Professor UJ dr. habil. Piotr Mikuli

Basic information

E-mail: p.mikuli@uj.edu.pl

Phone: +48 12 663 19 36

Office hours: Wednesday 17.45-18.45Follow me on Academia.edu

Follow me on Researchgate

Biographical information

Piotr graduated magna cum laude from Warsaw University and he defended his Ph.D. and Habilitation at the Jagiellonian University. His interests include constitutional and administrative justice, political systems and constitutional principles in comparative perspective. He is the author and co-author of a number of publications dealing with Polish and foreign constitutional  issues.  Piotr spent the full academic year 2006/2007 in the Institute of European and Comparative Law of Oxford University as a visiting professor and a grant holder of the Foundation for Polish Science and "Europaeum" – the association of 10 leading European universities. He has participated in several  domestic and foreign research projects as a principal investigator or researcher. Piotr is also an attorney at law.

Research stays

 • Honorary Visiting Fellow, University of Leicester, School of Law (1.05-31.05 2017)
 • Univeristy College London Library (September 2016).
 • Visiting scholar, Dalarna University, Falun (September 2014).
 • Visiting scholar, Universität Luzern, School of Law (May 2009 i April 2012).
 • Visiting Professor, Institute of European and Comparative Law, Oxford University (1/10/2006-30/06/2007).
 • Visiting fellow, Institute of European and Comparative Law, Oxford University (July 2003)

http://www.europaeum.org/files/teaching/EVP/Mikuli_EVP.pdf

Publications

 

