Publikacje

 • Fox N. (wsp. P. Mikuli, R. Puchta), Ministers of Justice in Comparative Perspective, Eleven International Publishing, The Hague 2019, s. 204.
  Fox N., (wsp. J.G. Firlus), O instytucji języka pomocniczego w postępowaniu administracyjnym raz jeszcze, „Polityka i Społeczeństwo” 2017, nr 3 (15), s. 63-80.
  Fox N., (wsp. J.G. Firlus), Teoretyczna korelacja statusu mniejszości językowych a prawo do reprezentacji na szczeblu lokalnym i regionalnym – uwagi wokół województwa śląskiego, [w:] T. Koziełło, D. Szczepański (red.), Geografia wyborcza Polski. Interpretacje postaw i zachowań obywateli, Rzeszów 2018, s. 50-60.
  Fox N., (wsp. A. Ozimek), Sądowa kontrola konstytucyjności aktów prawa miejscowego – wyłom w systemie czy egzemplifikacja konkretnej kontroli konstytucyjności w polskim porządku prawnym?, "Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne" 2017, nr 17 (2/2017), s. 49-69.
  Fox N. (wsp. P. Mikuli), W poszukiwaniu optymalnego modelu wyboru sędziów sądu konstytucyjnego [w:] J. Ciapała, P. Mijal (red.), Wokół wybranych problemów konstytucjonalizmu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, s. 237-249.
  Fox N. (wsp. P. Mikuli), Court Administration in the United Kingdom [w:] P. Mikuli (ed.) Current Challenges in Court Administration, Eleven International Publishing, The Hague 2017, s. 9-36.
  Fox N. (wsp. J. Firlus, P. Mikuli), Models of Court Administration: An Attempt at a Comparative Review [w:] P. Mikuli (ed.) Current Challenges in Court Administration, Eleven International Publishing, The Hague 2017, s. 187-214.
  Fox N. (wsp. P. Mikuli), Rola sądu lekarskiego w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarza a prawo do sądu, [w:] M. Grzesik-Kulesza, G. Pastuszko (red.) Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym - perspektywa praw jedostki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Halinie Ziębie-Załuckiej w czterdziestą rocznicę pracy naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 195-209.
  Fox N. (wsp. J. Firlus), Modyfikacja toku instancji poprzez jego "spłaszczenie" jako reakcja ustawodawcy na przewlekłość postępowania sądowego - wybrane uwagi na gruncie procury sądowoadministracyjnej, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2017, nr 2, ss. 85-105.
  Fox N. (wsp. J. Firlus), Further Considerations on Brexit, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2017, nr 1, ss. 55-69.
  Fox N. (wsp P. Mikuli), Instytucja referendum w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - uwagi wokół ogólnokrajowego referendum z dnia 23 czerwca 2016 r. [w:] B. Tokaj, A. Feja-Paszkiewicz, B. Banaszak (red.), Aktualne problemy referendum, Krajowe Biuro Wyborcze, Warszawa 2016, s. 287-294.
  Fox, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP jako podstawa dla pominięcia przepisu ustawowego przez sąd – analiza najnowszych tendencji orzeczniczych, "Jurysta" 2016, nr 6, ss. 18-25.
  Fox N. (wsp. J. Firlus), Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2015 r., I OSK 1992/14, "Przeglad Prawa Konstytucyjnego" 2016, nr 2, s. 211-220.
  Fox N. (wsp. J. Firlus), Problematyka bezpośredniego stosowania ustawy zasadniczej Węgier z 2011 r. - wybrane zagadnienia na tle porównawczym, [w:] J.Wojnicki (red.), Kształtowanie ładu demokratyczngo w państwach Europy środkowej i na Bałkanach. Szanse i zagrożenia, Aspra, Warszawa 2016, s. 283-308.
  Fox N. (wsp J. Firlus), Problematyka bezpośredniego stosowania Konstytucji RP w praktyce orzeczniczej sądów – wybrane zagadnienia na tle dopuszczalności środka zaskarżenia, "Jurysta", Nr 09/2015, s. 42-53.
  Fox N. Odmowa zastosowania rozporządzenia w praktyce stosowania prawa – wybrane zagadnienia na tle art. 8 ust. 2 Konstytucji RP, "Jurysta", Nr 07-08/2015, ss. 43-51.