prof. dr hab. Marian Grzybowski

Informacje podstawowe

Informacje biograficzne

Marian Grzybowski jest twórcą i pierwszym kierownikiem Katedry, obecnie profesor emeritus. Urodził się 9 marca 1945 r. w Prądniku Korzkiewskim. W 1967 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i podjął pracę naukową na tym Uniwersytecie. W latach 1968-1970 odbył aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. W 1976 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, a w 1982 r. doktora habilitowanego. Od 1990 r. jest profesorem nauk prawnych, a od 1994 r. profesorem zwyczajnym. Posiada uprawnienia radcy prawnego. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie Warszawskim, na uniwersytetach w Oslo i Bergen, w Umea, w Helsinkach i Turku, Columbia University w Nowym Jorku oraz w Brookings Institution. Od 2005 r. jest Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Od 1990 r. - członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Komisji Nauk Prawnych Oddziału PAN w Krakowie. W latach 1991-1994 był członkiem Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Tworzenia Prawa Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 1996-1997 był członkiem Zespołu Stałych Ekspertów Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Od 1983 kierownik Zakładu Współczesnych Systemów Ustrojowych, od 1990 r. kierownik Katedry Współczesnych Systemów Ustrojowych. W latach 1996-2001 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest autorem licznych publikacji naukowych, ekspertyz, rozpraw, artykułów, recenzji, opinii prawnych i raportów z zakresu prawa konstytucyjnego. W listopadzie 2001 r. został wybrany przez Sejm RP sędzią Trybunału Konstytucyjnego.

Ważniejsze publikacje

 

 • Grzybowski M., Federacja a prowincje w Kanadzie (federalizm „kooperatywny”,„wykonawczy” a może inny? [w:] Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni w siedemdziesięciolecie urodzin, Toruń 2020, t. I, s. 349-360.
 • Grzybowski M., Własność w konstytucjach Danii i Szwecji na tle ewolucji wolności i praw jednostki [w:] Profesor Marek Safjan znany i nieznany. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin, Warszawa 2020, s.157-164.
 • Grzybowski M., (wsp. Przywora B.), Wpływ komisji Sejmu RP i szwedzkiego Riksdagu na treść projektów ustaw (analiza porównawcza proceduralnych unormowań regulaminowych), [w:] Księga Jubileuszowa  Profesora Andrzeja Szmyta, Gdańsk 2020.
 • Grzybowski M., Prezydencki arbitraż polityczny; uwarunkowania wyborcze i ustrojowe, [w:]  Interpretacje i reinterpretacje podziału władzy, B. Szmulik, J. Szymanek (red.), Warszawa 2020, s. 99-114.
 • Grzybowski M., Senat a konstytucyjne organy władzy publicznej, [w:] Rola Senatu w ustroju RP – w stronę przyszłości, Warszawa 2019, s.17-22.
 • Grzybowski M., Kanclerz Sprawiedliwości w konstytucjonalizmie szwedzkim, finlandzkim i estońskim – wschodnio-bałtycka osobliwość czy oferta do rozważenia? „Białostockie Studia Prawnicze” 2019, vol. 24, nr 4, s.17-38.
 • Grzybowski M., Macedonia: państwo nieuznawane tylko z nazwy czy nie tylko?, [w:] Problemy państw nieuznawanych we współczesnym świecie, V. Serzhanova. J.Plis, K. Nowak (red.), Warszawa 2019, s. 70-91.
 • Grzybowski M., Ochrona wolności i praw jednostki – specyfika podejścia  skandynawskiego, [w:] Regionalne systemy ochrony praw człowieka, J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Toruń 2019, s. 649-663.
 • Grzybowski M., Szwecja. Zarys systemu ustrojowego, Kraków 2019, ss. 229.
 • Grzybowski M., Wątki semiprezydencjalne w systemie ustrojowym Finlandii, [w:] Ustrój państwa- myśl polityczno-prawna – współczesne  systemy rządów  (prace ofiarowane Profesorowi Adamowi Jamrozowi z okazji Jego Jubileuszu), Białystok 2018, s. 377-392.
