dr hab. Grzegorz Kuca, Prof. UJ

Informacje podstawowe

E-mail: g.kuca@uj.edu.pl

Telefon: +48 12 663 19 35 (dyżur) +48 12 12 663 19 64 (sekretariat)

Dyżury: czwartki, godz. 9.30-10.30 - MS Teams - kod do zespołu: 0cg7yzp 

ORCID: 0000-0001-8713-3241    

Członek:  Partner:  Ekspert: 

 

Informacje biograficzne

Grzegorz Kuca jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni. W 2003 r. ukończył studia prawnicze. W 2007 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, a w 2018 r. doktora habilitowanego. W latach 2008-2010 pełnił funkcję radcy, a następnie starszego radcy - asystenta sędziego Trybunału Konstytucyjnego Prof. dr hab. Mariana Grzybowskiego. Aktualnie jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie oraz Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Tworzy adwokacką spółkę partnerską, która wchodzi w skład Legal Skills z siedzibą w Berlinie. Jest członkiem International Society of Public LawGrupy Badawczej Międzynarodowego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego Constitutionalism in Illiberal Democracies, Centrum Interdsycypolinarnych Studiów KonstytucyjnychPolskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego,  a także współpracownikiem European Public Law Organization. Odbył staże naukowe w wielu zagranicznych jednostkach naukowo-badawczych: Institute of Advanced Legal Studies w Londynie (2019), Wydział Prawa Uniwersytet Karola w Pradze (2017), Uniwersytet w Lucernie w Szwajcarii (2012), Wydział Prawa Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii (2004). Był promotorem pomocniczym w jednym ukończonym przewodzie doktorskim, sprawuje opiekę nad sześcioma osobami przygotowującymi rozprawy doktorskie oraz był recenzentem w trzech przewodach doktorskich. Jest autorem kilku recenzji wydawniczych oraz recenzentem wielu czasopism prawniczych: "Krytyka Prawa", "Polish Political Science Yearbook", "Przegląd Konstytucyjny", "Przegląd Sejmowy", "Studia Wyborcze", "Białostoskie Studia Prawnicze". Wchodził w skład jury ogólnopolskiego Turnieju Konstytucyjnego organizowanego przez stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. W Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa wyborczego oraz prawa parlamentarnego. Prowadził też seminarium magisterskie z zakresu prawa ustrojowego porównawczego. Trzykrotnie (2014, 2015, 2016) wyróżniany w rankingu  pracowników dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji UJ. W sferze umiędzynarodowienia nauki w 2019 r. został powołany przez JM Rektora UJ do pełnienia funkcji koordynatora programu OpenU będącego częścią Una Europa. W 2020 r. wszedł w skład Komitetu Sterującego Priorytetowego Obszaru Badawczego DigiWorld. Aktywnie działa na rzecz społeczności Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2008 r. został powołany przez JM Rektora UJ w skład Stałej Rektorskiej Komisji ds. Socjalnych UJ, a w latach 2012-2016 był jej przewodniczącym. Od 2015 r. zasiada w Rektorskiej Komisji Antymobbingowej. Funkcje te sprawuje pro publico bono. Prowadzi też szkolenia dla aplikantów adwokackich, aplikantów radcowskich, adwokatów oraz kursy przygotowawcze dla pracowników samorządu terytorialnego i Służby Cywilnej. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji naukowych, projektów aktów prawnych, opinii prawnych. Uczestniczył w ponad 60 krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych na kilkunastu z nich zaprezentował referaty. Dwukrotnie (2016 i 2019) otrzymał Nagrodę Rektora indywidualną III stopnia za osiągnięcia naukowe. Zainteresowania naukowe: teoria podziału władzy, psefologia, paradygmat wieloletniości finansów publicznych oraz krytyka inkrementalizmu budżetowego.  W wolnych chwilach geek technologiczny, zapalony żeglarz, pasjonat szybkich samochodów oraz amatorskiego squasha.

Wybrane projekty badawcze

Liverpool Law Review Public Law Review

Grzegorz Kuca w 2019 i 2020 r. realizował wspólnie z prof. P. Mikuli grant z dotacji projakościowej pt. "Kontrola, transprarentność i odpowiedzialność władzy publicznej". W ramach grantu odbył staż naukowy w Institute of Advanced Legal Studies w Londynie.

