Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Chair in Comparative Constitutional Law

Faculty of Law and Administration

Professor dr. habil. Piotr Mikuli

Basic information

E-mail: p.mikuli@uj.edu.pl

Phone: +48 12 663 19 36

Currently on  leave 

Follow me on Academia.edu

Follow me on Researchgate

Biographical information

Piotr, LLB/MA, Ph.D. (Habil.) is a full professor of law. His interests include judicial review of legislation, the judiciary and constitutional principles in comparative perspective. He is the author or co-author of a number of publications dealing with constitutional issues. He has served inter alia as a visiting professor at Oxford University, an honorary visiting scholar at Leicester University, and a guest researcher at Dalarna University (Sweden) and the University of Lucerne (Switzerland). Piotr is also an attorney at law.

Research stays

 • Glasgoe Law Visiying Fellow, University of Glasgow, School of Law (1.06.2022-30.09.22)
 • Honorary Visiting Fellow, University of Leicester, School of Law (1.05-31.05 2017)
 • Univeristy College London Library (September 2016).
 • Visiting scholar, Dalarna University, Falun (September 2014).
 • Visiting scholar, Universität Luzern, School of Law (May 2009 i April 2012).
 • Visiting Professor, Institute of European and Comparative Law, Oxford University (1/10/2006-30/06/2007).
 • Visiting fellow, Institute of European and Comparative Law, Oxford University (July 2003)

 

Publications

 