 • Mikuli, P., Rec: Wojciech Sadurski. Poland’s Constitutional Breakdown, "International Journal of Constitutional Law", Volume 18, Issue 1, January 2020, Pages 293–297, https://doi.org/10.1093/icon/moaa017.
 • Mikuli, P., The right to a fair trial in the context of new regulations concerning the judicial power in Poland [w:] M. Novaković, J.Kostić (eds), The Position of the Individual in Modern Legal Systems, Institute of Comparative Law, Belgrade, 2019, ss. 69-77
 • Mikuli, P. In Search of the Optimal Court Administration Model for New Democracies [w:] P. Pinto de Albuquerqu, K. Wojtyczek (eds), Judicial Power in a Globalized World, Springer 2019, ss. 281-289.
 • Mikuli, P., (wsp. N. Fox, R. Puchta), Ministers of Justice in Comparative Perspective, Eleven International Publishing, The Hague 2019, ss. 206.
 • Mikuli, P., Sądownictwo w Zjednoczonym Królestwie. Wybrane zagadnienia ustrojowe, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, ss. 310.
 • Mikuli, P., Rozwój rozproszonego modelu kontroli konstytucyjności prawa w Europie [w:] M. Granat (red.), Sądownictwo konstytucyjne, Tom II, Wydawnicto Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2019, ss. 61-72.
 • Mikuli, P., Separation of Powers [w:] [w:] R. Grote, F. Lachenmann, R. Wolfrum (eds), Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law, Oxford University Press 2018.
 • Mikuli, P. Doktryna konieczności jako uzasadnienie dla rozproszonej kontroli konstytucyjności prawa w Polsce, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2018, tom XL, s. 635-648.
 • Mikuli P., Francusko-włoski model rady sądownictwa [w:] M. Aleksandrowicz et al (red.),  Demokracja - teoria prawa - sądownictwo konstytucyjne. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi zw. nauk prawnych Adamowi Jamrozowi z okazji pięćdziesięciolecia pracy zawodowej,  Temida 2, Białystok 2018, ss. 599-607.
 • Mikuli P.,  The Declining State of the Judiciary in Poland, "International Journal of Constitutional Law Blog", May 15, 2018, at: http://www.iconnectblog.com/2018/05/the-declining-state-of-the-judiciary-in-poland
 • Mikuli P., Sądowa deklaracja niezgodności ustawodawstwa z przepisami dotyczącymi ochrony praw człowieka w Nowej Zelandii [w:] J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Nowe wyzwania w systemach ochrony praw człowieka w Australii i Oceanii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ss. 240-247.
 • Mikuli, P., (wsp. M. Małecki), The New Polish Memory Law. A Short Critical Analysis, "DPCE online" vol. 34, no.1, apr. 2018, ss. 279-284.
 • Mikuli P., Impartiality of the Judiciary [w:] R. Grote, F. Lachenmann, R. Wolfrum (eds)Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law, Oxford University Press 2018.
 • Mikuli P., Ombudsman Institutions and the Judiciary in Sweden and Finland, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2017, nr 6, ss. 37-48. 
 • Mikuli P. Powoływanie sędziów w Zjednoczonym Królestwie [w:] H. Babiuch, P. Kapusta, J. Michalska (red.), Aktualne problemy konstytucji. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Legnica 2017, ss. 561-568.
 • Mikuli P. (wsp. N. Fox), W poszukiwaniu optymalnego modelu wyboru sędziów sądu konstytucyjnego [w:] J. Ciapała, P. Mijal (red.), Wokół wybranych problemów konstytucjonalizmu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, ss. 237-249.
 • Mikuli P., Developments in Court Administration – Prologue [w:] P. Mikuli (ed.) Current Challenges in Court Administration, Eleven International Publishing, The Hague 2017, ss. 1-8.
 • Mikuli P. (wsp. N. Fox), Court Administration in the United Kingdom [w:] P. Mikuli (ed.) Current Challenges in Court Administration, Eleven International Publishing, The Hague 2017, ss. 9-36.
 • Mikuli P., Tug of War between the Judiciary and the Minister of Justice: On Court Administration in Poland [w:] P. Mikuli (ed.) Current Challenges in Court Administration, Eleven International Publishing, The Hague 2017, ss. 167-186.