 • Grzybowski M., Szwedzka reforma konstytucyjna:1969-1974. Antecedencje, przebieg, kierunki regulacji, [w:] Z historii ustroju i konstytucjonalizmu Polski (Księga  Jubileuszowa w osiemdziesiątą rocznicę Urodzin Profesora Mariana Kallasa), Warszawa 2018s. 309-320.
 • Grzybowski M., Śchvalení nové anebo revize  či novelizace płatne Ústavy Polské Republiky, [w:]  Ústavni kontinuita Česke Republiky s Českoslovenkou tradici, Gerloch. K. Żak- Krzyżanková (red.), Plzen 2018, s. 548-555.
 • Grzybowski M., Grzybowski M., Ochrona dóbr osobistych i prywatności uczestników kampanii wyborczej  w Stanach Zjednoczonych i w Szwecji a prowadzenie blogów wyborczych, [w:] Dookoła Wojtek Księga Pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Preisnerowi, R. Balicki, M. Jabłoński (red.), Wrocław 2018, s. 609-620.
 • Grzybowski M., Obywatelskie prawo do opieki ze strony Rzeczypospolitej Polskiej podczas pobytu za granicą ( na europejskim tle porównawczym), „Gdańskie Studia Prawnicze”, t. XL, Gdańsk 2018, s.193-206.
 • Grzybowski M., Instytucje kontroli i ochrony konstytucyjności prawa w Finlandiii (geneza i ewolucja), [w:] Potentia non est nisida bonum (Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Witkowskiemu), Toruń 2018, s. 347-360. 
 • Grzybowski M.,  Finlandia w drodze do Unii Europejskiej, [w:] R.M. Czarny, O. Filipec, M. Grzybowski, Drogi państw nordyckich do Unii Europejskiej, Scandinavum, Kielce-Trnava 2018, s.15-50.
 • Grzybowski M., Władza wykonawcza w konstytucji RP z 1997 r. ( w kręgu zwątpień natury semantycznej). „Państwo i Prawo” 2018, z. 9, s. 3-21.
 • Grzybowski M., Towards centenary of parliamentarism in independent Finland, [w :] Finland/Suomi 100. Language, Culture, History, U. Tuomarla, L. Piechnik, B.Biró (eds.), Kraków&Helsinki, 324-338.
 • Grzybowski M., Vlastnická (majatková) práva – soukromé versus veřejné hledisko [w:] Soukromé a veřejné v kontextu institucionálnich a normativních  promén  práva, red. A.Gerloch, K. Żak-Krzyżanková, Plzen 2017, s. 97-103.
 • Grzybowski M., Dania. Zarys systemu ustrojowego, Kraków 2017, ss.226.
 • Grzybowski M., Gabinet (rząd) i premier federalny Kanady (pozycja ustrojowa, funkcje i profil polityczny), [w:]  Konstytucjonalizm – doktryny – partie polityczne (Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie), Kraków 2016, s. 269-282.
 • Grzybowski M., Konstytucja i jej zmiany jako narzędzie utrwalenia skutków przewrotu politycznego. Przypadek Turcji (1960-1982), [w:] Między Klio a Themis. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi, Warszawa - Poznań 2016, s. 372-380.
 • Grzybowski M., Wyboista droga Danii do Wspólnot i Unii Europejskiej [w:] J. Ciapała, P. Mijal (red.), Wokół wybranych problemów konstytytucjonalizmu. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Bałabana, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, s. 125-140.
 • Grzybowski M, Historyczne konstytucje monarchii skandynawskich - geneza, ewolucja, specyfika [w:] H. Babiuch, P. Kapusta, J. Michalska (red.), Aktualne problemy konstytucji. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Legnica 2017, s. 226-242.
 • Grzybowski M., Ownership Right – Private vs. Public Aspect, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2017, nr 6, s. 223-234.