 • Mikuli P. (wsp. N. Fox), W sprawie skutków rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego w sprawie P7/20 oraz K3/21 (zarys problemu) [w:] Z prawem ustrojowym porównawczym przez ponad półwiecze. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Grzybowskiemu z okazji 55-lecia pracy naukowej, Wydawnictwo UJD, Częstochowa 2022, ss. 237-250.
 • Mikuli P. (wsp. M. Pach), Disciplinary liability of judges: The Polish case [w:] P. Mikuli, G. Kuca (eds) Accountability and the Law: Rights, Authority and Transparency of Public Power, Routledge 2022, ss. 63-79.
 • Mikuli P.,(wsp G. Kuca), Introduction [w:] P. Mikuli, G. Kuca (eds.), Accountability and the Law: Rights, Authority and Transparency of Public Power, Routledge 2022, ss. 1-5.
 • Mikuli P., Sądowa kontrola uprawnień parlamentu w orzeczeniach Sądu Najwyższego Zjednoczonego Królestwa Miller I oraz Miller II, "Państwo i Prawo" 2021, z. 3, ss. 39-55.
 • Mikuli P., The Façade of State Organs in Contemporary Autocratic Regimes: The Case of the Polish Parliament [w:] T.G. Daly, W. Sadurski (eds), Democracy 2020: Assessing Constitutional Decay, Breakdown & Renewal Worldwide2020, ss. 180–83.
 • Mikuli P., (wsp. G. Kuca, M. Pach), Poland [w:] R Albert, D Landau, P Faraguna, S Drugda (eds), The 2019 Global Review of Constitutional Law, Boston 2020, ss. 268-272.
 • Mikuli P., W poszukiwaniu optymalnego modelu Rady Sądownictwa [w:] A. Gajda, K. Grajewski, A. Rytel-Warzocha, P. Uziębło, M.M. Wiszowaty (red.), Konstytucjonalizm polski. Refleksje z okazji jubileuszu 70-lecia uodzin i 45-lecia pracy naukowej Profesora Andrzeja Szmyta, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020, ss. 1129-1135.
 • Mikuli P., Rec: Wojciech Sadurski. Poland’s Constitutional Breakdown, "International Journal of Constitutional Law", Volume 18, Issue 1, January 2020, ss. 293–297, https://doi.org/10.1093/icon/moaa017.
 • Mikuli P (wsp. G. Kuca, M. Pach), Constitutional Law 2019. Poland/ Droit constitutionnel 2019. Pologne, "European Review of Public Law" 2019, vol. 31, no. 4, pp. 1283-1306.
 • Mikuli, P., The right to a fair trial in the context of new regulations concerning the judicial power in Poland [w:] M. Novaković, J.Kostić (eds), The Position of the Individual in Modern Legal Systems, Institute of Comparative Law, Belgrade, 2019, ss. 69-77
 • Mikuli, P. In Search of the Optimal Court Administration Model for New Democracies [w:] P. Pinto de Albuquerqu, K. Wojtyczek (eds), Judicial Power in a Globalized World, Springer 2019, ss. 281-289.
 • Mikuli P., (wsp. N. Fox, R. Puchta), Ministers of Justice in Comparative Perspective, Eleven International Publishing, The Hague 2019, ss. 206.
 • Mikuli P., Sądownictwo w Zjednoczonym Królestwie. Wybrane zagadnienia ustrojowe, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, ss. 310.
 • Mikuli P., Rozwój rozproszonego modelu kontroli konstytucyjności prawa w Europie [w:] M. Granat (red.), Sądownictwo konstytucyjne, Tom II, Wydawnicto Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2019, ss. 61-72.
 • Mikuli P., Separation of Powers [w:] [w:] R. Grote, F. Lachenmann, R. Wolfrum (eds), Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law, Oxford University Press 2018.
 • Mikuli P., Doktryna konieczności jako uzasadnienie dla rozproszonej kontroli konstytucyjności prawa w Polsce, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2018, tom XL, s. 635-648.
 • Mikuli P., Francusko-włoski model rady sądownictwa [w:] M. Aleksandrowicz et al (red.),  Demokracja - teoria prawa - sądownictwo konstytucyjne. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi zw. nauk prawnych Adamowi Jamrozowi z okazji pięćdziesięciolecia pracy zawodowej,  Temida 2, Białystok 2018, ss. 599-607.
 • Mikuli P.,  The Declining State of the Judiciary in Poland, "International Journal of Constitutional Law Blog", May 15, 2018, at: http://www.iconnectblog.com/2018/05/the-declining-state-of-the-judiciary-in-poland
 • Mikuli P., Sądowa deklaracja niezgodności ustawodawstwa z przepisami dotyczącymi ochrony praw człowieka w Nowej Zelandii [w:] J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Nowe wyzwania w systemach ochrony praw człowieka w Australii i Oceanii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ss. 240-247.
 • Mikuli P., (wsp. M. Małecki), The New Polish Memory Law. A Short Critical Analysis, "DPCE online" vol. 34, no.1, apr. 2018, ss. 279-284.
