, „Studia Politologiczne" 2014, vol. 33, s. 460–473.
 • Kuca G., Wybory parlamentarne w Indonezji - uregulowania prawne oraz wyniki wyborów, [w:] J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), Mechanizmy sprawowania władzy, , "Studia Politologiczne" 2010, vol. 18, s. 55–69.
 • Kuca G. (wsp. Grzybowski M.), Finlandia, [w:] Samorząd terytorialny w wybranych państwach europejskich, red. Piasecki A., "Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica", Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010, s. 75–87.

Artykuły w pracach zbiorowych

 • ​Kuca G., Ewolucja zasady podziału władzy a sądownictwo konstytucyjne, [w:] M. Granat (red.), Trzeci Okrągły Stół Sądownictwa Konstytucyjnego, Warszawa 2020, s. 129-145. 
 • Kuca G., Konstytucjonalizacja prokuratury: dyskusja naukowa czy ustrojowa potrzeba, [w:] M. Mistygacz (red.), Konieczne i pożądane zmiany ustroju pokuratury w Polsce, Warszawa 2020, s. 15-29.
 • Kuca G., O osobliwościach postępowania w trybie art. 111 kodeksu wyborczego, [w:] A. Gajda, K. Grajewski, A. Rytel-Warzocha, P. Uziębło, M.M. Wiszowaty (red.), Konstytucjonaliz polski. Refleksje z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej Profesora Andrzeja Szmyta, Gdańsk 2020, s. 361-372. 
 • Kuca G., Wysoka Rada Finansów Publicznych francuski model w polskich realiach ustrojowych, [w:] S. Bożyk (red.),  Myśl polityczno-prawna. Demokratyczne państwo prawa. Prawa jednostki. Księga jubileuszowa Prof. dr hab. Adama Jamroza,  Białystok 2018, t. I, s. 145-154.
 • Kuca G., Konstytucyjne limity zadłużenia w Polsce oraz w wybranych państwach UE, [w:] P. Mikuli, A. Kulig, J. Karp, G. Kuca (red.), Ustroje. Tradycje i porównania. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, s. 138–145.
 • Kuca G., Programy wyborcze jako meritum stosunku przedstawicielskiego, [w:] M. Mączyński (red.), Praktyka realizacji biernego prawa wyborczego w Polsce. Źródła regulacji, wykładnia przepisów prawa i efekty ich stosowania w świetle ustawy Kodeks wyborczy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, s. 218–231.
 • Kuca G., Trzecia Rzeczpospolita Polska, [w:] P. Mikuli (red.), Status prawny sędziego we współczesnych systemach politycznych, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Koszalin-Gdańsk 2013, s. 236–283.
 • Kuca. G., O potrzebie reinterpretacji pojęcia "zasada podziału władzy", [w:] M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli (red.), Ustroje. Historia i współczesność. Polska - Europa - Ameryka Łacińska. Księga jubileuszowa  dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013, s. 255–264.
 • Kuca G., Reformy konstytucyjne w Gruzji (próba podsumowania), [w:] S. Bożyk (red.), Aktualne problemy reform konstytucyjnych, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2013, s. 565–576.
 • Kuca G., Władysław Leopold Jaworski, [w:] A. Szmyt, P. Sarnecki, R. Mojak (red.), Konstytucjonaliści polscy 1918-2011. Sylwetki uczonych,  Warszawa 2012, s. 186–193.
 • Kuca G. (wsp. Grzybowski M.), Prawa kobiet w Szwecji, [w:] W. Sokolewicz, L. Kondratieva-Bryzik,  (red.), Prawa kobiet we współczesnym świecie, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011, s. 230–241.
 • Kuca G., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w systemie podzielonych władz (zarys problemu), [w:] T. Mołdawa, J. Szymanek (red.), Instytucja Prezydenta. Zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010, s. 53–64.
 • Kuca G., Rada Najwyższa - Prezydent - Gabinet Ministrów. System hamulców w trójkącie władzy na Ukrainie,  [w:] Zagadnienia ustrojowe państw poradzieckich, J. Zaleśny (red.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010, s. 125–136.
 • Kuca G., Konstytucyjne prawo dostępu do służby publicznej w doktrynie i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:]  K. Miaskowska-Daszkiewicz, M. Mazuryk (red.), Prawne i aksjologiczne aspekty służby publicznej, Wydawnictwo Idealit, Lublin - Warszawa 2010, s. 219 –230.
 • Kuca G., Pozycja ustrojowa i funkcje Zgromadzenia Krajowego - parlamentu Republiki Węgierskiej (1990-2008), [w:] S. Bożyk (red.), Prawo, parlament i egzekutywa we współczesnych systemach rządów. Księga poświęcona pamięci Profesora Jerzego Stembrowicza, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2009, s. 272–290.
 • Kuca G. (wsp. Mikuli P.), Niezależna władza sądownicza. Rozważania wokół pozycji ustrojowej sądów i trybunałów w Polsce, [w:] O. Bogucki, J. Ciapała, P. Mijal (red.), Standardy konstytucyjne a problemy władzy sądowniczej i samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 141–151.
 • Kuca G., Zasada podziału i równowagi władz a inne organy państwowe, [w:] J. Czajowski, J. Karp, G. Kuca, A. Kulig, A. Opałek (komit. red.), Ustroje – doktryny – instytucje polityczne. Księga jubileuszowa Prof. zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego, , Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 169–175.
 • Kuca G., Rada Najwyższa jako parlament Ukrainy, [w:] J. Czajowski, M. Grzybowski (red.), Parlamenty Państw Europejskich, Księgarnia Akademicka, Kraków 2005, s. 139–163.