 • Grzybowski M., O niektórych następstwach konstytucjonalizacji pojęcia odpowiedzialności karnej (uwagi na marginesie art.  42 ust. 1 Konstytucji RP.) [w:] M Zubik (red.), Minikomentarz dla Maksiprofesora. Księga jubileuszowa profesora Leszka Garlickiego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, s. 278-285/
 • Grzybowski M., Dania. Zarys systemu ustrojowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, ss. 226.
 • Grzybowski M., Norwegia, [w:] J. Szymanek (red.), Niedemokratyczne wymiary demokratycznych wyborów, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016, ss. 383-405.
 • Grzybowski M., Pozycja ustrojowa Prezydenta Republiki Litewskiej, [w:] K. Skotnicki, K. Składkowski, A. Michalak (red.), Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiatą rocznicę urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 189-211.
 • Grzybowski M., Norwegia - zarys systemu ustrojowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, ss. 240.
 • Konstytucja Gruzji (tł. G. Kuca, M. Grzybowski, K. Kaczmarczyk-Kłak; wstęp G. Kuca, M. Grzybowski), Warszawa 2015, ss. 150.
 • Grzybowski M., Kanada, [w:] M. Grzybowski, A. Kulig, Systemy ustrojowe Stanów Zjednoczonych i Kanady, Kraków 2015, s. 148 - 256.
 • Grzybowski M. (wsp. Czajowski J.), Rec. Jarosław Szymanek, Reprezentacja i mandat parlamentarny, "Przegląd Sejmowy" 2015, nr 3, s. 165-169.
 • Grzybowski M. Polska konstytucja kwietniowa z 1935 r. na tle ewolucji ustrojowej państw bałtyckich (1918-1940), [w:] A. Kulig (red.), Na drodze ku konstytucji kwietniowej. Szkice, Kraków 2015, s. 7-84. 
 • Grzybowski M. , Elementy koncepcji państwa prawa w szwedzkich aktach konstytucyjnych, [w:] M. Aleksandrowicz, A. Jamróz, L. Jamróz (red.), Demokratyczne państwo prawa. Zagadnienia wybrane, Wyd. Temida 2, Białystok 2014, s. 71-81.
 • Grzybowski M., Szwedzkie partie polityczne na przełomie XX i XXI stulecia, [w:] J. Juchnowski, R. Wiszniowski (red.) Studia nad wspólczesnymi systemami politycznymi. Podmioty i procesy demokratyczne, t. 1, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 419-429.
 • Grzybowski M., „Ekonomia negocjacyjna" i  „społeczeństwo dobrobytu w programach szwedzkiej partii socjaldemokratycznej okresu jej dominacji (1932–1976) [w:] M. Grzybowski (red.), Państwo demokratyczne, prawne i socjalne, tom 4, Studia społeczne, polityczne i ekonomiczne, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2014, s. 337-346.
 • Grzybowski M. (wsp. Czajowski J.), Rec.: R. M. Małajny, Amerykański prezydencjalizm, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012, "Państwo i Prawo" 2014, z. 8.
 • Grzybowski M., Dwieście lat konstytucji norweskiej (1814-2014), "Państwo i Prawo" 2014, z. 5, s. 3-29.
 • Grzybowski M., Semiprezydencjalizm złagodzony: pozycja ustrojoa Prezydenta Finlandii na tle doświadczeń V Republiki Francuskiej, Studia Iuridica Lublinensia. Tom XXII. Ksiega jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Gdulewicz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014,  s. 63-78.
 • Grzybowski M., Geneza i współczesne tendencje rozwojowe skandynawskich instytucji parlamentarnych, [w:] A. Szmyt (red.), Gdańskie Studia Prawnicze, 2014, t. 31 Studia ustrojoznawcze. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Pułło, Gdańsk 2014, s. 281–304.
 • Grzybowski M., Elementy systemu parlamentarnego w aktach konstytucyjnych Finlandii, [w:] J. Jaskiernia, W. Saletra  (red.), Dyplomacja w życiu, życie w dyplomacji, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego, Kielce 2013, s. 173-192.