Grzegorz Kuca w 2011 i 2012 r. realizował wspólnie z prof. P. Mikulim grant z dotacji projakościowej na naukę dla młodych naukowców pt. "Public hearing and other forms of public consulations in the legislative procedure".W ramach grantu odbył staż naukowy na Uniwersytecie w Lucernie (Szwajcaria).

Wyniki badań zostały opublikowane na łamach czaspisma Liverpool Law Review z dostępem Open Access Zob. Kuca G. (wsp. Mikuli P.), The Public Hearing and Law-Making Procedures, "Liverpool Law Review" 2016, (.), s. 1-17.

Grzegorz Kuca w 2012 i 2013 r. realizował też  projekt badawczy zatytułowany Public Law and Economic Crisis, w ramach European Public Law Organisation z siedzibą w Atenach (Grecja).

Wyniki przeprowadzonych badań zostały opublikowane na łamach czasopisma European Public Law Review, Zob. Public Law and the Economic Crisis: Poland, "European Review of Public Law" 2013, vol. 25, no. 1, s. 309-347.

Badania prowadzone za granicą

Staże zagraniczne

Visiting scholar, Institute of Advanced Legal Studies, London (wrzesień 2019).

 

Visiting scholar, Právnická fakulta, Univerzita Karlova (kwiecień 2017).

 

Visiting scholar, Universität Luzern, School of Law (kwiecień 2012).

 

Visiting scholar, Katholieke Universiteit Leuven w Belgii (maj 2004).

 

Ważniejsze redakcje naukowe

Kuca G. (red. wraz z P. Mikuli, A. Kulig), Ustroje. Tradycje i porównania. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, ss. 885.

 

Kuca G. (red. wraz z M. Grzybowski, P. Mikuli), Ustroje – historia i współczesność. Polska – Europa – Ameryka Łacińska. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu,  Wydwnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 712.

 

Kuca G. (red. wraz z J. Czajowski, J. Karp, A. Kulig, A. Opałek) Ustroje – doktryny – instytucje polityczne. Księga jubileuszowa Prof. zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego,  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, ss. 456.

Ważniejsze referaty na konferencjach międzynarodowych

Ewolucja zasady podziału władzy a ewolucja sądownictwa konstytucyjnego, Trzeci Okrągły Stół Sądownictwa Konstytucyjnego 22 listopada 2019 r., Uniwersytet Karola Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Konstytucjonalizacja Prokuratury: dyskusja naukowa czy ustrojowa potrzeba, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Lex super mnia. Warszawa 22 marca 2019 r.

Fakt vs. Ocena. Próba konceptualizacji testu deskryptywnosci w postępowaniu w trybie art. 111 kodeksu wybroczego, Wybory w państwie demokratycznym, Wydział Nauk Politycnzych i Dziennikarstwa UWAM, 25-26 lutego 2019 r., Poznań. 

The Financial Crisis and Transformations to the Theoretical Model of Budget Procedure, The 10TH IACL-AIDC World Congress, Seoul, South Korea, 18-22 June 2018 Violent Conflicts, Peace-Building and Constitutional Law

Ochrona bezpieczeństwa ekonomicznego państwa jako przesłanka ograniczenia w zakresie korzystania z wolności i praw człowieka i obywatela, X. International Conference, Universal and Regional Systems of Protection of Human Rights 70 Years after Proclamation of Universal Declaration of Human Rights, Achievements – Barriers – New challenges and Solutions, Warsaw, 23-24 April 2018

The Separation versus the Cooperation of Powers in the Contemporary Democratic State, IX World Congress of Constitutional Law, Oslo, Norway 16-20 JUNE 2014 (wraz z P. Mikulim)

 