 • Mikuli P., Impartiality of the Judiciary [w:] R. Grote, F. Lachenmann, R. Wolfrum (eds)Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law, Oxford University Press 2018.
 • Mikuli P., Ombudsman Institutions and the Judiciary in Sweden and Finland, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2017, nr 6, ss. 37-48. 
 • Mikuli P. Powoływanie sędziów w Zjednoczonym Królestwie [w:] H. Babiuch, P. Kapusta, J. Michalska (red.), Aktualne problemy konstytucji. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Legnica 2017, ss. 561-568.
 • Mikuli P. (wsp. N. Fox), W poszukiwaniu optymalnego modelu wyboru sędziów sądu konstytucyjnego [w:] J. Ciapała, P. Mijal (red.), Wokół wybranych problemów konstytucjonalizmu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, ss. 237-249.
 • Mikuli P., Developments in Court Administration – Prologue [w:] P. Mikuli (ed.) Current Challenges in Court Administration, Eleven International Publishing, The Hague 2017, ss. 1-8.
 • Mikuli P. (wsp. N. Fox), Court Administration in the United Kingdom [w:] P. Mikuli (ed.) Current Challenges in Court Administration, Eleven International Publishing, The Hague 2017, ss. 9-36.
 • Mikuli P., Tug of War between the Judiciary and the Minister of Justice: On Court Administration in Poland [w:] P. Mikuli (ed.) Current Challenges in Court Administration, Eleven International Publishing, The Hague 2017, ss. 167-186.
 • Mikuli P., (wsp. N. Fox, J. Firlus), Models of Court Administration: An Attempt at a Comparative Review [w:] P. Mikuli (ed.) Current Challenges in Court Administration, Eleven International Publishing, The Hague 2017, s. 187-214.s
 • Mikuli P. (wsp. N. Fox), Rola sądu lekarskiego w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarza a prawo do sądu, [w:] M. Grzesik-Kulesza, G. Pastuszko (red.) Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym - perspektywa praw jedostki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Halinie Ziębie-Załuckiej w czterdziestą rocznicę pracy naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, ss. 195-209.
 • Mikuli P., Organy typu ombudsmańskiego w Zjednoczonym Królestwie i wybranych państwach Wspólnoty Narodów — uwagi wprowadzające, [w:] P. Mikuli (red.), Instytucje ombudsmana w państwach anglosaskich. Studium porównawcze, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017. ss. 7-9.
 • Mikuli P. (wsp. B. Kucia), Źródło inspiracji instytucji ombudsmana — rozwiązania skandynawskie, [w:] P. Mikuli (red.), Instytucje ombudsmana w państwach anglosaskich. Studium porównawcze, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017. ss. 28-64.
 • Mikuli P. (wsp. A. Dańda), Ombudsmani w systemie ustrojowym Zjednoczonego Królestwa, [w:] P. Mikuli (red.), Instytucje ombudsmana w państwach anglosaskich. Studium porównawcze, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017. ss. 89-134.
 • Mikuli P. (wsp. B. Kucia, M. Podsiadło), W poszukiwaniu anglosaskiego modelu instytucji ombudsmana, [w:] P. Mikuli (red.), Instytucje ombudsmana w państwach anglosaskich. Studium porównawcze, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017. ss. 231-250.
 • Mikuli P, Krajowa Rada Sądownictwa - zakres regulacji konstytucyjnej i ustawowej a potencjał kompetencyjny organu, [w:] M. Zubik (red.) Minikomentarz dla Maxiprofesora. Księga jubileuszowa profesora Leszka Garlickiego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017,  ss. 788-796.
 • Mikuli P., An Explicit Constitutional Change by Means of an Ordinary Statute? On a Bill Concerning the Reform of the National Council of the Judiciary in Poland, "International Journal of Constitutional Law Blog", Feb. 23, 2017 (http://www.iconnectblog.com/2017/02/an-explicit-constitutional-change-by-means-of-an-ordinary-statute-on-a-bill-concerning-the-reform-of-the-national-council-of-the-judiciary-in-poland_), opublikowano również: VerfBlog, 2017/2/23, http://verfassungsblog.de/an-explicit-constitutional-change-by-means-of-an-ordinary-statute-on-a-bill-concerning-the-reform-of-the-national-council-of-the-judiciary-in-poland/, DOI: http://dx.doi.org/10.17176/20170223-160310.
 • Mikuli P. (wsp. N. Fox), Instytucja referendum w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - uwagi wokół ogólnokrajowego referendum z dnia 23 czerwca 2016 r. [w:] B. Tokaj, A. Feja-Paszkiewicz, B. Banaszak (red.), Aktualne problemy referendum, Krajowe Biuro Wyborcze, Warszawa 2016, ss. 287-294.