 • Grzybowski M., Pozycja ustrojowa prezydenta Litwy - tradycje a współczesność, [w:] S. Sulowski, J. Szymanek (red.), Ustrój polityczny państwa. Polska - Europa - Świat, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, s. 307-325.
 • Grzybowski M., Wprowadzenie, [w:] P. Mikuli (red.), Status prawny sędziego we współczesnych systemach politycznych, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Koszalin-Gdańsk 2013, s. 13-20.
 • Grzybowski M, Prezydent jako stabilizator systemu rządów w Estonii i na Łotwie w latach 1918-1922 [w:] M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli (red.), Ustroje. Historia i współczesność. Polska - Europa - Ameryka Łacińska. Księga jubileuszowa  dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013, s. 214-225.
 • Grzybowski M., Premier jako podmiot kreujący politykę państwa w systemie parlamentarnym, [w:] Z. Kiełmiński, J. Szymanek (red.), Instytucje prawa konstytucyjnego w perspektywie politologicznej, Warszawa 2013, s. 243-255.
 • Grzybowski M., Constitutional Framework Form Cabinet in Slovakia and Poland [w:] L. Orosz, M. Breichová-Lapčaková, T. Majerčák (eds), 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky - I. Ústavné dni, I. zväzok : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 3. - 4. október 2012, Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2012.
 • Grzybowski M., Funkcje i kompetencje Eduskunty (103-lecie parlamentaryzmu Finlandii), [w:] A. Jamróz (red.), Państwo prawa. Parlamentaryzm. Sądownictwo konstytucyjne. Pamięci Profesora Zdzisława Czeszejki-Sochackiego, Wydawnictwo Temida2, Białystok 2012, s. 96-107.
 • Grzybowski M. (wsp. Czajowski J.), Kilka refleksji o drugiej izbie ustawodawczej w II RP i projektach Konstytucji III RP, [w:] S. Grodziski, A. Dziadzio (red.), Regnare, Gubernare, Administrare. Prawo i władza na przestrzeni wieków (prace dedykowane Profesorowi Jerzemu Malcowi z okazji 40-lecia pracy naukowej), Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2012, s. 233 - 246.
 • Grzybowski M.,  System polityczny Danii, System polityczny Finlandii, System polityczny Norwegii, System polityczny Szwecji, [w:] B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół (red.), Encyklopedia politologii. Instytucje i systemy polityczne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 612 - 615, s. 647 - 650, s. 771 - 773, s. 855 - 857.
 • Grzybowski M., Pozycja ustrojowa prezydenta Finlandii na gruncie Konstytucji z 11 czerwca 1999 r. w perspektywie historycznej, [w:] R. M. Czarny, K. Spryszak (red.), Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Współczesne ustroje państwowe i rozwój demokracji w Polsce, Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, t. 2, s. 295 - 315.
 • Grzybowski M., Rada Ministrów i administracja rządowa, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, C.H. Beck, Warszawa 2012, t. II, s. 127 - 150.
 • Grzybowski M., Organy wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawa w świetle Konstytucji Finlandii z 11 czerwca 1999 r., [w:] R. Balicki, M. Masternak-Kubiak (red.), W służbie dobru wspólnemu. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Trzcińskiemu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012, s. 433 - 444.
 • Grzybowski M., "Władza kontrolna" w szwedzkim Akcie o Formie Rządu z 1974 roku, [w:] B. Banaszk, M. Jabłoński, S. Jarosz-żukowska (red.), Prawo w służbie państwu i społeczeństwu, Wrocław 2012, s. 423 - 432.
 • Grzybowski M., System rządów w Rzeczypospolitej Polskiej: charakterystyka i diagnoza wątpliwości. Uwagi wprowadzające, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2012, nr 1, s. 129 - 150.
