Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pach M., Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 31.5.2017 (I KZP 4/17), „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2017, nr 3, s. 123–136 (uwaga: numer ukazał się w 2019 r.).

Pach M., Okoliczności i przejawy utraty konstytucyjnej charakterystyki przez polski Trybunał Konstytucyjny po 19.12.2016 r., [w:] Konstytucja, praworządność, władza sądownicza. Aktualne problemy trzeciej władzy w Polsce, red. Łukasz Bojarski, Krzysztof Grajewski, Jan Kremer, Gabriella Ott, Waldemar Żurek, Warszawa 2019, s. 125–155.

Pach M., (wsp. Mikołaj Małecki), Stan wyższej konieczności konstytucyjnej, „Państwo i Prawo” 2018, z. 7, s. 38–57.

Pach M. (wsp. M. Florczak-Wątor), Co wymaga zmiany w procedurze wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Polsce?, „Państwo i Prawo” 2018, z. 5, s. 22–42.

Pach M. Niemiecka koncepcja demokracji zdolnej do obrony (zarys problematyki), „Przegląd Konstytucyjny” 2017, nr 2, http://www.przeglad.konstytucyjny.law.uj.edu.pl/article/view/130, s. 55–86.

Pach M., Specyfika wykładni konstytucji w konstytucyjnym państwie prawa na przykładzie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., [w:] Prawo i polityka w sferze publicznej. Perspektywa wewnętrzna, red. Paweł Jabłoński, Jacek Kaczor, Maciej Pichlak, Wrocław 2017, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=89128&from=publication,s. 13–25.

Pach M., Procedura stwierdzania przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta RP, [w:] Konstytucyjny spór o granice zmian organizacji i zasad działania Trybunału Konstytucyjnego (czerwiec 2015 – marzec 2016), red. Piotr Tuleja, Piotr Radziewicz, Warszawa 2017, s. 268–307.

Pach M., Termin składania wniosków w sprawie wyboru sędziów Trybunału w 2015 r., [w:] Konstytucyjny spór o granice zmian organizacji i zasad działania Trybunału Konstytucyjnego (czerwiec 2015 – marzec 2016), red. Piotr Tuleja, Piotr Radziewicz, Warszawa 2017, s. 71–131.

Pach M., Uwe Kischela summa komparatystyczna (artykuł recenzyjny), „Państwo i Prawo” 2016, z. 11, s. 105–117.

Pach M., (wsp. P. Tuleja), uwagi do art. 10, [w:]Konstytucja RP. Komentarz, t. I (art. 1–86), red. Marek Safjan, Leszek Bosek, Warszawa 2016, s. 335–352.

Pach M., Prawotwórcze kompetencje władzy wykonawczej w zakresie prawa powszechnie obowiązującego w Konstytucji RP z 1997 r. – stan obecny i postulaty de lege ferenda, „Białostockie Studia Prawnicze” 2016, z. 20, t. 2, http://bsp.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2017/10/20B9.pdf, s. 167–181.

Pach M., Przewodniczący określonego w ustawie komitetu jako członek Rady Ministrów, „Przegląd Sejmowy” 2015, nr 4, s. 25–54.

Pach M., Ograniczenia swobody funkcjonowania partii politycznych na gruncie Ustawy Zasadniczej RFN z 1949 r. i Konstytucji RP z 1997 r. w świetle regulacji normatywnej i wybranego orzecznictwa konstytucyjnego, [w:] Konstytucje państw europejskich z perspektyw historycznej i współczesnej, red. Patryk Kowalczyk, Beata Aniela Maciejewska, Toruń 2015, s. 207–231.

Pach M., O zasadzie podziału władzy w kontekście terminu zarządzenia przez Prezydenta RP wyborów do Sejmu i Senatu (kilka uwag na marginesie wyroku K 9/11), [w:] Aktualne problemy prawa wyborczego, red. Bogusław Banaszak, Andrzej Bisztyga, Anna Feja-Paszkiewicz, „Acta Iuridica Lebusana” t. I, Zielona Góra 2015, s. 295–306.

Pach M., Zakres indywidualnej odpowiedzialności parlamentarnej osoby powołanej w skład Rady Ministrów na więcej niż jeden urząd, „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 6, s. 57–73.

Pach, M., Recepcja konstruktywnego wotum nieufności. Art. 67 Ustawy Zasadniczej RFN w konfrontacji z rozwiązaniami ustrojowymi Hiszpanii, Belgii, Słowenii, Węgier i Polski, „Studia Iuridica Toruniensia” 2014, t. XIV, s. 273–296.

Pach M., How Sociological Analysis Can Influence Constitutions. A Few Remarks, [w:] Integrating Social Sciences Into Legal Research. Conference Papers, Vilnius 2014, s. 264–272.

Pach M., Wotum zaufania na gruncie Ustawy Zasadniczej RFN z 1949 r. i Konstytucji RP z 1997 r. w kontekście racjonalizacji systemu parlamentarnego obu państw, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 1, s. 229–258.

Pach M., Glosa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 kwietnia 2011 r. (sygn. akt Pp 1/10), „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 1, s. 139–145.

Pach M., Stan konieczności ustawodawczej – niemiecka osobliwość czy potencjalne źródło inspiracji recepcyjnej?, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 6, s. 75–92.

Pach M., German and Polish Constructive Vote of No Confidence. Convergence or Divergence?, [w:] The Interaction of National Legal Systems: Convergence, s. 254–262.

Pach M., Indywidualna odpowiedzialność parlamentarna członków Rady Ministrów na gruncie Konstytucji RP z 1997 roku w kontekście racjonalizacji polskiego systemu parlamentarnego. Uwagi na temat regulacji normatywnej i praktyki, [w:] 15 lat funkcjonowania Konstytucji RP w polskim porządku prawnym, red. Ewa Grzęda, Łukasz Zbyszyński, Kraków 2013, s. 53–73.

Pach M., Dyrektywa współdziałania władz w Konstytucji RP z 1997 roku jako przykład ustrojowego wishful thinking, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych, red. Stanisław Biernat, „Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego” 2012, nr 1, Warszawa 2013, s. 205–216.

Pach M.,  Odpowiedzialność marszałka Sejmu (Senatu) wykonującego obowiązki Prezydenta RP, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 2, s. 35–56.

Pach M., Sens i bezsens weta ustawodawczego w Konstytucji RP z 1997 roku w świetle konstytucyjnej regulacji pozycji ustrojowej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, „Kultura i Polityka” 2011, nr 9,  s. 130–156.

Pach M., Możliwości i celowość recepcji na grunt polski współczesnych niemieckich regulacji prawnokonstytucyjnych w zakresie władzy wykonawczej, „Kultura i Polityka” 2010, nr 8, s. 106–117.