 • Mikuli P., Klauzula wyjątku w kanadyjskim systemie kontroli konstytucyjności prawa, "Jurysta" 2016, nr 9, ss. 30-35.
 • Mikuli P. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14.10.2015 r., Kp 1/15, "Panstwo i Prawo" 2016, z. 8, ss. 130-136.
 • Mikuli P (wsp. Kuca G.), The Public Hearing and Law-Making Procedures, "Liverpool Law Review" 2016 (37), issue 1-2, ss. 1-17.
 • Mikuli P., Skargi dotyczące działalności sadów: kilka uwag o polskich rozwiazaniach na tle porównawczym, [w:] K. Skotnicki, K. Składkowski, A. Michalak (red.), Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiatą rocznicę urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 299-309.
 • Mikuli P, Rady sądownictwa w Zjednoczonym Królestwie - zarys pozycji ustrojowej, [w:] R. Kłosowicz et al. (red.), Konstytucjonalizm - doktryny - nauki polityczne. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ss. 567-575.
 • Mikuli P. and Kuca G., The Separation versus the Cooperation of Powers in the Contemporary Democratic State, IX World Congress of Constitutional Law (Oslo, 16-20 JUNE 2014) Contributions by Polish Scholars, "Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego" 2015, vol. IV, ss. 125-136.
 • Mikuli P., Parlamentarny Komisarz ds. Administracji oraz ds. Służby Zdrowia – zarys rozwiązań funkcjonujących w Zjednoczonym Królestwie, [w:] P. Mikuli, A. Kulig, J. Karp, G. Kuca (red.) Ustroje - tradycje i porównania. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Wydawnicto Sejmowe, Warszawa 2015, ss. 375-382.
 • Mikuli P., Administrowanie sądami w państwach anglosaskich - zarys problematyki [w:] P. Zientarski (red.) Model nadzoru nad działalnością sądów i pracą orzeczniczą sędziów, Kancelaria Senatu, Warszawa 2015, ss. 47-59.
 • Mikuli P., The Training of Judges in Poland: The Recent Developments, "Judicial Education and Training, Journal of the International Organisation for Judicial Training" 2015, issue 4, ss. 122-130.
 • Mikuli P., Konstytucyjność trybu wyboru sędziów sądów powszechnych do KRS. Opinia w przedmiocie zgodności art. 11 ust. 3 i 4 oraz art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z 12.05.2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa z Konstytucją RP , "Krajowa Rada Sądownictwa - Kwartalnik" 2014, nr 4, s. 9-12.
 • Mikuli P. (wsp. Kucia B), Partycypacja obywateli w inżynierii konstytucyjnej: casus Islandii [w] M. Grzybowski, M. Naleziński (red.), Państwo demokratyczne, prawne i socjalne, tom. II: Studia historyczno-prawne i ustrojowo-porównawcze, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z.o.o - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2014, ss. 415-428.
 • Mikuli P., Poland: Current Debats on the Supervision over the Administrative Activity of the Common Courts, "European Public Law" 2014, vol. 20, issue 3, ss. 521-537.
 • Mikuli P., Uproszczone procedury zmiany traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej (tzw. procedury "kładki") w prawie krajowym. Przepisy polskie na tle rozwiązań brytyjskich, "Gdańskie Studia Prawnicze", Tom XXXI, 2014, ss. 911-918.
 • Mikuli P., Rezencja książki pt. "Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Ciagłość i zmiana" pod red. T. Słomki i A. Materskiej-Sosnowskiej", "Przeglad Sejmowy" 2014, nr 2, ss. 167-174.
 • Mikuli P. (wsp. Biskup P.), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej [w:] P. Mikuli (red.), Status prawny sędziego we współczesnych systemach politycznych, Wydawnictwo Gdańskiej Wyzszej Szkoły Humanistycznej, Koszalin-Gdańsk 2013, ss. 23-64.
 • Mikuli P., Od redaktora naukowego [w:] P. Mikuli (red.), Status prawny sędziego we współczesnych systemach politycznych, Wydawnictwo Gdańskiej Wyzszej Szkoły Humanistycznej, Koszalin-Gdańsk 2013, ss. 9-11.
 • Mikuli. P., Problematyka ratyfikacji i implementacji umowy międzynarodowej w ustroju Zjednoczonego Królestwa [w:] A. Zięba (red.) Konstytucjonalizm państw anglosaskich, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013, ss. 309-322 (0,8 arkusza).
 • Mikuli P., Zasada suwerenności parlamentu w Zjednoczonym Królestwie i jej współczesne ograniczenia - zarys problemu, [w:] M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli (red.), Ustroje. Historia i współczesność. Polska - Europa - Ameryka Łacińska. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013, ss. 443-450.