Ważniejsze publikcje Ważniejsze publikcje

Publikacje w języku angielskim

 • Kuca G., Secret Ballot, [w:] R. Grote, F. Lachenmann, R. Wolfrum (eds), Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law, Oxford University Press, 2020.
 • Kuca G., Electoral District, [w:] R. Grote, F. Lachenmann, R. Wolfrum (eds), Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law, Oxford University Press, 2019.
 • Kuca G. Between the Principle of Separation of Powers and the Principle of Unity of Powers. The Swiss Constitutional System, [w:] O. Nikolic (ed.), Introduction to Swiss Law, Beograd 2018, p. 61-69.
 • Kuca G., Principles of the Political System, [in:] J. Szymanek (ed.), Political System of Poland. An Introduction, Warsaw 2018, s. 92-110.
 • Kuca G., Poland, Pologne, Chronicle on Polish Constitutional Law for 2016, "European Review of Public Law" 2017, vo. 29, no. 4, s. 1273-1308 [faktycznie opublikowane w 12.2018]
 • Kuca G. (wsp. Mikuli P.), The Public Hearing and Law-Making Procedures, "Liverpool Law Review" 2016 (37), issue 1-2, s. 1–17.
 • Kuca G., (wsp. Mikuli P.), The Separation versus the Cooperation of Powers in the Contemporary Democratic State, IX World Congress of Constitutional Law (Oslo, 16-20 JUNE 2014) Contributions by Polish Scholars, "Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego" 2015, vol. IV, s. 125–136.
 • Kuca G. (wsp. Karp J.), Public Law and Solidarity: Poland, "European Review of Public Law" 2014, vol. 26, no. 1, s. 257–287.
 • Kuca G., Public Law and the Economic Crisis: Poland, "European Review of Public Law" 2013, vol. 25, no. 1, s. 309–347.

Publikacje książkowe

Artykuły w czasopismach naukowych

 • Kuca G., Jak ocalić demokrację konstytucyjną (artykuł recenzyjny), "Państwo i Prawo" 2020, nr 10. 
 • Kuca G., Między jednolitością a podziałem władzy pozycja ustrojowa Sejmu Ustawodawczego, "Przegląd Sejmowy" 2018, nr 6, s. 83-96.
 • Kuca G., Pozycja ustrojowa Prezydenta Gruzji: stabilizator ustroju czy inspirator konfliktów? [w:] S. Sulowski, J. Zaleśny (red.), Mechanizmy rządzenia w państwach Europy Wschodniej, „Studia Politologiczne" 2014, vol. 33, s. 460–473.
 • Kuca G., Wybory parlamentarne w Indonezji - uregulowania prawne oraz wyniki wyborów, [w:] J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), Mechanizmy sprawowania władzy, , "Studia Politologiczne" 2010, vol. 18, s. 55–69.
 • Kuca G. (wsp. Grzybowski M.), Finlandia, [w:] Samorząd terytorialny w wybranych państwach europejskich, red. Piasecki A., "Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica", Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010, s. 75–87.

