dr Janusz Karp

Informacje podstawowe

 

E-mail: j.karp@uj.edu.pl

Telefon: +48 12 663 19 36 (tylko podczas dyżuru)

Dyżur: poniedziałek, godz. 11.15-12.15

Dyżur w semestrze zimowym 2020/21 odbywa się w formie zdalej na aplikacji TEAMS

Zobacz mój profil na USOS

Informacje biograficzne

Janusz Karp jest zatrudniony w Katedrze na stanowisku adiunkta. Doktorat pt. "Treść i charakter konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej" obronił pod kierunkiem prof. Mariana Grzybowskiego. Do zainteresowań naukowych Doktora Karpa należą  m. in. współczesne teorie konstytucjonalizmu, zasady ustroju politycznego, wartości konstytucyjne, prawa człowieka oraz systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz państw azjatyckich.
Dr Karp jest autorem i współautorem licznych publikacji z zakresu polskiego prawa konstytucyjnego oraz prawa konstytucyjnego państw obcych.
 

Ważniejsze publikacje

 

 • Karp J. Wartości i tradycje konstytucyjne bikameralizmu w państwach Europy Środkowo-Wschdniej [w:] Rola Senatu w ustroju RP -  w stronę przyszłości, Kancelaria Senatu, Warszawa 2019, ss. 51-59.
 • Karp J. (wsp. J. Firlus), Dostęp do organu administracji publicznej a ochrona praw mniejszości narodowych i etnicznych, [w:] E. Krzysztofik, R. Pal (red.), Prawno-historyczne uwarunkowania migracji Polaków po II wojnie światowej, w okresie solidarnościowym i po akcesji do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2016, s. 105-123.
 • Karp J., Kilka uwag o wolności w konstytucjonaliźmie, [w:] P. Mikuli, A. Kulig, J. Karp, G. Kuca (red.), Ustroje. Tradycje i porównania. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, s. 336 - 342.
 • Karp J. (wsp. Kuca G.), Public Law and Solidarity: Poland, "European Review of Public Law" 2014, vol. 26, no. 1, s. 257-287.
 • Karp J. Zasada społecznej gospodarki rynkowej pomiędzy totalitaryzmem a neoklasycznym kapitalizmem, [w:] Państwo demokratyczne prawne i socjalne. Tom 4, Kraków 2014, s, 347 - 359.
 • Karp J. (wsp. Minich D.), Sposoby wyrażania zasad prawnych w Konstytucji RP z 1997 roku na przykładzie art. 2, [w:] M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli (red.), Ustroje. Historia i współczesność. Polska - Europa - Ameryka Łacińska. Księga jubileuszowa  dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013, s. 272-279.
 • Karp J., Królestwo Hiszpanii, [w:] P. Mikuli (red.), Status prawny sędziego we współczesnych systemach politycznych, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Koszalin-Gdańsk 2013, s. 181-200.
 • Karp J., Konstytucja Republiki Bułgarii (wstęp), Warszawa 2012.
 • Karp J. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Agencja Mienia Wojskowego, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, [w:] B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red.), Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej centralnej. Komentarz,  Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, t. I, s. 815 - 820, s. 820 - 824, s. 868 - 877, s. 877 - 888.
 • Karp J., Indie, [w:] St. Bożyk, M. Grzybowski (red.), Systemy ustrojowe państw współczesnych, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2012, s. 499 - 526.
 • Karp J., Marek Feliks Sobolewski,[w:] Konstytucjonaliści polscy 1918-2011. Sylwetki uczonych, A. Szmyt, P. Sarnecki, R. Mojak (red.), Warszawa 2012, s. 333- 338.
 • Karp J., Stosowanie art. 20 ust. 3, art. 165 i art. 95d regulaminu Sejmu, [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, wybór i opracowanie Odrowąż-Sypniewski W., Warszawa 2010.
 • Karp J., Hasła: Akty prawa wewnętrznego, Gmina uzdrowiskowa, Młodzieżowa Rada Gmina, Zbiórki publiczne, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego, red. Miaskowska-Daszkiewicz K., Szmulik B., Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Karp J.,  Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Norwegii, [w:] Grabowska S., Grabowski R. (red.), Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010,
 • Karp J., Szymanek J., Profesjonalizacja parlamentarnych prac ustawodawczych, "Przegląd Sejmowy" 2009, nr 5.
 • Karp J., Szymanek J., Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na kształtowanie się prawa parlamentarnego, "Przegląd Sejmowy" 2009, nr 4.
 • Karp J., Szymanek J., Znaczenie ustawy w unormowaniach bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w kontekście stanu nadzwyczajnego i klęski żywiołowej, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Warszawa 2009.
 • Karp J., Hasła: bezpieczeństwo państwa; kompetencja; moralność publiczna; obowiązek poszanowania wolności i praw; ograniczenia wolności i praw; opieka nad weteranami walk i inwalidami wojennymi; porządek publiczny; sprawiedliwość; upoważnienie w prawie publicznym; wolność człowieka; zakaz naruszania istoty wolności i praw; zakaz przymuszania do działań nie nakazanych przez prawo; zasada sprawiedliwości społecznej [w:] W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 • Karp J., System konstytucyjny Luksemburga, Warszawa 2008.
 • Karp J., Szymanek J., Konstytucyjne prawo do mieszkania: jako przykład tzw. prawa - zasady polityki państwa, [w:] Standardy wykonywania władzy publicznej, K. Miaskowska-Daszkiewicz, R. M. Pal (red.), Lublin 2008.