 • Grzybowski M., Konstytucyjne ujęcie odpowiedzialności karnej (uwagi na marginesie wykładni art. 42 ust. 1 Konstytucji) [w:] P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa profesora Andrzeja Zolla, Wolters Kluwer Polska - LEX, Warszawa 2012, t. I, s. 129-146.
 • Grzybowski M., Prezes Rady Ministrów, [w:] B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red.), Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej centralnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, t. I, s. 188 - 208.
 • Grzybowski M., Rada Ministrów i administracja rządowa, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, t. 2, s. 127 - 150.
 • Grzybowski M., The System of Government in the Constitution of the Republic of Poland, [in:] P. Korzec, J. Urbanik, M. Wyrzykowski (eds), Polisch Constitutionalism A Reader, Warsaw 2011, s. 77 - 110.
 • Grzybowski M. Organy wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawa w świetle Konstytucji Finlandii z 11 czerwca 1999 r., [w:] R. Balicki, M. Masternak-Kubiak (red.), W służbie dobru wspólnemu. Księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. Janusza Trzcińskiego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012, s. 433 - 444.
 • Grzybowski M., "Władza kontrolna" w szwedzkim Akcie o Formie Rzadu z 1974 roku, [w:] B. Banaszak, M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska (red.), Prawo w służbie państwu i społeczeństwu. Prace dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Działosze z okazji osiemdziesiątych urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 423 - 432.
 • Grzybowski M., Kanada, [w:] St. Bożyk, M. Grzybowski (red.), Systemy ustrojowe państw współczesnych, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2012, s. 375 - 392.
 • Grzybowski M., Szwecja, [w:] St. Bożyk, M. Grzybowski (red.), Systemy ustrojowe państw współczesnych, Wydawnictwo  Temida 2, Białystok 2012, s. 189 - 214.
 • Grzybowski M., Witold Zakrzewski, [w:] Konstytucjonaliści polscy 1918-2011. Sylwetki uczonych, red. A. Szmyt, P. Sarnecki, R. Mojak, Warszawa 2012, ss. 421 - 426.
 • Grzybowski M. (wsp. Kuca G.), System konstytucyjny Gruzji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012, ss. 96.
 • Grzybowski M. (wsp. Kuca G.), Rec. Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, red. K. Skotnicki, Wydawnictwo Sejmowe Warszawa 2011, s. 296, "Przegląd Sejmowy" 2012, nr 2, s. 225 - 235.
 • Grzybowski M. (wsp. Kuca G.), Prawa kobiet w Szwecji, [w:] W. Sokolewicz, L. Kondratieva-Bryzik (red.), Prawa kobiet we współczesnym świecie, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011, ss. 230 - 241.
 • Grzybowski M. System rządów w Konstytucji RP z 1997 r., regulacja konstytucyjna a praktyka ustrojowa, [w:] Materiały polskie na III posiedzenie Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytuconalistów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Przemyśl - Rzeszów, 28.09 - 1.10 2011, publikacja w jęz. ukraińskim nakładem Narodowego Uniwersytetu im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach 2012.
 • Grzybowski M. (wsp. Grzybowski Marcin), Prawo do równego czasu antenowego w amerykańskim prawie wyborczym, [w:] Amerykomania. Księga Jubileuszowa Prof. dr. hab. Andrzeja Mani, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, cz. 2, s. 289 - 298.
 • Grzybowski M., Rec. J. Nergelius, Constitutional Law in Sweden, Wolters Kluwer Law & Bussines, Alphen aan den Rijn, The Netherlands 2011, s. 144, "Przegląd Sejmowy" 2011, nr 6.
 • Grzybowski M., Legal Status of the Religious Communities in Poland, [w:] Drago Cepar, Blaz Ivanc (ed.), Legal Aspects of Religion Freedom. Conference Papers Lubljana 2010, Lubljana 2011, s. 199 - 204.
