Contemporary constitutional systems – for law students (in Polish)

Basic information

Basic subject: Law students
Teacher: Professor dr. habil. Marian Grzybowski
Nummber of hours: 45 (lecture) + 30 (workshops)
ECTS: 7
 

Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji

I. Pojęcie zasad ustrojowych w doktrynie polskiego i zagranicznego prawa konstytucyjnego. Pojęcia: "system konstytucyjny", "system ustrojowy", "reżim polityczny", "system polityczny", "sytem rządów". Podstawowe formy rządów w systemach ustrojowych: rządy parlamentarno-gabinetowe, kanclerskie, prezydencki i semiprezydencki system rządów;
 
II. Ustrój Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zasady ustrojowe, pojęcie nieskodyfikowanej konstytucji, reformy ustrojowe w pierwszej dekadzie XXI w.
 
III. System rządów Republiki Federalnej Niemiec, zasada federalizmu.
 
IV. Ustrój USA, w szczególności wykład dotyczy charakterystyki amerykańskiej wersji podziału władz ze szczególnym uwzględnieniem pozycji ustrojowej prezydenta. Omówiona jest również konstrukcja federalizmu w USA.
 
V. System rządów V Republiki Francuskiej - szczególna rola ustrojowa Prezydenta Republiki.
 
VI. System rządów Konfederacji Szwajcarskiej na tle rozważań na temat systemu rządów zgromadzenia i systemu rządów konwentu, federalizm szwajcarski.
 
VII. Zasada niezależności wladzy sądowniczej w państwie demokratycznym, konstytucyjna rola sądów, modele sądownictwa konstytucyjnego i administracyjnego, strukrura sądów w wybranych państwach.
 
VIII. Cechy charakterystyczne wybranych ustrojów państw postjugosławiańskich lub/i systemy ustrojowe wybranych państw azjatyckich lub/i systemy ustrojowe dwóch wybranych państw europejskich (omawiane w ramach ćwiczeń).

Literatura

Literatura podstawowa:
 

A.W. Hering, P. Kiiver, Constitutions Compared. An Introduction to Comparative Constitutional Law, 3rd edition, Intersentia, Cambridge-Antwerp-Portland 2012 ;

St. Bożyk, M. Grzybowski (red.), Systemy ustrojowe państw współczesnych, Wydawnictwo Temida2, Białystok 2012.

P. Sarnecki, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Literatura dodatkowa:

W. Skrzydło (red.), Ustroje państw współczesnych t. 1, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007;
T. Wieciech, Ustroje federalne Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009;
J. Karp, M. Grzybowski, System konstytucyjny Chorwacji, Warszawa 2006
P. Mikuli, System konstytucyjny Słowenii, Warszawa 2004;
P. Mikuli, Zasada podziału władz a ustrój brytyjski, Warszawa 2006.