Komentarze

 • Kuca G., Dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych, [w:] B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red.), Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej terenowej. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, t. II, s. 443–463.
 • Kuca G., Dyrektorzy izb skarbowych i naczelnicy urzędów skarbowych,  [w:] B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red.), Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej terenowej. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, t. II, s. 464–483.
 • Kuca G., Dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej, [w:] B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red.), Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej terenowej. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, t. II, s. 484–502.
 • Kuca G., Komisja Nadzoru Finansowego, [w:] B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red.), Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej centralnej. Komentarz,  Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, t. I, s. 506-530, s. 553–563.
 • Kuca G., Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, [w:] B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red.), Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej centralnej. Komentarz,  Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, t. I, s. 553–563.
 • Kuca G., Szef Służby Celnej, [w:] B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red.), Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej centralnej. Komentarz,  Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, t. I, s. 787–796.
 • Kuca G., Spory o właściwość, [w:] K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), Encyklopedia Samorządu Terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, ss. 601– 603.
 • Kuca G., Właściwość organów, [w:] K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), Encyklopedia Samorządu Terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, ss. 780 – 781.
 • Kuca G., Pozwolenie wodnoprawne, [w:] K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), Encyklopedia Samorządu Terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, ss. 888 – 889.
 • Kuca G., Współpraca zagraniczna województwa, [w:] K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), Encyklopedia Samorządu Terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 915–917.
 • Kuca G., Hasła: Administracja rządowa, Akty normatywne administracji rządowej, Wotum nieufności, Dymisja Rady Ministrów, Korpus służby cywilnej, Powiat, Wojewoda, Województwo, Wotum nieufności dla Rady Ministrów, Wotum nieufności dla członka Rady Ministrów, Wotum zaufania, Wójt (burmistrz, prezydent), [w:] W. Skrzydło S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny,  Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 94–97, s. 98–99, s. 145–146, s. 219–220, s. 366–367, s. 640, s. 674–675, s. 676–677,  s. 677, s. 677–678.

Opracowania słownikowe

 • Kuca G., Absolutorium,  [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny,  Warszawa 2018, s. 9-13.
 • Kuca G., Aklamacja,  [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s. 17-18.
 • Kuca G., Bezwzględna (absolutna) większość głosów, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s. 62-63.
 • Kuca G., Budżet państwa, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny,  Warszawa 2018, s. 84-90.
 • Kuca G., Ciche wybory, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s. 96-97.
 • Kuca G., Dezyderat, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s. 157-158.
 • Kuca G., Gerrymandering, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s. 245-247.
 • Kuca G., Jednolitości władzy państwowej zasada, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s. 342-346.
 • Kuca G., Jednomyślność, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny,  Warszawa 2018, s. 349-350.
 • Kuca G., Kolegialność, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s. 370-373.
 • Kuca G., Konsultacje społeczne, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s. 422-423.
 • Kuca G., Konstruktywne wotum nieufnosci, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s. 408-411.
 • Kuca G., Kwalifikowana większość głosów, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s. 443-445.
 • Kuca G., Niepołączalność, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018.
 • Kuca G., Organizacja wewnętrzna parlamentu, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s. 578-582.
 • Kuca G., Podziału władzy zasada, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny,  Warszawa 2018, s. 634-642.
 • Kuca G., Przesłuchanie parlamentarne, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s. 778-781.
 • Kuca G., Rozporządzenie, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s. 653-656.
 • Kuca G., Rozporządzenie z mocą ustawy, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s. 856-861.
 • Kuca G., Rozwiązanie parlamentu, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s. 862-865.
 • Kuca G., Senator, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s. 908-910.
 • Kuca G., Umowa międzynarodowa, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny,  Warszawa 2018, s.
 • Kuca G., Ustawa, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s. 1026-1031.
 • Kuca G., Weto ustawodawcze, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny,  Warszawa 2018, s. 1049-1055.
 • Kuca G., Władza ustawodawcza, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s.
 • Kuca G., Wotum zaufania, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s. 1083-1087.
 • Kuca G., Współdziałanie władz, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny,  Warszawa 2018, s. 1088-1094.
 • Kuca G.,Wysłuchanie publiczne,  [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s. 1128-1132.
 • Kuca G., Zwykła (względna) większość zwykła, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny,  Warszawa 2018, s. 1188-1189.