 • Mikuli P., (wsp. N. Fox, J. Firlus), Models of Court Administration: An Attempt at a Comparative Review [w:] P. Mikuli (ed.) Current Challenges in Court Administration, Eleven International Publishing, The Hague 2017, s. 187-214.s
 • Mikuli P. (wsp. N. Fox), Rola sądu lekarskiego w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarza a prawo do sądu, [w:] M. Grzesik-Kulesza, G. Pastuszko (red.) Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym - perspektywa praw jedostki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Halinie Ziębie-Załuckiej w czterdziestą rocznicę pracy naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, ss. 195-209.
 • Mikuli P., Organy typu ombudsmańskiego w Zjednoczonym Królestwie i wybranych państwach Wspólnoty Narodów — uwagi wprowadzające, [w:] P. Mikuli (red.), Instytucje ombudsmana w państwach anglosaskich. Studium porównawcze, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017. ss. 7-9.
 • Mikuli P. (wsp. B. Kucia), Źródło inspiracji instytucji ombudsmana — rozwiązania skandynawskie, [w:] P. Mikuli (red.), Instytucje ombudsmana w państwach anglosaskich. Studium porównawcze, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017. ss. 28-64.
 • Mikuli P. (wsp. A. Dańda), Ombudsmani w systemie ustrojowym Zjednoczonego Królestwa, [w:] P. Mikuli (red.), Instytucje ombudsmana w państwach anglosaskich. Studium porównawcze, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017. ss. 89-134.
 • Mikuli P. (wsp. B. Kucia, M. Podsiadło), W poszukiwaniu anglosaskiego modelu instytucji ombudsmana, [w:] P. Mikuli (red.), Instytucje ombudsmana w państwach anglosaskich. Studium porównawcze, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017. ss. 231-250.
 • Mikuli P, Krajowa Rada Sądownictwa - zakres regulacji konstytucyjnej i ustawowej a potencjał kompetencyjny organu, [w:] M. Zubik (red.) Minikomentarz dla Maxiprofesora. Księga jubileuszowa profesora Leszka Garlickiego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017,  ss. 788-796.
 • Mikuli P., An Explicit Constitutional Change by Means of an Ordinary Statute? On a Bill Concerning the Reform of the National Council of the Judiciary in Poland, "International Journal of Constitutional Law Blog", Feb. 23, 2017 (http://www.iconnectblog.com/2017/02/an-explicit-constitutional-change-by-means-of-an-ordinary-statute-on-a-bill-concerning-the-reform-of-the-national-council-of-the-judiciary-in-poland_), opublikowano również: VerfBlog, 2017/2/23, http://verfassungsblog.de/an-explicit-constitutional-change-by-means-of-an-ordinary-statute-on-a-bill-concerning-the-reform-of-the-national-council-of-the-judiciary-in-poland/, DOI: http://dx.doi.org/10.17176/20170223-160310.
 • Mikuli P. (wsp. N. Fox), Instytucja referendum w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - uwagi wokół ogólnokrajowego referendum z dnia 23 czerwca 2016 r. [w:] B. Tokaj, A. Feja-Paszkiewicz, B. Banaszak (red.), Aktualne problemy referendum, Krajowe Biuro Wyborcze, Warszawa 2016, ss. 287-294.
 • Mikuli P., Klauzula wyjątku w kanadyjskim systemie kontroli konstytucyjności prawa, "Jurysta" 2016, nr 9, ss. 30-35.
 • Mikuli P. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14.10.2015 r., Kp 1/15, "Panstwo i Prawo" 2016, z. 8, ss. 130-136.
 • Mikuli P (wsp. Kuca G.), The Public Hearing and Law-Making Procedures, "Liverpool Law Review" 2016 (37), issue 1-2, ss. 1-17.
 • Mikuli P., Skargi dotyczące działalności sadów: kilka uwag o polskich rozwiazaniach na tle porównawczym, [w:] K. Skotnicki, K. Składkowski, A. Michalak (red.), Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiatą rocznicę urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 299-309.
 • Mikuli P, Rady sądownictwa w Zjednoczonym Królestwie - zarys pozycji ustrojowej, [w:] R. Kłosowicz et al. (red.), Konstytucjonalizm - doktryny - nauki polityczne. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ss. 567-575.
 • Mikuli P. and Kuca G., The Separation versus the Cooperation of Powers in the Contemporary Democratic State, IX World Congress of Constitutional Law (Oslo, 16-20 JUNE 2014) Contributions by Polish Scholars, "Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego" 2015, vol. IV, ss. 125-136.
