Badania naukowe finansowane z grantów

1. Brytyjskie prawo konstytucyjne a członkostwo w Unii Europejskiej

projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, 2018/29/N/HS5/00685

Kierowniczka projektu: mgr Natalie Fox

Opiekun naukowy: dr hab. Piotr Mikuli, prof. UJ

W ramach projektu prowadzona będzie analiza wpływu prawa UE na brytyjską konstytucję w znaczeniu materialnym oraz konsekwencji opuszczenia UE przez Zjednoczone Królestwo.

Opis popularnonaukowy projektu

 

2. Czy instytucja ministra sprawiedliwości jest niezbędna we współczesnym demokratycznym państwie prawa?

projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, 2016/21/B/HS5/00445

Kierownik Projektu: dr hab. Piotr Mikuli, prof. UJ

Projekt dotyczy pozycji ustrojowej ministrów sprawiedliwości w systemach ustrojowych wybranych państw Unii Europejskiej. Celem projektu jest odpowiedź na pytanie jakie jest główne uzasadnienie funkcjonowania urzędu ministra będącego odpowiedzialnymza kwestie związane z szeroko rozumianym wymiarem sprawiedliwości w warunkach obowiązywania najbardziej istotnych z punktu widzenia liberalnej demokracji zasad podziału władzy oraz niezależności organów władzy sądowniczej i niezawisłości sędziów.

Komparatystyczna analiza instytucji ministra sprawiedliwości obejmuje wybrane systemy ustrojowe Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Są nimi: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii, Republika Irlandii, Republika Federalna Niemiec, Republika Austrii, V Republika Francuska, Republika Włoska, Rzeczpospolita Polska. Podstawowym założeniem leżącym u podstaw analizy jest zestawienie rozwiązań i instytucji właściwych dla państw, gdzie demokracja została już ukształtowana (w tzw. „starej 15-UE”) z polskimi rozwiązaniami ustrojowymi.

W sierpniu  2017 r. ukazała się książka "Current Challenges in Court Administration" pod. red. prof. Piotra Mikulego, w której m. in. zamieszczone zostały wyniki cząstkowych badań prowadzonych w ramach projektu. W 2019 r. ukazała się monografia pt. "Ministers of Justice in Comparative Perspective" (autorzy: Piotr Mikuli, Natalie Fox, Radosław Puchta), obejmująca ostateczne wyniki badań prowadzonych w ramach projektu.

 

3. Instytucje ombudsmana w wybranych państwach anglosaskich na tle porównawczym

projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, 2013/09/B/HS5/01185

Kierownik Projektu: dr hab. Piotr Mikuli, prof. UJ

Celem projektu była porównawcza analiza pozycji ustrojowej i kompetencji organów typu ombudsmańskiego w Wielkiej Brytanii i wybranych państwach Wspólnoty Narodów w kontekście ich funkcjonowania w ramach pozasądowych systemów ochrony praw i wolności jednostki. Zespół obejmie badaniami ustrój Zjednoczonego Królestwa oraz trzech wybranych państw Commonwealthu: Australii, Kanady i Nowej Zelandii. Wybrano więc państwa, których system ustrojowy jest stosunkowo najbliższy rozwiązaniom brytyjskim. Badania mają również prowadzić do ukazania podobieństw i różnic pomiędzy instytucjami obmudsmańskimi w państwach anglosaskich a rozwiązaniami przyjmowanymi w państwach nordyckich (które uchodzą za rozwiązania typowe) oraz w wybranych innych systemach politycznych, przede wszystkim Europy kontynentalnej.

Anglosaski krąg kulturowy nie doczekał się jeszcze kompleksowo przeprowadzonej analizy instytucji ombudsmana i to zarówno w polskim jak też i światowym piśmiennictwie naukowym. Wybór do badań Zjednoczonego Królestwa i głównych krajów brytyjskiej Wspólnoty Narodów jest uzasadniony potrzebą zbadania i dokonania ewaluacji systemów ochrony praw podstawowych i wolności w tych państwach, które szczycą się nadzwyczaj długą tradycją ochrony tychże praw i wolności (począwszy od angielskiej Magna Charta Libertatum). Dotychczas prowadzone badania w tym zakresie były dość skromne – ograniczały się w zasadzie do opracowania wycinkowej prezentacji instytucji ombudsmańskich, głownie w niektórych państwach europejskich. Przedmiotem projektu badawczego stały się zalety i wady poszczególnych instytucji ombudsmańskich w państwach anglosaskich, sposób ich funkcjonowania, różnice w obszarach szczególnie zintensyfikowanej działalności. Członkowie zespołu chcieli odpowiedzieć na pytanie czy istnieje zestaw szczególnych cech wyróżniających instytucję ombudsmana w państwach anglosaskich zarówno w zestawieniu z klasycznym modelem nordyckim jak i rozwiązaniami w państwach nie należących do anglosaskiego kręgu kulturowego. 

W ramach projektu ukazała się książka pod red. prof. Mikulego pt. "Instytucje ombudsmana w państwach anglosaskich. Studium porównawcze", Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017 r.

Wyniki badań prowadzonych w ramach projektu zostały zaprezentowane też na ogólnopolskiej konferencji naukowej w dniu 21 października 2016 r. pt.  "Instytucje ombudsmana w państwach anglosaskich na tle porównawczym"

Plakat konferencyjny

Program konferencji

Nagranie z konferencji cz. 1

Nagranie z konferencji cz. 2