Artykuły w pracach zbiorowych

 • ​Kuca G., Ewolucja zasady podziału władzy a sądownictwo konstytucyjne, [w:] M. Granat (red.), Trzeci Okrągły Stół Sądownictwa Konstytucyjnego, Warszawa 2020, s. 129-145. 
 • Kuca G., Konstytucjonalizacja prokuratury: dyskusja naukowa czy ustrojowa potrzeba, [w:] M. Mistygacz (red.), Konieczne i pożądane zmiany ustroju pokuratury w Polsce, Warszawa 2020, s. 15-29.
 • Kuca G., O osobliwościach postępowania w trybie art. 111 kodeksu wyborczego, [w:] A. Gajda, K. Grajewski, A. Rytel-Warzocha, P. Uziębło, M.M. Wiszowaty (red.), Konstytucjonaliz polski. Refleksje z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej Profesora Andrzeja Szmyta, Gdańsk 2020, s. 361-372. 
 • Kuca G., Wysoka Rada Finansów Publicznych francuski model w polskich realiach ustrojowych, [w:] S. Bożyk (red.),  Myśl polityczno-prawna. Demokratyczne państwo prawa. Prawa jednostki. Księga jubileuszowa Prof. dr hab. Adama Jamroza,  Białystok 2018, t. I, s. 145-154.
 • Kuca G., Konstytucyjne limity zadłużenia w Polsce oraz w wybranych państwach UE, [w:] P. Mikuli, A. Kulig, J. Karp, G. Kuca (red.), Ustroje. Tradycje i porównania. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, s. 138–145.
 • Kuca G., Programy wyborcze jako meritum stosunku przedstawicielskiego, [w:] M. Mączyński (red.), Praktyka realizacji biernego prawa wyborczego w Polsce. Źródła regulacji, wykładnia przepisów prawa i efekty ich stosowania w świetle ustawy Kodeks wyborczy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, s. 218–231.
 • Kuca G., Trzecia Rzeczpospolita Polska, [w:] P. Mikuli (red.), Status prawny sędziego we współczesnych systemach politycznych, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Koszalin-Gdańsk 2013, s. 236–283.
 • Kuca. G., O potrzebie reinterpretacji pojęcia "zasada podziału władzy", [w:] M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli (red.), Ustroje. Historia i współczesność. Polska - Europa - Ameryka Łacińska. Księga jubileuszowa  dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013, s. 255–264.
 • Kuca G., Reformy konstytucyjne w Gruzji (próba podsumowania), [w:] S. Bożyk (red.), Aktualne problemy reform konstytucyjnych, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2013, s. 565–576.
 • Kuca G., Władysław Leopold Jaworski, [w:] A. Szmyt, P. Sarnecki, R. Mojak (red.), Konstytucjonaliści polscy 1918-2011. Sylwetki uczonych,  Warszawa 2012, s. 186–193.
 • Kuca G. (wsp. Grzybowski M.), Prawa kobiet w Szwecji, [w:] W. Sokolewicz, L. Kondratieva-Bryzik,  (red.), Prawa kobiet we współczesnym świecie, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011, s. 230–241.
 • Kuca G., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w systemie podzielonych władz (zarys problemu), [w:] T. Mołdawa, J. Szymanek (red.), Instytucja Prezydenta. Zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010, s. 53–64.
 • Kuca G., Rada Najwyższa - Prezydent - Gabinet Ministrów. System hamulców w trójkącie władzy na Ukrainie,  [w:] Zagadnienia ustrojowe państw poradzieckich, J. Zaleśny (red.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010, s. 125–136.
 • Kuca G., Konstytucyjne prawo dostępu do służby publicznej w doktrynie i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:]  K. Miaskowska-Daszkiewicz, M. Mazuryk (red.), Prawne i aksjologiczne aspekty służby publicznej, Wydawnictwo Idealit, Lublin - Warszawa 2010, s. 219 –230.
 • Kuca G., Pozycja ustrojowa i funkcje Zgromadzenia Krajowego - parlamentu Republiki Węgierskiej (1990-2008), [w:] S. Bożyk (red.), Prawo, parlament i egzekutywa we współczesnych systemach rządów. Księga poświęcona pamięci Profesora Jerzego Stembrowicza, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2009, s. 272–290.
 • Kuca G. (wsp. Mikuli P.), Niezależna władza sądownicza. Rozważania wokół pozycji ustrojowej sądów i trybunałów w Polsce, [w:] O. Bogucki, J. Ciapała, P. Mijal (red.), Standardy konstytucyjne a problemy władzy sądowniczej i samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 141–151.
 • Kuca G., Zasada podziału i równowagi władz a inne organy państwowe, [w:] J. Czajowski, J. Karp, G. Kuca, A. Kulig, A. Opałek (komit. red.), Ustroje – doktryny – instytucje polityczne. Księga jubileuszowa Prof. zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego, , Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 169–175.
 • Kuca G., Rada Najwyższa jako parlament Ukrainy, [w:] J. Czajowski, M. Grzybowski (red.), Parlamenty Państw Europejskich, Księgarnia Akademicka, Kraków 2005, s. 139–163.

