Praktyki studenckie

Terminy dyżurów

Pomiedziałek, 9.00-10.00

Koordynator ds. praktyk

Koordynatorem ds. praktyk na kierunku Administracja jest dr Janusz Karp

Rozliczanie praktyk zawodowych

Z uwagi na wycofanie indeksów i kart egzaminacyjnych, formalnego rozliczenia praktyk (uzyskanie wpisu w systemie USOS) dokonywać można w trakcie całego roku akademickiego. W tym celu należy złożyć kompletne dokumenty (wypełniony dziennik praktyk lub też odpowiednie dokumenty w przypadku alternatywnego sposobu ich zaliczania, np. na podstawie umowy o pracę) w Sekretariacie, pok. 108. Rozliczone dzienniczki będą do odebrania następnego dnia po dyżurze Pełnomocnika.

 

UWAGA!!!
 
Aby uzyskać zgodę Pełnomocnika na odbycie praktyk, należy złożyć wniosek wraz z pismem z instytucji przyjmującej o udzieleniu zgody na praktykę.
 
Oświadczenia o uzyskaniu zgody składane przez Studentów nie będą respektowane.

Zasady odbywania i zaliczania praktyk na kierunki administracja

STUDENT ZAMIERZAJĄCY:

1.     ODBYĆ PRAKTYKI - DZIAŁA Z WYPRZEDZENIEM:

a.     drukuje i wypełnia Wniosek znajdujący się na stronie Wydziału Prawa i Administracji UJ (praktyki - wnioski);

WAŻNE:   

- umieszcza dokładny adres instytucji (wraz z kodem pocztowym) oraz okres praktyki;

- jeśli wypełnia część B  wniosku (zamiana praktyki): dołącza zgodę wybranej instytucji na odbycie praktyki.

 

b.     składa wypełniony wniosek (z ewentualnymi załącznikami – popatrz wyżej) do Sekretariatu (ul. Bracka 12, pok. 108) co najmniej z 4-tygodniowym wyprzedzeniem

c.     w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie praktyk odbiera w Dziekanacie dzienniczek praktyk (co z nim robić – patrz niżej – pkt 3).

 

2.     ZALICZYĆ NA POCZET PRAKTYK PRACĘ wykonywaną na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło:

a.     drukuje Wniosek i oprócz danych osobowych wypełnia część C wniosku;

b.     dołącza potwierdzenie zatrudnienia (ksero umowy) oraz jej wykonania (np.opatrzony pieczątką i podpisany dokument, w którym reprezentant instytucji, kadrowa itp. oświadczy, że student faktycznie był zatrudniony w danym okresie);

c.     WAŻNE: składa dokumenty wymienione w podpunktach a-b  w pok. 108 .

 

3.     ROZLICZYĆ ODBYTE PRAKTYKI I UZYSKAĆ WPIS DO USOS (z wyj. pkt 2– spojrzyj dla spokoju sumienia J):

a.     sprawdza poprawność wypełnienia dzienniczka praktyk (jeśli uczynił to kończąc praktykę, sprawdza ponownie), a w szczególności kontroluje obecność w nim:

·  podpisów (i pieczątek) poświadczających datę rozpoczęcia praktyki, czas jej trwania oraz datę jej zakończenia (strony 2-3 w dzienniczku);

·  potwierdzonych (pieczątka, podpis) wpisów relacjonujących przebieg praktyk (Karty tygodniowe)

·  opinii opiekuna praktyk (wpisana na ostatnich stronach dzienniczka, lub wpięta weń zszywaczem – zawsze opatrzona podpisem opiekuna)

b.     składa dzienniczek praktyk do Sekretariatu (pok. 108) na odpowiednią (tzn. przeznaczoną dla kierunku ADMINISTRACJA) półkę.

 

UWAGA: DODATKOWE UŻYTECZNE INFORMACJE:

·       PO WPISANIU ZALICZENIA DZIENNICZKI ZNAJDUJĄ SIĘ W SZUFLADACH PRZEZNACZONYCH DLA PRAKTYK (SEKRETARIAT p. 108);