Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego

Wydział Prawa i Administracji UJ

Badania finansowane ze środków statutowych i własnych Katedry

Temat przewodni: Prawo ustrojowe porównawcze w epoce szybkich zmian oraz w obliczu współczesnego stanu integracji europejskiej

Celem badań jest zrozumienie relacji pomiędzy organami i instytucjami publicznymi w państwie współczesnym oraz zakresu praw i wolności konstytucyjnych przyjmowanych w różnych systemach politycznych, w tym na poziomie supranarodowym. Badania obejmują analizę dogmatyki prawa konstytucyjnego w wybranych państwach współczesnych głównie w aspekcie porównawczym. Badania polegają także na analizie orzecznictwa sądów/trybunałów dotyczącego tematyki ustrojowej oraz poglądów doktryny na współczesne problemy prawa konstytucyjnego.  Pracownicy katedry w badaniach zwracają również uwagę na genezę przyjmowanych rozwiązań ustrojowych.

Planowane efekty naukowe i praktyczne: usystematyzowanie wiedzy na temat systemów rządów i ich genezy oraz funkcjonowania w aspekcie historycznym i współczesnym, pogłębienie wiedzy na temat instytucji ustrojowych w państwie współczesnym w warunkach globalizacji, integracji, a także z uwzględnieniem tendencji dezintegracyjnych we współczesnym świecie, sformułowanie postulatów de lege lata i propozycji rozwiązań instytucjonalno-prawnych możliwych do wykorzystania w procesie stanowienia prawa w Polsce.