Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego

Wydział Prawa i Administracji UJ

Badania naukowe finansowane z grantów

1. Brytyjskie prawo konstytucyjne a członkostwo w Unii Europejskiej

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki: 2018/29/N/HS5/00685

Projekt rozliczony

Kierowniczka projektu: mgr Natalie Fox

Opiekun naukowy: dr hab. Piotr Mikuli, prof. UJ

W ramach projektu prowadzona była analiza wpływu prawa UE na brytyjską konstytucję w znaczeniu materialnym oraz konsekwencji opuszczenia UE przez Zjednoczone Królestwo.

Opis popularnonaukowy projektu

 

2. Czy instytucja ministra sprawiedliwości jest niezbędna we współczesnym demokratycznym państwie prawa?

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki: 2016/21/B/HS5/00445

Projekt rozliczony

Kierownik Projektu: dr hab. Piotr Mikuli, prof. UJ

Projekt dotyczył pozycji ustrojowej ministrów sprawiedliwości w systemach ustrojowych wybranych państw Unii Europejskiej. Celem projektu była odpowiedź na pytanie jakie jest główne uzasadnienie funkcjonowania urzędu ministra będącego odpowiedzialnymza kwestie związane z szeroko rozumianym wymiarem sprawiedliwości w warunkach obowiązywania najbardziej istotnych z punktu widzenia liberalnej demokracji zasad podziału władzy oraz niezależności organów władzy sądowniczej i niezawisłości sędziów.

Komparatystyczna analiza instytucji ministra sprawiedliwości objeła wybrane systemy ustrojowe państw członkowskich Unii Europejskiej. Są nimi: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii, Republika Irlandii, Republika Federalna Niemiec, Republika Austrii, V Republika Francuska, Republika Włoska, Rzeczpospolita Polska. Podstawowym założeniem leżącym u podstaw analizy było zestawienie rozwiązań i instytucji właściwych dla państw, gdzie demokracja została już ukształtowana (w tzw. „starej 15-UE”) z polskimi rozwiązaniami ustrojowymi.

W sierpniu  2017 r. ukazała się książka "Current Challenges in Court Administration" pod. red. prof. Piotra Mikulego, w której m. in. zamieszczone zostały wyniki cząstkowych badań prowadzonych w ramach projektu. W 2019 r. ukazała się natomiast monografia pt. "Ministers of Justice in Comparative Perspective" (autorzy: Piotr Mikuli, Natalie Fox, Radosław Puchta), obejmująca ostateczne wyniki badań prowadzonych w ramach projektu.

3. Instytucje ombudsmana w wybranych państwach anglosaskich na tle porównawczym

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki: 2013/09/B/HS5/01185

Projekt rozliczony

Kierownik Projektu: dr hab. Piotr Mikuli, prof. UJ

Celem projektu była porównawcza analiza pozycji ustrojowej i kompetencji organów typu ombudsmańskiego w Wielkiej Brytanii i wybranych państwach Wspólnoty Narodów w kontekście ich funkcjonowania w ramach pozasądowych systemów ochrony praw i wolności jednostki. Zespół obejmie badaniami ustrój Zjednoczonego Królestwa oraz trzech wybranych państw Commonwealthu: Australii, Kanady i Nowej Zelandii. Wybrano więc państwa, których system ustrojowy jest stosunkowo najbliższy rozwiązaniom brytyjskim. Badania mają również prowadzić do ukazania podobieństw i różnic pomiędzy instytucjami obmudsmańskimi w państwach anglosaskich a rozwiązaniami przyjmowanymi w państwach nordyckich (które uchodzą za rozwiązania typowe) oraz w wybranych innych systemach politycznych, przede wszystkim Europy kontynentalnej.

Anglosaski krąg kulturowy nie doczekał się jeszcze kompleksowo przeprowadzonej analizy instytucji ombudsmana i to zarówno w polskim jak też i światowym piśmiennictwie naukowym. Wybór do badań Zjednoczonego Królestwa i głównych krajów brytyjskiej Wspólnoty Narodów jest uzasadniony potrzebą zbadania i dokonania ewaluacji systemów ochrony praw podstawowych i wolności w tych państwach, które szczycą się nadzwyczaj długą tradycją ochrony tychże praw i wolności (począwszy od angielskiej Magna Charta Libertatum). Dotychczas prowadzone badania w tym zakresie były dość skromne – ograniczały się w zasadzie do opracowania wycinkowej prezentacji instytucji ombudsmańskich, głownie w niektórych państwach europejskich. Przedmiotem projektu badawczego stały się zalety i wady poszczególnych instytucji ombudsmańskich w państwach anglosaskich, sposób ich funkcjonowania, różnice w obszarach szczególnie zintensyfikowanej działalności. Członkowie zespołu chcieli odpowiedzieć na pytanie czy istnieje zestaw szczególnych cech wyróżniających instytucję ombudsmana w państwach anglosaskich zarówno w zestawieniu z klasycznym modelem nordyckim jak i rozwiązaniami w państwach nie należących do anglosaskiego kręgu kulturowego.

W ramach projektu ukazała się książka pod red. prof. Mikulego pt. "Instytucje ombudsmana w państwach anglosaskich. Studium porównawcze", Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017 r.

Wyniki badań prowadzonych w ramach projektu zostały zaprezentowane też na ogólnopolskiej konferencji naukowej w dniu 21 października 2016 r. pt.  "Instytucje ombudsmana w państwach anglosaskich na tle porównawczym"

 

Plakat konferencyjny

Program konferencji

Nagranie z konferencji cz. 1

Nagranie z konferencji cz. 2