 • Mikuli P., Parlamentarny Komisarz ds. Administracji oraz ds. Służby Zdrowia – zarys rozwiązań funkcjonujących w Zjednoczonym Królestwie, [w:] P. Mikuli, A. Kulig, J. Karp, G. Kuca (red.) Ustroje - tradycje i porównania. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Wydawnicto Sejmowe, Warszawa 2015, ss. 375-382.
 • Mikuli P., Administrowanie sądami w państwach anglosaskich - zarys problematyki [w:] P. Zientarski (red.) Model nadzoru nad działalnością sądów i pracą orzeczniczą sędziów, Kancelaria Senatu, Warszawa 2015, ss. 47-59.
 • Mikuli P., The Training of Judges in Poland: The Recent Developments, "Judicial Education and Training, Journal of the International Organisation for Judicial Training" 2015, issue 4, ss. 122-130.
 • Mikuli P., Konstytucyjność trybu wyboru sędziów sądów powszechnych do KRS. Opinia w przedmiocie zgodności art. 11 ust. 3 i 4 oraz art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z 12.05.2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa z Konstytucją RP , "Krajowa Rada Sądownictwa - Kwartalnik" 2014, nr 4, s. 9-12.
 • Mikuli P. (wsp. Kucia B), Partycypacja obywateli w inżynierii konstytucyjnej: casus Islandii [w] M. Grzybowski, M. Naleziński (red.), Państwo demokratyczne, prawne i socjalne, tom. II: Studia historyczno-prawne i ustrojowo-porównawcze, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z.o.o - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2014, ss. 415-428.
 • Mikuli P., Poland: Current Debats on the Supervision over the Administrative Activity of the Common Courts, "European Public Law" 2014, vol. 20, issue 3, ss. 521-537.
 • Mikuli P., Uproszczone procedury zmiany traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej (tzw. procedury "kładki") w prawie krajowym. Przepisy polskie na tle rozwiązań brytyjskich, "Gdańskie Studia Prawnicze", Tom XXXI, 2014, ss. 911-918.
 • Mikuli P., Rezencja książki pt. "Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Ciagłość i zmiana" pod red. T. Słomki i A. Materskiej-Sosnowskiej", "Przeglad Sejmowy" 2014, nr 2, ss. 167-174.
 • Mikuli P. (wsp. Biskup P.), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej [w:] P. Mikuli (red.), Status prawny sędziego we współczesnych systemach politycznych, Wydawnictwo Gdańskiej Wyzszej Szkoły Humanistycznej, Koszalin-Gdańsk 2013, ss. 23-64.
 • Mikuli P., Od redaktora naukowego [w:] P. Mikuli (red.), Status prawny sędziego we współczesnych systemach politycznych, Wydawnictwo Gdańskiej Wyzszej Szkoły Humanistycznej, Koszalin-Gdańsk 2013, ss. 9-11.
 • Mikuli. P., Problematyka ratyfikacji i implementacji umowy międzynarodowej w ustroju Zjednoczonego Królestwa [w:] A. Zięba (red.) Konstytucjonalizm państw anglosaskich, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013, ss. 309-322 (0,8 arkusza).
 • Mikuli P., Zasada suwerenności parlamentu w Zjednoczonym Królestwie i jej współczesne ograniczenia - zarys problemu, [w:] M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli (red.), Ustroje. Historia i współczesność. Polska - Europa - Ameryka Łacińska. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013, ss. 443-450.
 • Mikuli P., Poszukiwanie formuły głowy państwa w systemach postautorytarnych: na przykładzie państw postjugosławiańskich, [w:] Z. Kiełmiński, J. Szymanek (red.), Instytucje prawa konstytucyjnego w perspektywie politologicznej, Elipsa, Warszawa 2013, ss. 225-242.
 • Mikuli P., Reformy w Zjednoczonym Królestwie w pierwszych latach XXI wieku, [w:] St. Bożyk (red.), Aktualne problemy reform konstytucyjnych, Temida 2, Białystok 2013, ss. 261-279;
 • Mikuli P. (wsp. M. Kokeš), The Subsidiary Application of the European Convention on Human Rights by Constitutional Courts in the Czech Republic and Poland, [w:] K. Topidi, L. Fiedler (eds), Transnational Legal Process and Human Rights, Ashgate, Farnham-London 2013, ss. 79-101.
 • Mikuli P., Ustawy o ograniczonym zakresie przedmiotowym w systemie źródeł prawa w Polsce. Uwagi porządkujące, "Przegląd Sejmowy" 2012, nr 5, ss. 30-50.