Komentarze

 • Kuca G., Dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych, [w:] B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red.), Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej terenowej. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, t. II, s. 443–463.
 • Kuca G., Dyrektorzy izb skarbowych i naczelnicy urzędów skarbowych,  [w:] B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red.), Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej terenowej. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, t. II, s. 464–483.
 • Kuca G., Dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej, [w:] B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red.), Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej terenowej. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, t. II, s. 484–502.
 • Kuca G., Komisja Nadzoru Finansowego, [w:] B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red.), Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej centralnej. Komentarz,  Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, t. I, s. 506-530, s. 553–563.
 • Kuca G., Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, [w:] B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red.), Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej centralnej. Komentarz,  Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, t. I, s. 553–563.
 • Kuca G., Szef Służby Celnej, [w:] B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red.), Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej centralnej. Komentarz,  Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, t. I, s. 787–796.
 • Kuca G., Spory o właściwość, [w:] K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), Encyklopedia Samorządu Terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, ss. 601– 603.
 • Kuca G., Właściwość organów, [w:] K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), Encyklopedia Samorządu Terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, ss. 780 – 781.
 • Kuca G., Pozwolenie wodnoprawne, [w:] K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), Encyklopedia Samorządu Terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, ss. 888 – 889.
 • Kuca G., Współpraca zagraniczna województwa, [w:] K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), Encyklopedia Samorządu Terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 915–917.
 • Kuca G., Hasła: Administracja rządowa, Akty normatywne administracji rządowej, Wotum nieufności, Dymisja Rady Ministrów, Korpus służby cywilnej, Powiat, Wojewoda, Województwo, Wotum nieufności dla Rady Ministrów, Wotum nieufności dla członka Rady Ministrów, Wotum zaufania, Wójt (burmistrz, prezydent), [w:] W. Skrzydło S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny,  Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 94–97, s. 98–99, s. 145–146, s. 219–220, s. 366–367, s. 640, s. 674–675, s. 676–677,  s. 677, s. 677–678.

Opracowania słownikowe

 • Kuca G., Absolutorium,  [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny,  Warszawa 2018, s. 9-13.
 • Kuca G., Aklamacja,  [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s. 17-18.
 • Kuca G., Bezwzględna (absolutna) większość głosów, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s. 62-63.
 • Kuca G., Budżet państwa, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny,  Warszawa 2018, s. 84-90.
 • Kuca G., Ciche wybory, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s. 96-97.
 • Kuca G., Dezyderat, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s. 157-158.
 • Kuca G., Gerrymandering, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s. 245-247.
 • Kuca G., Jednolitości władzy państwowej zasada, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s. 342-346.
 • Kuca G., Jednomyślność, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny,  Warszawa 2018, s. 349-350.
 • Kuca G., Kolegialność, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s. 370-373.
 • Kuca G., Konsultacje społeczne, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s. 422-423.
 • Kuca G., Konstruktywne wotum nieufnosci, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s. 408-411.
 • Kuca G., Kwalifikowana większość głosów, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s. 443-445.
 • Kuca G., Niepołączalność, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018.
 • Kuca G., Organizacja wewnętrzna parlamentu, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s. 578-582.
 • Kuca G., Podziału władzy zasada, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny,  Warszawa 2018, s. 634-642.
 • Kuca G., Przesłuchanie parlamentarne, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s. 778-781.
 • Kuca G., Rozporządzenie, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s. 653-656.
 • Kuca G., Rozporządzenie z mocą ustawy, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s. 856-861.
 • Kuca G., Rozwiązanie parlamentu, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s. 862-865.
 • Kuca G., Senator, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s. 908-910.
 • Kuca G., Umowa międzynarodowa, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny,  Warszawa 2018, s.
 • Kuca G., Ustawa, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s. 1026-1031.
 • Kuca G., Weto ustawodawcze, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny,  Warszawa 2018, s. 1049-1055.
 • Kuca G., Władza ustawodawcza, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s.
 • Kuca G., Wotum zaufania, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s. 1083-1087.
 • Kuca G., Współdziałanie władz, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny,  Warszawa 2018, s. 1088-1094.
 • Kuca G.,Wysłuchanie publiczne,  [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny, Warszawa 2018, s. 1128-1132.
 • Kuca G., Zwykła (względna) większość zwykła, [w:] J. Szymanek (red.), Wielki słownik parlamentarny,  Warszawa 2018, s. 1188-1189.