 • Mikuli P., Poszukiwanie formuły głowy państwa w systemach postautorytarnych: na przykładzie państw postjugosławiańskich, [w:] Z. Kiełmiński, J. Szymanek (red.), Instytucje prawa konstytucyjnego w perspektywie politologicznej, Elipsa, Warszawa 2013, ss. 225-242.
 • Mikuli P., Reformy w Zjednoczonym Królestwie w pierwszych latach XXI wieku, [w:] St. Bożyk (red.), Aktualne problemy reform konstytucyjnych, Temida 2, Białystok 2013, ss. 261-279;
 • Mikuli P. (wsp. M. Kokeš), The Subsidiary Application of the European Convention on Human Rights by Constitutional Courts in the Czech Republic and Poland, [w:] K. Topidi, L. Fiedler (eds), Transnational Legal Process and Human Rights, Ashgate, Farnham-London 2013, ss. 79-101.
 • Mikuli P., Ustawy o ograniczonym zakresie przedmiotowym w systemie źródeł prawa w Polsce. Uwagi porządkujące, "Przegląd Sejmowy" 2012, nr 5, ss. 30-50.
 • Mikuli P. (wsp. P. Florjanowicz-Błachut), Continental Public Law: Between Americanization and Germanization, [w:] K. Wojtyczek (ed.), Public Law: Twenty Years After. The Public Law After 1989 from the Polish Perspective, Esperia Publications Ltd, London 2012, ss. 159-196.
 • Mikuli P., Wielka Brytania [w:] St. Bożyk, M. Grzybowski (red.), Systemy ustrojowe państw współczesnych, Temida 2, Białystok 2012, s. 11-48.
 • Mikuli P., Westminsterska odmiana systemu parlamentarnego [w:] T. Mołdawa, J. Szymanek, M. Mistygacz (red.), Parlamentrany sytem rządów. Teoria i praktyka, Elipsa, Warszawa 2012, ss. 226-236.
 • Mikuli P., The Constitutional versus the European Role of the Judiciary in Poland [w:] K. Topidi, A. Morawa (eds), Constitutional Evolution in Central and Eastern Europe. Expansion and Integration in the EU, Ashgate Publishing Ltd., Farnham-London 2011, ss. 117-134.
 • P. Mikuli, Reformy sądownictwa w Zjednoczonym Królestwie w latach 2005-2009 [w:] B. H. Toszek, T. Czapiewski (red.), Od Thatcher do Blaira. Wielka Brytania na przełomie XX i XXI w., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, ss. 85-99.
 • Mikuli P., Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Zjednoczonym Królestwie [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 175-181.
 • Mikuli P., Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice Irlandii [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 154-157.
 • Mikuli P., Sądy a parlament w ustrojach Australii, Kanady i Nowej Zelandii (na tle rozwiązań brytyjskich), Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, ss. 288.
 • Mikuli P., Rady sądownictwa w Europie [w:] P. Tuleja (red.), Księga 20-lecia Krajowej Rady Sądownictwa, Warszawa 2010, ss. 109-131.
 • Mikuli P., Hasła: odpowiedzialność sędziego; powoływanie sędziów; sędzia; udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości; niezawisłość; zakaz eksperymentów naukowych na ludziach bez ich zgody; zakaz okrutnego, nieludzkiego traktowania i karania; zakaz stosowania kar cielesnych; zakaz tortur [w:] W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 • Mikuli P., Rec. Constitutionalism and the Role of Parliaments, red. K. S. Ziegler, D. Baranger, A. W. Bradley , Hart Publishing, Oxford-Portland, Oregon 2007, s. 275, "Przegląd Sejmowy" 2009, nr 2.
 • Mikuli P. (wsp. Florczak-Wątor M.), Sysytemy konstytucyjne Cypru i Malty, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009.
 • Mikuli P., Zasady zmiany Konstytucji Królestwa Holandii [w:] R. Grabowski, S. Grabowska (red.), Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, Wolters Kluwer Polska - Oficyna, Warszawa 2008.
 • Mikuli P. (wsp. Florjanowicz-Błachut P.), Regulacja stanów nadzwyczajnych w polskim prawie konstytucyjnym [w:] A. Kurkiewicz (red.), Zarządzanie kryzysowe w samorządzie terytorialnym, Municipium, Warszawa 2008.
 • Głos w dyskusji [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Zmiana ordynacji wyborczej a zmiana konstytucji, Rzeszów 2008, s. 57.
 • Głos w dyskusji [w:] A. Szmyt (red.), Trzecia władza. Sądy i trybunały w Polsce, Gdańsk 2008, s. 250.
 • Mikuli P. (wsp. Kuca G.), Niezależna władza sądownicza. Rozważania wokół pozycji ustrojowej sądów i trybunałów w Polsce [w:] Standardy konstytucyjne a problemy władzy sądowniczej i samorządu terytorialnego, red. Olgierd Bogucki, Jerzy Ciapała, Przemysław Mijal, Szczecin 2008.
 • Mikuli P. (wsp. Grzybowski M.), Konstytucja Malty. Wstęp, Warszawa 2007.
 • Mikuli P., Sądowa kontrola konstytucyjności prawa w Kanadzie, [w:] Ustroje – doktryny – instytucje polityczne. Księga jubileuszowa Prof. zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego, komit. red. Czajowski J., Karp J., Kuca G., Kulig A., Mikuli P., Opałek A., Wydawnictwo UJ, Kraków 2007.
