mgr Natalie Fox Wieloch

Informacje podstawowe

E-mail: natalie.fox@uj.edu.pl                         

Dyżur: środa, godz. 9.30-10.30

dyżur w semestrze zimowym 2020/21 odbywa w formie zdalnej na aplikacji TEAMS.

Zobacz mój profil na USOS.

 

 

Informacje biograficzne

Natalie Fox Wieloch jest zatrudniona w Katedrze na stanowisku asystentki. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i uczestniczka stacjonarnych studiów doktoranckich na WPiA UJ. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. UJ dr hab. Piotra Mikulego pt. „Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez sądy polskie". W toku studiów członek Koła Naukowego Prawa Ustrojowego Porównawczego TBSP. Mgr Fox  Wieloch przygotowuje pod kierunkiem prof. UJ dr hab. Piotra Mikulego dysertację doktorską na temat wpływu prawa UE na ustrój brytyjski. Do jej zainteresowań naukowych należą: prawo konstytucyjne, analiza oddziaływania prawa Unii Europejskiej na konstytucje poszczególnych państw członkowskich, bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP, instytucjonalna ochrona praw człowieka, system ustrojowy Węgier.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

 • Fox N. (wsp. P. Mikuli, R. Puchta), Ministers of Justice in Comparative Perspective, Eleven International Publishing, The Hague 2019, s. 204.
  Fox N., (wsp. J.G. Firlus), O instytucji języka pomocniczego w postępowaniu administracyjnym raz jeszcze, „Polityka i Społeczeństwo” 2017, nr 3 (15), s. 63-80.
  Fox N., (wsp. J.G. Firlus), Teoretyczna korelacja statusu mniejszości językowych a prawo do reprezentacji na szczeblu lokalnym i regionalnym – uwagi wokół województwa śląskiego, [w:] T. Koziełło, D. Szczepański (red.), Geografia wyborcza Polski. Interpretacje postaw i zachowań obywateli, Rzeszów 2018, s. 50-60.
  Fox N., (wsp. A. Ozimek), Sądowa kontrola konstytucyjności aktów prawa miejscowego – wyłom w systemie czy egzemplifikacja konkretnej kontroli konstytucyjności w polskim porządku prawnym?, "Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne" 2017, nr 17 (2/2017), s. 49-69.
  Fox N. (wsp. P. Mikuli), W poszukiwaniu optymalnego modelu wyboru sędziów sądu konstytucyjnego [w:] J. Ciapała, P. Mijal (red.), Wokół wybranych problemów konstytucjonalizmu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, s. 237-249.
  Fox N. (wsp. P. Mikuli), Court Administration in the United Kingdom [w:] P. Mikuli (ed.) Current Challenges in Court Administration, Eleven International Publishing, The Hague 2017, s. 9-36.
  Fox N. (wsp. J. Firlus, P. Mikuli), Models of Court Administration: An Attempt at a Comparative Review [w:] P. Mikuli (ed.) Current Challenges in Court Administration, Eleven International Publishing, The Hague 2017, s. 187-214.
  Fox N. (wsp. P. Mikuli), Rola sądu lekarskiego w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarza a prawo do sądu, [w:] M. Grzesik-Kulesza, G. Pastuszko (red.) Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym - perspektywa praw jedostki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Halinie Ziębie-Załuckiej w czterdziestą rocznicę pracy naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 195-209.
  Fox N. (wsp. J. Firlus), Modyfikacja toku instancji poprzez jego "spłaszczenie" jako reakcja ustawodawcy na przewlekłość postępowania sądowego - wybrane uwagi na gruncie procury sądowoadministracyjnej, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2017, nr 2, ss. 85-105.
  Fox N. (wsp. J. Firlus), Further Considerations on Brexit, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2017, nr 1, ss. 55-69.
  Fox N. (wsp P. Mikuli), Instytucja referendum w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - uwagi wokół ogólnokrajowego referendum z dnia 23 czerwca 2016 r. [w:] B. Tokaj, A. Feja-Paszkiewicz, B. Banaszak (red.), Aktualne problemy referendum, Krajowe Biuro Wyborcze, Warszawa 2016, s. 287-294.
  Fox, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP jako podstawa dla pominięcia przepisu ustawowego przez sąd – analiza najnowszych tendencji orzeczniczych, "Jurysta" 2016, nr 6, ss. 18-25.
  Fox N. (wsp. J. Firlus), Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2015 r., I OSK 1992/14, "Przeglad Prawa Konstytucyjnego" 2016, nr 2, s. 211-220.
  Fox N. (wsp. J. Firlus), Problematyka bezpośredniego stosowania ustawy zasadniczej Węgier z 2011 r. - wybrane zagadnienia na tle porównawczym, [w:] J.Wojnicki (red.), Kształtowanie ładu demokratyczngo w państwach Europy środkowej i na Bałkanach. Szanse i zagrożenia, Aspra, Warszawa 2016, s. 283-308.
  Fox N. (wsp J. Firlus), Problematyka bezpośredniego stosowania Konstytucji RP w praktyce orzeczniczej sądów – wybrane zagadnienia na tle dopuszczalności środka zaskarżenia, "Jurysta", Nr 09/2015, s. 42-53.
  Fox N. Odmowa zastosowania rozporządzenia w praktyce stosowania prawa – wybrane zagadnienia na tle art. 8 ust. 2 Konstytucji RP, "Jurysta", Nr 07-08/2015, ss. 43-51.