 • Karp J., Szymanek J., rec: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, POD RED. Leszka Garlickiego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1999–2007, tomy I–V ,"Przegląd Sejmowy" nr 4, 2008.
 • Karp J., Parlament Armenii i jego funkcje, [w:] Parlament - Prezydent - Rząd. Zagadnienia konstytucyjne na przykładach wybranych państw, T. Mołdawa, J. Szymanek (red.), Warszawa 2008. 
 • Karp J., Zasady zmiany Konstytucji Wielkiego Księstwa Luksemburga, [w:] Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, S i R Grabowscy (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business 2008.
 • Karp J. (wsp. J. Szymanek), Zasady zmiany Konstytucji Republiki Finlandii, [w:] Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, S i R Grabowscy (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business 2008.
 • Karp J. (wsp. Szymanek J.), Legitymacja szczególna do składania wniosków do Trybunału Konstytucyjnego (wybrane zagadnienia doktryny i praktyki) [w:] Standardy konstytucyjne a problemy władzy sądowniczej i samorządu terytorialnego, red. Olgierd Bogucki, Jerzy Ciapała, Przemysław Mijal, Szczecin 2008.
 • Karp J., Prawa socjalne we współczesnym konstytucjonalizmie. Prolegomena, [w:] Ustroje – doktryny – instytucje polityczne. Księga jubileuszowa Prof. zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego, komit. red. Czajowski J., Karp J., Kuca G., Kulig A., Opałek A., Kraków 2007.
 • Karp J., Wielkie Księstwo Luksemburga [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, Sarnecki P. (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business 2007.
 • Karp J., Królestwo Hiszpanii [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, Sarnecki P. (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business 2007.
 • Karp J. (wsp. Grzybowski M.), Republika Bułgarii [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, Sarnecki P. (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business 2007.
 • Karp J. (wsp Kuca G.), Republika Estońska [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, Sarnecki P. (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business 2007.
 • Karp J. (wsp. Mikuli P.), Postjugosłowiańskie systemy rządów: casus Chorwacji i Słowenii, [w: ] Systemy rządów. Dylematy konstytucyjnej regulacji i praktycznej funkcjonalności, Mołdawa T.(red.), Szymanek J. (red.), Warszwa 2007.
 • Karp J., Grzybowski M., System konstytucyjny Chorwacji, Warszawa 2007.
 • Karp J., Rec: R. Grabowski, Prawo do życia w polskim prawie konstytucyjnym, "Przegląd Sejmowy" 2007 nr 3.
 • Karp J., Rec.: Ciapała J., Flaga-Wieruszyńska K. (red.),Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór studiów, „Przegląd Sejmowy" 2007, nr 1.
 • Karp J., Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Finlandii, [w:] Grabowska S. (red.), Grabowski R. (red.), Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, Oficyna a Wolters Kluwer business 2007.
 • Karp J. (wsp. Mikuli P.), Realizacja uprawnień nominacyjnych Prezydenta RP, [w:] Grzybowski M. (red.), System rządów Rzeczypospolitej Polskiej, założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006.
 • Karp J., Prawo wyborcze do parlamentu Republiki Bułgarii, [w:] Grabowska S. (red.), Składowski K. (red.), Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, Kraków 2006.
 • Karp J., Równość w myśli prawno-politycznej Ronalda Dworkina, "Państwo i Społeczeństwo" 2005, nr 4.
 • Karp J., Parlamentaryzm byłej Jugosławii oraz Serbii i Czarnogóry, [w:] Czajowski J.(red.), Grzybowski M. (red.), Parlamenty Państw Europejskich, Kraków 2005.
 • Karp J., Pozycja ustrojowa i funkcje parlamentu Chorwacji, [w:] Czajowski J.(red.), Grzybowski M. (red.), Parlamenty Państw Europejskich, Kraków 2005.
 • Karp J., Grzybowski M., Izba Deputowanych Parlament Wielkiego Księstwa Luksemburga, Warszawa 2005.
 • Karp J., Sprawiedliwość społeczna. Szkice ze współczesnej teorii konstytucjonalizmu i praktyki polskiego prawa ustrojowego, Kraków 2004.
 • Karp J., Grzybowski M., Sabor parlament Chorwacji, Warszawa 2003.
 • Karp J., Prezydent Republiki Słowackiej, [w:] Grzybowksi M.(red.), Szkice o pozycji ustrojowej i statusie głowy państwa, Kraków 2003.
 • Grzybowski M., Karp J., Prezydent Republiki Bułgarii, [w:] Sześć lat polskiej Konstytucji, Warszawa 2003.
 • Karp J., Grzybowski M., System konstytucyjny Bułgarii, Warszawa 2002.
 • Karp J., Wprowadzenie do zagadnień sprawiedliwości społecznej, [w:] Czajowski J. (red.), Grzybowski M. (red.), Szkice o zasadach i instytucjach ustrojowych II i III Rzeczypospolitej, Kraków 2002.
 • Karp J., Państwo prawa w okresie transformacji społeczno – ustrojowej, [w:] Czajowski J. (red.), Grzybowski M. (red.), Szkice o zasadach i instytucjach ustrojowych II i III Rzeczypospolitej, Kraków 2002.
 • Karp J., Rola zasady subsydiarności we współczesnym państwie demokracji liberalnej, [w:] Grzybowski M. (red.), Prawo i ustrój RP w perspektywie integracji z UE., Rzeszów 2002.
 • Karp J., Rec.: Cz. Porębski, Umowa społeczna - renesans idei, Kraków 1999, „Państwo i Prawo" 2000, nr 8.