Contemporary constitutional systems – for extramural law students (in Polish)

Basic information

Basic subject: Extramural law students
Teacher:  dr. Janusz Karp
Number of hours: 28
ECTS: 7
 

Treści merytoryczne przedmiotu

I. Analiza naczelnych zasad ustrojowych w państwach współczesnych: zasada suwerenności narodu, demokracji przedstawicielskiej i form demokracji bezpośredniej, podział władz, państwo prawne. W dalszej kolejności omawiane będą podstawowe formy rządów w systemach ustrojowych: rządy parlamentarno-gabinetowe, kanclerskie, prezydencki system rządów;

II. Ustrój USA, w szczególności wykład dotyczy charakterystyki amerykańskiej wersji podziału władz ze szczególnym uwzględnieniem pozycji ustrojowej prezydenta. Omówiona jest również konstrukcja federalizmu w USA

III. Ustrój V Republiki Francuskiej - szczególna rola ustrojowa Prezydenta Republiki

IV. Ustrój Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, system parlamentarno-gabinetowy, pojecie nieskodyfikowanej konstytucji, konwenanse konstytucyjne, reformy ustrojowe

V. Ustrój Republiki Federalnej Niemiec.

VI. Systemy konstytucyjne wybranych państw.