Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego została założona w 2001 r. przez Profesora dra hab. Mariana Grzybowskiego, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w latach 2001-2010. W naszej Katedrze prowadzone są zaawansowane badania w zakresie porównawczego, a także polskiego prawa konstytucyjnego. W ofercie dydaktycznej Katedry znajduje się kilkanaście obligatoryjnych i fakultatywnych kursów dla studentów Wydziału Prawa i Administracji.

W dniach 14-16 września br. odbył się organizowany przez naszą Katedrę wspólnie z Katedrą Prawa Konstytucyjnego UJ 65 Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Temat tegorocznego zjazdu: "Europejski wymiar prawa konstytucyjnego". Referentkami i referentami byli: prof. Jan Wawrzyniak; prof. Krzysztof Wójtowicz; dr hab Maciej Taborowski, prof. INP PAN; prof. Jan Barcz; dr hab. Anna Rytel-Warzocha, prof. UG; dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler, prof. UG; dr Władysław Jóźwicki; dr Marcin Szwed; dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka, prof. UMK; dr hab. Anna Śledzińska-Simon. Moderatorami zaś byli: prof. Marian Grzybowski, prof. Andrzej Szmyt oraz prof. Krzysztof Skotnicki.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapraszamy do lektury nowej publikacji pod. red. prof. Piotra Mikulego

Instytucje ombudsmana w państwach anglosaskich. Studium porównawcze

Publikacja obejmuje wyniki badań realizowanych przez zespół pod kierownictwem prof. P. Mikulego w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki nr 2013/09/B/HS5/01185. Książka zawiera wnikliwą analizę pozycji ustrojowej i kompetencji instytucji ombudsmana w Zjednoczonym Królestwie oraz w trzech państwa Wspólnoty Narodów: Australii, Kanadzie i Nowej Zelandii. Autorzy podjęli próbę odpowiedzi na pytanie, czy istnieje zestaw szczególnych cech wyróżniających instytucję ombudsmana w tych państwach, zarówno w zestawieniu z klasycznym modelem nordyckim, jak i z rozwiązaniami w państwach nienależących do anglosaskiego kręgu kulturowego.

Książka zawiera następujące rozdziały:

Organy typu ombudsmańskiego w Zjednoczonym Królestwie i wybranych
państwach Wspólnoty Narodów - uwagi wprowadzające (Piotr Mikuli)

Rozdział I
Ewolucja modelu ombudsmana w ujęciu teoretycznoprawnym (Agnieszka Gajda)

Rozdział II
Źródło inspiracji instytucji ombudsmana - rozwiązania skandynawskie
(Bartłomiej Kucia, Piotr Mikuli)

Rozdział III
Pierwszy ombudsman anglosaski: casus Nowej Zelandii (Mirosław Wróblewski)

Rozdział IV
Ombudsmani w systemie ustrojowym Zjednoczonego Królestwa
(Aleksander Dańda, Piotr Mikuli)

Rozdział V
Ombudsmani w systemie ustrojowym Kanady (Aleksander Dańda)

Rozdział VI
Ombudsmani w systemie ustrojowym Australii (Mirosław Wróblewski)

Rozdział VII
W poszukiwaniu anglosaskiego modelu instytucji ombudsmana
(Bartłomiej Kucia, Piotr Mikuli, Michał Podsiadło)

Data opublikowania: 13.07.2017
Osoba publikująca: Piotr Mikuli