Rozdziały w podręcznikach

 • Kuca G., Indonezja, [w:] St. Bożyk, M. Grzybowski (red.), Systemy ustrojowe państw współczesnych, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2012, s. 469–498.
 • Kuca G., Gruzja, [w:] St. Bożyk, M. Grzybowski (red.), Systemy ustrojowe państw współczesnych, Wydawnictwo  Temida 2, Białystok 2012, s. 341–374.
 • Kuca G., Republika Węgierska, [w:] P. Sarnecki (red.), Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, s. 385–401.
 • Kuca G. (wsp. Karp J.), Republika Estońska, [w:] P. Sarnecki (red.), Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich,  Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, s. 143–157.
Recenzje
 • Kuca G., Rec. Minikomentarz dla Maksiprofesora. Księga jubileuszowa profesora Leszka Garlickiego, red. M.  Zubik,Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017,Human Right in Contemporary World Essays in Honour of Professor Leszek Garlicki,  ed. M. Zubik Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, "Przegląd Konstytucyjny" 2019, nr 2, s. 75-87.
 • Kuca G., Rec. Konstytucja RP. t.I, Komentarz do art. 1-86, s. 1592, t. II, Komentarz do art. 87-243, s. 1500, red. Marek Safjan, Leszek Bosek, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, "Przegląd Sejmowy" 2017, nr 4, s. 257-264.
 • Kuca G., Rec. Jakub Rzucidło, Elektroniczny rząd. Aspekty konstytucyjnoprawne, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, "Przegląd Sejmowy" 2016, nr 3, s. 127–134.
 • Kuca G., Rec. Jimly Asshiddiqie: The Constitutional Law of Indonesia. A Comprehensive Overview, "Państwo i Prawo" 2013, z. 7, s. 112–114.
 • Kuca G. (wsp. Grzybowski M.), Rec. Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, red. K. Skotnicki, Wydawnictwo Sejmowe Warszawa 2011, s. 296, "Przegląd Sejmowy" 2012, nr 2, s. 225–235.
 • Kuca G., Rec.: S. Rose-Ackerman, Od wyborów do demokracji. Budowa państwa odpowiedzialnego przed społeczeństwem w Polsce i na Węgrzech, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, s. 309, "Przegląd Sejmowy" 2009, nr 6, s. 222–227.
 • Kuca G., Rec.: A. Frankiewicz, Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta RP, „Państwo i Prawo" 2004, nr 9, s. 113–114.

Glosy

 • Kuca G., (wsp. Mikuli P.), Glosa do wyroku TK z 9 XI 2005, Kp 2/05, "Państwo i Prawo" 2006, nr 7, s. 105–110.

Opublikowane głosy w dyskusji naukowej

 • Kuca G., Wystąpienie podczas spotkania dyskusyjnego  w  redakcji,  „Przeglądu  Sejmowego"  na  temat  „prezydent  a  rząd", Warszawa, dnia 19 listopada 2015 r., "Przegląd Sejmowy" 2016, nr 2, s. 221–224.

Sprawozdania

 • Kuca G. (wsp. Bierzało M.), Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej: Stosowanie Konstytucji RP z 1997 roku – doświadczenia i perspektywy (24 – 26 września 2006 r., Kraków), "Państwo i Prawo" 2007, nr 4, s. 130–133.
 • Kuca G. (wsp. Bierzało M.), Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej: Stosowanie Konstytucji RP z 1997 roku – doświadczenia i perspektywy (24 – 26 września 2006 r., Kraków), "Przegląd Sejmowy" 2007, nr 1, s. 215–229.
 • Kuca G., Podstawowe problemy stosowania Konstytucji RP, "Jurysta" 2005, nr 2.

Publicystyka prawnicza

 • Kuca G. (wsp. M. Florczak-Wątor, M. Krzemiński, P. Mikuli, B. Naleziński, A. Niżnik-Mucha), Pytania d(o) referendum. Kto pyta nie błądzi, "Dziennik Gazeta Prawna" z dnia 26 czerwca 2018 r., nr 122 (4772).

Publikacje złożone do druku:

 

 • Kuca G., Budget and Fiscal Control, [w:] R. Grote, F. Lachenmann, R. Wolfrum (eds), Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law, Oxford University Press, 2020.