 • Głos w dyskusji [w:] M. Granat (red.), Zagadnienia prawa parlamentarnego, Warszawa 2007, s. 271.
 • Mikuli P. (wsp. Karp J.), Postjugosłowiańskie systemy rządów: casus Chorwacji i Słowenii, [w: ] Systemy rządów. Dylematy konstytucyjnej regulacji i praktycznej funkcjonalności, Mołdawa T., Szymanek J. (red.), Elipsa, Warszwa 2007.
 • Mikuli P., Zdekoncentrowana sądowa kontrola konstytucyjności prawa. Stany Zjednoczone i państwa europejskie, Wydanie II rozszerzone, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007.
 • Mikuli P., (wsp. K. E. Bauzon), Malta [w:] World Encyclopedia of Political Systems and Parties, 3-Volume Set, Fourth Edition, Facts on File Inc., New York 2006.
 • Mikuli P., Parlament Republiki Cypryjskiej, Warszawa 2006.
 • Mikuli P., System rządów w Republice Macedonii [w:] Trzciński K. (red.), Państwo w świecie współczesnym, Warszawa 2006.
 • Mikuli P. (wsp. Grzybowski M..), Realizacja konstytucyjnych kompetencji Prezydenta RP w sferze stosunków międzynarodowych [w:] Grzybowski M. (red.), System rządów Rzeczypospolitej Polskiej, założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006.
 • Mikuli P. (wsp. Karp J.), Realizacja uprawnień nominacyjnych Prezydenta RP, [w:] Grzybowski M.(red.), System rządów Rzeczypospolitej Polskiej, założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006.
 • Mikuli P. (wsp. Kuca G.), Glosa wyroku TK z 9 XI 2005, Kp 2/05, "Państwo i Prawo" 2006, nr 7.
 • Mikuli P., Sądowa kontrola administracji publicznej w Wielkiej Brytanii, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2006, nr 2.
 • Mikuli P., Grzybowski M., Parlament Republiki Malty, Warszawa 2006.
 • Mikuli P., Zasada podziału władz a ustrój brytyjski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006. Pozycja została trzykrotnie zrecenzowana w czasopismach prawniczych i politologicznych, zob. S. Kubas, "Przegląd Sejmowy" 2006, nr 5; R. Grabowski, "Państwo i Prawo" 2007, z. 10; Ł Jakubiak, "Politeja" 2007, nr 1 (7).  
 • Mikuli P., Pozycja ustrojowa i funkcje Zgromadzenia Republiki Macedonii, [w:] Czajowski J.(red.), Grzybowski M. (red.), Parlamenty Państw Europejskich, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2005.
 • Mikuli P. (wsp. P. Błachut), Uwagi o stosowaniu ustaw przez sądy w przypadku ich kolizji z prawem wspólnotowym [w:] Kruk M., Wawrzyniak J., Polska w Unii Europejskiej. Materiały z XLVI Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego Wierzba 3-5 czerwca 2004, Kraków 2005.
 • Mikuli P., System konstytucyjny Słowenii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004. Recenzja tej ksiązki autorstwa S. Patyry ukazała się w "Przeglądzie Sejmowym" 2005, nr 3.
 • Mikuli P., Poland [w:] S. Berglund, J. Ekman, F. H. Aarebrot (eds) The Handbook of Political Change in Eastern Europe, the second edition, Publisher: Edward Elgar Ltd, Cheltenham (UK) - Northampton (USA) 2004; ss. 181 – 221.
 • Mikuli P., Rec.: A. Tomkins, Public Law , "Państwo i Prawo" 2004, nr 9.
 • Mikuli P., Parlament Słowenii, Warszawa 2003.
 • Mikuli P., Prezydent Republiki Słowenii, [w:] Grzybowski M. (red.), Szkice o pozycji ustrojowej i statusie głowy państwa, Kraków 2003.
 • Mikuli P., Monarcha w brytyjskim porządku konstytucyjnym, [w:] Grzybowski M.(red.), Szkice o pozycji ustrojowej i statusie głowy państwa, Kraków 2003.
 • Mikuli P., Uwagi w sprawie możliwości odwołania Marszałka Sejmu i wicemarszałków, „Jurysta" 2003 nr 4.
 • Mikuli P., W sprawie ewentualnej możliwości kontroli konstytucyjności ustaw przez sądy, [w:] Czajowski J.(red.), Grzybowski M.(red.), Szkice o zasadach i instytucjach ustrojowych II i III Rzeczpospolitej, Kraków 2002.
 • Mikuli P., Zdekoncentrowana kontrola konstytucyjności prawa. Stany Zjednoczone i państwa europejskie, Abrys, Kraków 2002.
 • Mikuli P., Kontrola konstytucyjności w sądach w Grecji, „Jurysta" 2002, nr 5.
 • Mikuli P., Rec.: R. Chruściak, Sejm i Senat w Konstytucji RP z 1997 r. Powstawanie przepisów, „Państwo i Prawo" 2002, nr 6.
 • Mikuli P., Żurek M., Glosa do wyroku TK z dnia 28 listopada 2001 r., K 36/01, „Przegląd Sądowy" 2002, nr 6.
 • Mikuli P., Neutralność światopoglądowa państwa w Europie Środkowej i Wschodniej, „Pressje"  2002, tom II, ss. 123 – 128.
 • Mikuli P., Rec.: H. Barnett, Britain Unwrapped. Government and Constitution Explained, Londyn 2002, „Państwo i Prawo" 2002, nr 11.