 • Mikuli P. (wsp. P. Florjanowicz-Błachut), Continental Public Law: Between Americanization and Germanization, [w:] K. Wojtyczek (ed.), Public Law: Twenty Years After. The Public Law After 1989 from the Polish Perspective, Esperia Publications Ltd, London 2012, ss. 159-196.
 • Mikuli P., Wielka Brytania [w:] St. Bożyk, M. Grzybowski (red.), Systemy ustrojowe państw współczesnych, Temida 2, Białystok 2012, s. 11-48.
 • Mikuli P., Westminsterska odmiana systemu parlamentarnego [w:] T. Mołdawa, J. Szymanek, M. Mistygacz (red.), Parlamentrany sytem rządów. Teoria i praktyka, Elipsa, Warszawa 2012, ss. 226-236.
 • Mikuli P., The Constitutional versus the European Role of the Judiciary in Poland [w:] K. Topidi, A. Morawa (eds), Constitutional Evolution in Central and Eastern Europe. Expansion and Integration in the EU, Ashgate Publishing Ltd., Farnham-London 2011, ss. 117-134.
 • P. Mikuli, Reformy sądownictwa w Zjednoczonym Królestwie w latach 2005-2009 [w:] B. H. Toszek, T. Czapiewski (red.), Od Thatcher do Blaira. Wielka Brytania na przełomie XX i XXI w., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, ss. 85-99.
 • Mikuli P., Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Zjednoczonym Królestwie [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 175-181.
 • Mikuli P., Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Irlandii [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 154-157.
 • Mikuli P., Sądy a parlament w ustrojach Australii, Kanady i Nowej Zelandii (na tle rozwiązań brytyjskich), Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, ss. 288.
 • Mikuli P., Rady sądownictwa w Europie [w:] P. Tuleja (red.), Księga 20-lecia Krajowej Rady Sądownictwa, Warszawa 2010, ss. 109-131.
 • Mikuli P., Hasła: odpowiedzialność sędziego; powoływanie sędziów; sędzia; udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości; niezawisłość; zakaz eksperymentów naukowych na ludziach bez ich zgody; zakaz okrutnego, nieludzkiego traktowania i karania; zakaz stosowania kar cielesnych; zakaz tortur [w:] W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 • Mikuli P., Rec. Constitutionalism and the Role of Parliaments, red. K. S. Ziegler, D. Baranger, A. W. Bradley , Hart Publishing, Oxford-Portland, Oregon 2007, s. 275, "Przegląd Sejmowy" 2009, nr 2.
 • Mikuli P. (wsp. Florczak-Wątor M.), Sysytemy konstytucyjne Cypru i Malty, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009.
 • Mikuli P., Zasady zmiany Konstytucji Królestwa Holandii [w:] R. Grabowski, S. Grabowska (red.), Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, Wolters Kluwer Polska - Oficyna, Warszawa 2008.
 • Mikuli P. (wsp. Florjanowicz-Błachut P.), Regulacja stanów nadzwyczajnych w polskim prawie konstytucyjnym [w:] A. Kurkiewicz (red.), Zarządzanie kryzysowe w samorządzie terytorialnym, Municipium, Warszawa 2008.
 • Głos w dyskusji [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Zmiana ordynacji wyborczej a zmiana konstytucji, Rzeszów 2008, s. 57.
 • Głos w dyskusji [w:] A. Szmyt (red.), Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce, Gdańsk 2008, s. 250.
 • Mikuli P. (wsp. Kuca G.), Niezależna władza sądownicza. Rozważania wokół pozycji ustrojowej sądów i trybunałów w Polsce [w:] Standardy konstytucyjne a problemy władzy sądowniczej i samorządu terytorialnego, red. Olgierd Bogucki, Jerzy Ciapała, Przemysław Mijal, Szczecin 2008.
 • Mikuli P. (wsp. Grzybowski M.), Konstytucja Malty. Wstęp, Warszawa 2007.
 • Mikuli P., Sądowa kontrola konstytucyjności prawa w Kanadzie, [w:] Ustroje – doktryny – instytucje polityczne. Księga jubileuszowa Prof. zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego, komit. red. Czajowski J., Karp J., Kuca G., Kulig A., Mikuli P., Opałek A., Wydawnictwo UJ, Kraków 2007.
 • Głos w dyskusji [w:] M. Granat (red.), Zagadnienia prawa parlamentarnego, Warszawa 2007, s. 271.
 • Mikuli P. (wsp. Karp J.), Postjugosłowiańskie systemy rządów: casus Chorwacji i Słowenii, [w: ] Systemy rządów. Dylematy konstytucyjnej regulacji i praktycznej funkcjonalności, Mołdawa T., Szymanek J. (red.), Elipsa, Warszwa 2007.