 • Grzybowski M. (wsp. Grzybowska M.), Samorząd terytorialny we wczesnym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Czarnik Z., Niewiadomski Z., Posłuszny J., Stelmasiak J. (red.), Studia z prawa administracyjnego i nauki o administracji. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Przemyśl - Rzeszów, Przemyśl 2011, s. 237 - 263.
 • Grzybowski M., Administracja publiczna a ład konstytucyjny, [w:] Hauser J. (red.), Administracja publiczna, Wyd. III uzaktualnione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 27 - 40.
 • Grzybowski M., Urodzeni w 1867 r.: Mannerheim i Piłsudski [w:] B. Szlachta (red.), Myśl i Polityka. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jackowi M. Majchrowskiemu,  Wydawnictwo Krakowskiej Akademii, Kraków 2010, tom III, s. 65 - 76.
 • Grzybowski M, Zmiany konstytucji w Finlandii w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej [w:] K. Kubuj, J. Wawrzyniak (red.), Tryb zmiany konstytucji w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2010, s. 41-51.
 • Grzybowski M., Systemy konstytucyjne państw skandynawskich, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, ss. 178.
 • Grzybowski M. (wsp. Grzybowski M.), Wolność wypowiedzi audiowizualnej w Szwecji i w Stanach Zjednoczonych a ochrona interesu publicznego, [w:] Wartości polityczne, red. Majchrowski J. M., red. Stoczewska B., Kraków 2010, s. 372 - 378.
 • Grzybowski M., Pozycja ustrojowa wiceprezesa Rady Ministrów, [w:] Prawa człowieka - Społeczeństwo obywatelskie - Państwo demokratyczne. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Sarneckiemu, pod red. P. Tulei, M. Florczak-Wątor, S. Kubasa, Warszawa 2010, s. 284 - 293.
 • Grzybowski M. (wsp. Kuca G.), Finlandia, [w:] Samorząd terytorialny w wybranych państwach europejskich, red. Piasecki A., "Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica", Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010, s. 75 - 87.
 • Grzybowski M. The Treat of Terrorism and the Protection of Constitutional Rights and Liberties in the Case Law of the Polish Constitutional Tribunal, [w:] On Protection of Fundamental Rights and Freedoms in the Light of Increasing Threat of Terrorism, Brno 2009.
 • Grzybowski M., Zasady kandydowania oraz repartycji mandatów w wyborach do Riksdagu i Parlamentu Europejskiego w Szwecji (w świetle ustawy o wyborach z 2005 r.), [w:] Instytucje prawa europejskiego w dobie integracji europejskiej, red. Wawrzyniak J., Laskowski J., Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009.
 • Grzybowski M., Prezydent Republiki Finlandii: arbiter czy moderator?, [w:] Posłuszny J., Buczkowski J., Eckhardt K. (red.), Studia z prawa konstytucyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Wiesławowi Skrzydle, Przemyśl 2009.
 • Grzybowski M., Wolność wypowiedzi, wolność publikacji i dostep do dokumentów publicznych na tle ewolucji szwedzkich aktów konstytucyjnych [w:] Prawo, parlament i egzekutywa we współczesnych systemach rządów. Księga poświęcona pamięci Profesora Jerzego Stembrowicza, red. Bożyk S., Temida 2, Białystok 2009.
 • Grzybowski M. (wsp. Czajowski J.), Stadia postępowania ustawodawczego w państwach nordyckich, [w:] A. Łabno, E. Zwierzchowski (red.), Księga pamiątkowa Marcina Kudeja, Katowice 2009.
 • Grzybowski M. (wsp. Kuca G.), Parlament Indonezji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009.
 • Grzybowski M., Prezes RM, Rada Ministrów, Formowanie RM, Kompetencje członka RM, Kompetencje Prezesa RM, Kompetencje RM, Odpowiedzialność członków RM, Skład RM, Wotum nieufności dla członka RM, Zmiany w składzie RM, [w:] red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Warszawa 2009.
