Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji dr. Grzegorza Kucy dotyczącej procedury budżetowej we współczesnym prawie konstytucyjnym.

Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji dr. Grzegorza Kucy dotyczącej procedury budżetowej we współczesnym prawie konstytucyjnym.

Procedura budżetowa we współczesnym prawie konstytucyjnym

Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji dr. Grzegorza Kucy zatytułowanej: Procedura budżetowa we współczesnym prawie konstytucyjnym. Analiza porównawcza na przykładzie państw UE, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ss. 512.

Głównym celem podjętych badań było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy zakres i sposób unormowania procedury budżetowej w konstytucjach państw UE zapewnia w wystarczającym stopniu optymalne warunki formalne do jej przeprowadzenia.

 

Udzielenie odpowiedzi na to pytanie wymagało wyjaśnienia bardziej szczegółowych zagadnień, w tym w szczególności: 

1) jak należy rozumieć pojęcie procedury budżetowej, a w jej ramach poszczególnych etapów oraz faz postępowania,

2) jakiego rodzaju przesłanki decydują o istnieniu i formie procedury budżetowej oraz w jaki sposób można optymalizować jej konstrukcję,

3) czy, a jeśli tak, to w jakim zakresie zasady budżetowe, forma i ranga aktu budżetowego, uczestnicy determinują kształt procedury budżetowej,

4) jaki jest podział kompetencji pomiędzy uczestnikami procedury budżetowej oraz granice ingerencji jednego uczestnika w sferę zarezerwowaną dla drugiego,

5) czy reguły ustrojowe dotyczące etapów projektowania, uchwalania, wykonywania, a nadto kontroli wykonania budżetu państwa są precyzyjne wyznaczone i odpowiadają istniejącym warunkom oraz praktyce ustrojowej.

Data opublikowania: 13.01.2018
Osoba publikująca: Grzegorz Kuca