Rozdziały w podręcznikach

 • Kuca G., Indonezja, [w:] St. Bożyk, M. Grzybowski (red.), Systemy ustrojowe państw współczesnych, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2012, s. 469–498.
 • Kuca G., Gruzja, [w:] St. Bożyk, M. Grzybowski (red.), Systemy ustrojowe państw współczesnych, Wydawnictwo  Temida 2, Białystok 2012, s. 341–374.
 • Kuca G., Republika Węgierska, [w:] P. Sarnecki (red.), Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, s. 385–401.
 • Kuca G. (wsp. Karp J.), Republika Estońska, [w:] P. Sarnecki (red.), Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich,  Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, s. 143–157.
Recenzje
 • Kuca G., Rec. Minikomentarz dla Maksiprofesora. Księga jubileuszowa profesora Leszka Garlickiego, red. M.  Zubik,Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017,Human Right in Contemporary World Essays in Honour of Professor Leszek Garlicki,  ed. M. Zubik Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, "Przegląd Konstytucyjny" 2019, nr 2, s. 75-87.
 • Kuca G., Rec. Konstytucja RP. t.I, Komentarz do art. 1-86, s. 1592, t. II, Komentarz do art. 87-243, s. 1500, red. Marek Safjan, Leszek Bosek, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, "Przegląd Sejmowy" 2017, nr 4, s. 257-264.
 • Kuca G., Rec. Jakub Rzucidło, Elektroniczny rząd. Aspekty konstytucyjnoprawne, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, "Przegląd Sejmowy" 2016, nr 3, s. 127–134.
 • Kuca G., Rec. Jimly Asshiddiqie: The Constitutional Law of Indonesia. A Comprehensive Overview, "Państwo i Prawo" 2013, z. 7, s. 112–114.
 • Kuca G. (wsp. Grzybowski M.), Rec. Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, red. K. Skotnicki, Wydawnictwo Sejmowe Warszawa 2011, s. 296, "Przegląd Sejmowy" 2012, nr 2, s. 225–235.
 • Kuca G., Rec.: S. Rose-Ackerman, Od wyborów do demokracji. Budowa państwa odpowiedzialnego przed społeczeństwem w Polsce i na Węgrzech, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, s. 309, "Przegląd Sejmowy" 2009, nr 6, s. 222–227.
 • Kuca G., Rec.: A. Frankiewicz, Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta RP, „Państwo i Prawo" 2004, nr 9, s. 113–114.

Glosy

 • Kuca G., (wsp. Mikuli P.), Glosa do wyroku TK z 9 XI 2005, Kp 2/05, "Państwo i Prawo" 2006, nr 7, s. 105–110.

Opublikowane głosy w dyskusji naukowej

 • Kuca G., Wystąpienie podczas spotkania dyskusyjnego  w  redakcji,  „Przeglądu  Sejmowego"  na  temat  „prezydent  a  rząd", Warszawa, dnia 19 listopada 2015 r., "Przegląd Sejmowy" 2016, nr 2, s. 221–224.

Sprawozdania

 • Kuca G. (wsp. Bierzało M.), Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej: Stosowanie Konstytucji RP z 1997 roku – doświadczenia i perspektywy (24 – 26 września 2006 r., Kraków), "Państwo i Prawo" 2007, nr 4, s. 130–133.
 • Kuca G. (wsp. Bierzało M.), Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej: Stosowanie Konstytucji RP z 1997 roku – doświadczenia i perspektywy (24 – 26 września 2006 r., Kraków), "Przegląd Sejmowy" 2007, nr 1, s. 215–229.
 • Kuca G., Podstawowe problemy stosowania Konstytucji RP, "Jurysta" 2005, nr 2.

Publicystyka prawnicza

 • Kuca G. (wsp. M. Florczak-Wątor, M. Krzemiński, P. Mikuli, B. Naleziński, A. Niżnik-Mucha), Pytania d(o) referendum. Kto pyta nie błądzi, "Dziennik Gazeta Prawna" z dnia 26 czerwca 2018 r., nr 122 (4772).

Publikacje złożone do druku:

 

 • Kuca G., Budget and Fiscal Control, [w:] R. Grote, F. Lachenmann, R. Wolfrum (eds), Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law, Oxford University Press, 2020.

see also

Subjects