 • Grzybowski M., Czajowski J., Zasada "solidarności" (dyscypliny postępowania) w funkcjonowaniu Koła Polskiego w Parlamencie Wiedeńskim [w:] Świat, Europa, Mała Ojczyzna, Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin, red. M. Małecki, Bielsko-Biała 2009.
 • Grzybowski M., Principles in Practical Jurisprudence of the Polish Constitutional Tribunal [w:] Constitutional Judiciary in V4 Countries, Kosice 2008, s. 37 - 52.
 • Grzybowski M. (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2008.
 • Grzybowski M. (red.),Szmyt A. (red.), Nauka prawa konstytucyjnego w Polsce. W pięćdziesięciolecie Ogólnopolskich Zjazdów Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Gdańsk 2008.
 • Grzybowski M., Pozycja ustrojowa Prezydenta RP w dobie integracji europejskiej, "Państwo i Prawo" 2008, nr 8.
 • Grzybowski M, Rec.: Stanisław Bożyk: Prawnoustrojowy status opozycji parlamentarnej w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, "Państwo i Prawo" 2008, nr 7.
 • Grzybowski M. (wsp. Mikuli P. ), Konstytucja Malty. Wstęp, Warszawa 2007.
 • Grzybowski M., Finlandia. Zarys systemu ustrojowego, Kraków 2007.
 • Grzybowski M. Królestwo Szwecji, [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, Sarnecki P. (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business 2007.
 • Grzybowski M. (wsp. Karp J.), Republika Bułgarii [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, Sarnecki P. (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business 2007.
 • Grzybowski M., Królestwo Danii [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, Sarnecki P. (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business 2007.
 • Grzybowski M., Karp J., System konstytucyjny Chorwacji, Warszawa 2007.
 • Grzybowski M., Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Rosji, [w:] Grabowska S. (red.), Grabowski R. (red.), Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, Oficyna wydawnicza Wolters Kluwer Business 2007.
 • Grzybowski M., Pulit A., Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Grecji,[w:] Grabowska S. (red.), Grabowski R. (red.), Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, Oficyna wydawnicza Wolters Kluwer Business 2007.
 • Grzybowski M., Prawne uwarunkowania struktury rządu a praktyka ustrojowa, [w:] Czapliński W. (red.), Księga Prawo w XXI wieku, Warszawa 2006.
 • Grzybowski M., Prawo międzynarodowe i wspólnotowe jako wzorzec i przedmiot kontroli norm, [w:] Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006.
 • Grzybowski M. (red.), System rządów Rzeczypospolitej Polskiej, założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006.
 • Grzybowski M., Ustroje państw Europy Północnej, Kraków 2006.
 • Mikuli P., Grzybowski M., Parlament Republiki Malty, Warszawa 2006.
 • Grzybowski M., Prawo wyborcze do parlamentu Królestwa Norwegii, [w:] Grabowska S. (red.), Składowski K. (red.), Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, Kraków 2006.
 • Grzybowski M., Eduskunta w nowej konstytucji Finlandii z 1999 r. (na tle ewolucji ustrojowej), [w:] Czajowski J. (red.), Grzybowski M. (red.), Parlamenty Państw Europejskich, Kraków 2005.
 • Grzybowski M., Władza wykonawcza w Rzeczpospolitej Polskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, [w:] Kruk M., Wawrzyniak J., Polska w Unii Europejskiej. Materiały z XLVI Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego Wierzba 3-5 czerwca 2004, Kraków 2005.
 • Grzybowski M., Administracja publiczna a ład konstytucyjny, [w:] Hausner J.(red.), Administracja publiczna, Warszawa 2004.
 • Grzybowski M., Mikuli P., Poland, [w:] Berglund S., Ekman J. , Aarebrot H. (eds), The Handbook of Political Change in Eastern Europe - 2nd ed., Edward Elgar Ltd, Cheltenham (UK) - Northampton (USA) 2004.
 • Grzybowski M., Rola ustrojowa Prezydenta RP w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej, „Państwo i Prawo" 2004, nr 7.