 • Mikuli P., Zdekoncentrowana sądowa kontrola konstytucyjności prawa. Stany Zjednoczone i państwa europejskie, Wydanie II rozszerzone, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007.
 • Mikuli P., (wsp. K. E. Bauzon), Malta [w:] World Encyclopedia of Political Systems and Parties, 3-Volume Set, Fourth Edition, Facts on File Inc., New York 2006.
 • Mikuli P., Parlament Republiki Cypryjskiej, Warszawa 2006.
 • Mikuli P., System rządów w Republice Macedonii [w:] Trzciński K. (red.), Państwo w świecie współczesnym, Warszawa 2006.
 • Mikuli P. (wsp. Grzybowski M..), Realizacja konstytucyjnych kompetencji Prezydenta RP w sferze stosunków międzynarodowych [w:] Grzybowski M. (red.), System rządów Rzeczypospolitej Polskiej, założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006.
 • Mikuli P. (wsp. Karp J.), Realizacja uprawnień nominacyjnych Prezydenta RP, [w:] Grzybowski M.(red.), System rządów Rzeczypospolitej Polskiej, założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006.
 • Mikuli P. (wsp. Kuca G.), Glosa wyroku TK z 9 XI 2005, Kp 2/05, "Państwo i Prawo" 2006, nr 7.
 • Mikuli P., Sądowa kontrola administracji publicznej w Wielkiej Brytanii, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2006, nr 2.
 • Mikuli P., Grzybowski M., Parlament Republiki Malty, Warszawa 2006.
 • Mikuli P., Zasada podziału władz a ustrój brytyjski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006. Pozycja została trzykrotnie zrecenzowana w czasopismach prawniczych i politologicznych, zob. S. Kubas, "Przegląd Sejmowy" 2006, nr 5; R. Grabowski, "Państwo i Prawo" 2007, z. 10; Ł Jakubiak, "Politeja" 2007, nr 1 (7).  
 • Mikuli P., Pozycja ustrojowa i funkcje Zgromadzenia Republiki Macedonii, [w:] Czajowski J.(red.), Grzybowski M. (red.), Parlamenty Państw Europejskich, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2005.
 • Mikuli P. (wsp. P. Błachut), Uwagi o stosowaniu ustaw przez sądy w przypadku ich kolizji z prawem wspólnotowym [w:] Kruk M., Wawrzyniak J., Polska w Unii Europejskiej. Materiały z XLVI Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego Wierzba 3-5 czerwca 2004, Kraków 2005.
 • Mikuli P., System konstytucyjny Słowenii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004. Recenzja tej ksiązki autorstwa S. Patyry ukazała się w "Przeglądzie Sejmowym" 2005, nr 3.
 • Mikuli P., Poland [w:] S. Berglund, J. Ekman, F. H. Aarebrot (eds) The Handbook of Political Change in Eastern Europe, the second edition, Publisher: Edward Elgar Ltd, Cheltenham (UK) - Northampton (USA) 2004; ss. 181 – 221.
 • Mikuli P., Rec.: A. Tomkins, Public Law , "Państwo i Prawo" 2004, nr 9.
 • Mikuli P., Parlament Słowenii, Warszawa 2003.
 • Mikuli P., Prezydent Republiki Słowenii, [w:] Grzybowski M. (red.), Szkice o pozycji ustrojowej i statusie głowy państwa, Kraków 2003.
 • Mikuli P., Monarcha w brytyjskim porządku konstytucyjnym, [w:] Grzybowski M.(red.), Szkice o pozycji ustrojowej i statusie głowy państwa, Kraków 2003.
 • Mikuli P., Uwagi w sprawie możliwości odwołania Marszałka Sejmu i wicemarszałków, „Jurysta" 2003 nr 4.
 • Mikuli P., W sprawie ewentualnej możliwości kontroli konstytucyjności ustaw przez sądy, [w:] Czajowski J.(red.), Grzybowski M.(red.), Szkice o zasadach i instytucjach ustrojowych II i III Rzeczpospolitej, Kraków 2002.
 • Mikuli P., Zdekoncentrowana kontrola konstytucyjności prawa. Stany Zjednoczone i państwa europejskie, Abrys, Kraków 2002.
 • Mikuli P., Kontrola konstytucyjności w sądach w Grecji, „Jurysta" 2002, nr 5.
 • Mikuli P., Rec.: R. Chruściak, Sejm i Senat w Konstytucji RP z 1997 r. Powstawanie przepisów, „Państwo i Prawo" 2002, nr 6.
 • Mikuli P., Żurek M., Glosa do wyroku TK z dnia 28 listopada 2001 r., K 36/01, „Przegląd Sądowy" 2002, nr 6.
 • Mikuli P., Neutralność światopoglądowa państwa w Europie Środkowej i Wschodniej, „Pressje"  2002, tom II, ss. 123 – 128.
 • Mikuli P., Rec.: H. Barnett, Britain Unwrapped. Government and Constitution Explained, Londyn 2002, „Państwo i Prawo" 2002, nr 11.