 • Grzybowski M., Systemic Roles of the President of Republic of Poland in the context of membership in the UE, "The polish foreign affairs digest" 2004, nr 4
 • Grzybowski M., Prezydentura w państwach Europy północnej. Finlandia i Islandia, [w:] Grzybowski M.. (red.), Szkice o pozycji ustrojowej i statusie głowy państwa, Kraków 2003.
 • Grzybowski M., Rec.: C. Taube, Constitutionalism in Estonia, Latvia and Lithuania. A Study in Comparative Constitutional Law, Uppsala 2001, "Państwo i Prawo" 2003, nr 9.
 • Grzybowski M., Szkice kanadyjskie (państwo - ustrój - obywatele), Kielce-Kraków 2003.
 • Grzybowski M., Prawo i ustrój Rzeczypospolitej Polskiej w perspektywie integracji z Unią Europejską, Rzeszów 2002
 • Grzybowski M., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej na tle doświadczeń konstytucyjnych państw Europy Środkowej i Wschodniej (kilka uwag o unormowaniu relacji państwo-obywatel), „Przegląd Sejmowy" 2002, nr 5.
 • Grzybowski M., Rec.: G. Rydlewski, Rządowy system decyzyjny w Polsce. Studium politologiczne okresu transformacji, Warszawa 2002, "Państwo i Prawo" 2002, nr 11.
 • Grzybowski M., Rząd i administracja rządowa w monarchiach skandynawskich. Dania – Norwegia – Szwecja, Kraków 2001.
 • Grzybowski M., Sejmowa komisja śledcza, „Przegląd Sejmowy" 2001, nr 3.
 • Grzybowski M., Eduskunta - parlament Finlandii, Warszawa 2001.
 • Grzybowski M., Państwa nordyckie, [w:] Opozycja parlamentarna, red. Zwierzchowski E., Warszawa 2000.
 • Grzybowski M., W sprawie relacji pomiędzy regulacjami prawnymi dotyczącymi Komitetu Obrony Kraju a Konstytucją RP z 2 kwietnia 1997 r. w świetle projektu ustawy o stanie wojennym, „Przegląd Sejmowy" 1998, nr 3.
 • Grzybowska M., Grzybowski M., Rec.: D.M. Olson, P. Norton, The New Parliaments of Central and Eastern Europe, Londyn-Portland 1996, „Przegląd Sejmowy" 1998, nr 1.
 • Grzybowski M., Systemy konstytucyjne państw skandynawskich, Warszawa 1998.
 • Grzybowski M., Rec.: Z teorii i praktyki konstytucjonalizmu (praca zbiorowa), Warszawa 1995, "Państwo i Prawo" 1997, nr 6.
 • Grzybowski M., Współczesne systemy partyjne wybranych państw europejskich, Kraków 1996.
 • Grzybowski M., Królestwo Danii - zarys systemu ustrojowego, Kielce 1996.
 • Grzybowski M., Rec.: Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej (praca zbiorowa), Warszawa 1996, „Przegląd Sejmowy" 1996, nr 5.
 • Grzybowski M., Nowa ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora (wybrane zagadnienia), „Przegląd Sejmowy" 1996, nr 5.
 • Grzybowski M., Rec.: J. Osiński, Parlament i rząd w Królestwie Norwegii, Warszawa 1994, „Przegląd Sejmowy" 1996, nr 2.
 • Grzybowski M., Rec.: J. Jaskiernia, Zasada równości w prawie wyborczym USA, Warszawa 1992, „Przegląd Sejmowy" 1994, nr 1.
 • Grzybowski M., Status prawny rządu po rozwiązaniu Sejmu i Senatu, „Przegląd Sejmowy" 1994, nr 1.
 • Grzybowski M., Rec.: E. Damgaard, Parliamentary Change in the Nordic Countries 1992, „Przegląd Sejmowy" 1993, nr 4.
 • Grzybowski M., Federalny aparat wykonawczy w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kraków 1992.

zobacz również

Przedmioty