Professor dr. habil. Marian Grzybowski

Basic information

E-mail: marian.grzybowski@uj.edu.pl

Phone: +48 12 663 19 37

Office hours: Monday, 12.00 AM - 1:00 PM

Biographical information

Marian was the first head of the chair, presently he is professor emeritus. Marian was born on the 9th of March 1945 in Prądnik Korzkiewski near Kraków. In 1962 he graduated from Jan III Sobieski Secondary School No. 2 in Kraków. In 1967 completed legal studies at the Faculty of Law of the Jagiellonian University. In the same year he began his academic work as a professor assistant. Initially, he was working at the Chair of Civil Procedure and after a year he was employed at the Chair of State Law. The venerable Jubilarian developed his scientific career under the supervision of Professor Witold Zakrzewski and was also influenced by preeminent law professors such as Władysław Wolter, Konstanty Grzybowski, Stefan Grzybowski, Kazimierz Przybyłowski, Kazimierz Opałek, Wacław Ossuchowski and Adam Vetulani. In the years 1968-1970 he completed a judicial training and then passed a judge's exam. He also acquired the license to practice as a legal counsel. Professor Grzybowski defended his doctorate in 1976 under the supervision of the
aforementioned Professor Witold Zakrzewski and in 1982 he obtained a habilitation. In 1990 he received the title of Professor of legal sciences. Since 1994 he has been working at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University as a full professor.

Marian completed many research internships and study visits abroad, i.e. at the universities in Oslo and Bergen (1978-1979), Umeå (1982), Turku and Helsinki (1984), in the Institute of European Studies in Wien (1989/90) and in the Brookings Institution in Washington (1990/91). He also visited i.e. the Columbia University in New York (1993), the University of Buffalo (1993), the University of Rochester (1997), the Swedish Institute in Stockholm (1998) and the Danish University Consortium (1999).

In 1990 he became a member of the Committee for Political Sciences of the Polish Academy of Sciences and the Committee on Legal Sciences of the Kraków Branch of the Polish Academy of Sciences. In the years 1991-1994 he was a member of the team of Constitutional Law and Law Making of the Legislative Council. In 1996-1997 he worked in the Permanent Team of Experts of the Constitutional Committee of the National Assembly. For his involvement in the creation of the draft Constitution he was awarded the Officer's Cross of the Order of Polonia Restituta by the decision of the President of the Republic of Poland of 3 May 1997.

In the years 2005-2010 he was the chairman of the Executive Board of the Polish Association of Constitutional Law. In 2001 he was selected by the Sejm as a judge of the Constitutional Tribunal.
In 1983 Marian became the director of the Department of Contemporary Constitutional Systems of the Jagiellonian University, which was converted into a chair in 1990. In 1996-2001 he served as the Deputy Dean of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University. He was the head of the Chair in Comparative Constitutional Law at his home Faculty until 30 September 2015 .

Marian's scientific achievements are very reach and diverse. They include nearly 300 publications released both in Poland and abroad. In his research our stately Jubilarian has always tried to combine the research methods used in legal and political sciences with a reflection on the current practices of the political systems. The Professor's range of interests is very broad and covers many important issues of Polish and comparative constitutional law. The subject of the system of government in the contemporary state is particularly close to Marian. He is also a prominent specialist in the field of political systems of the Scandinavian states.

Publications

 • Grzybowski M., Pozycja sędziego w Danii, [w:] Pozycja prawna  sędziego w Europie, praca zbiorowa, Warszawa 2020  (w druku, po  korekcie).
 • Grzybowski M., Federacja a prowincje w Kanadzie (federalizm „kooperatywny”,„wykonawczy” a może inny? [w:] Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni w siedemdziesięciolecie urodzin, Toruń 2020, t. I, s. 349-360.
 • Grzybowski M., Własność w konstytucjach Danii i Szwecji na tle ewolucji wolności i praw jednostki [w:] Profesor Marek Safjan znany i nieznany. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin, Warszawa 2020, s.157-164.
 • Grzybowski M., (wsp. Przywora B.), Wpływ komisji Sejmu RP i szwedzkiego Riksdagu na treść projektów ustaw (analiza porównawcza proceduralnych unormowań regulaminowych), [w:] Księga Jubileuszowa  Profesora Andrzeja Szmyta, Gdańsk 2020.
 • Grzybowski M., Prezydencki arbitraż polityczny; uwarunkowania wyborcze i ustrojowe, [w:]  Interpretacje i reinterpretacje podziału władzy, B. Szmulik, J. Szymanek (red.), Warszawa 2020, s. 99-114.
 • Grzybowski M., Senat a konstytucyjne organy władzy publicznej, [w:] Rola Senatu w ustroju RP – w stronę przyszłości, Warszawa 2019, s.17-22.
 • Grzybowski M., Kanclerz Sprawiedliwości w konstytucjonalizmie szwedzkim, finlandzkim i estońskim – wschodnio-bałtycka osobliwość czy oferta do rozważenia? „Białostockie Studia Prawnicze” 2019, vol. 24, nr 4, s.17-38.
 • Grzybowski M., Macedonia: państwo nieuznawane tylko z nazwy czy nie tylko?, [w:] Problemy państw nieuznawanych we współczesnym świecie, V. Serzhanova. J.Plis, K. Nowak (red.), Warszawa 2019, s. 70-91.
 • Grzybowski M., Ochrona wolności i praw jednostki – specyfika podejścia  skandynawskiego, [w:] Regionalne systemy ochrony praw człowieka, J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Toruń 2019, s. 649-663.
 • Grzybowski M., Szwecja. Zarys systemu ustrojowego, Kraków 2019, ss. 229.
 • Grzybowski M., Wątki semiprezydencjalne w systemie ustrojowym Finlandii, [w:] Ustrój państwa- myśl polityczno-prawna – współczesne  systemy rządów  (prace ofiarowane Profesorowi Adamowi Jamrozowi z okazji Jego Jubileuszu), Białystok 2018, s. 377-392.
 • Grzybowski M., Szwedzka reforma konstytucyjna:1969-1974. Antecedencje, przebieg, kierunki regulacji, [w:] Z historii ustroju i konstytucjonalizmu Polski (Księga  Jubileuszowa w osiemdziesiątą rocznicę Urodzin Profesora Mariana Kallasa), Warszawa 2018s. 309-320.
 • Grzybowski M., Śchvalení nové anebo revize  či novelizace płatne Ústavy Polské Republiky, [w:]  Ústavni kontinuita Česke Republiky s Českoslovenkou tradici, Gerloch. K. Żak- Krzyżanková (red.), Plzen 2018, s. 548-555.
 • Grzybowski M., Grzybowski M., Ochrona dóbr osobistych i prywatności uczestników kampanii wyborczej  w Stanach Zjednoczonych i w Szwecji a prowadzenie blogów wyborczych, [w:] Dookoła Wojtek Księga Pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Preisnerowi, R. Balicki, M. Jabłoński (red.), Wrocław 2018, s. 609-620.
 • Grzybowski M., Obywatelskie prawo do opieki ze strony Rzeczypospolitej Polskiej podczas pobytu za granicą ( na europejskim tle porównawczym), „Gdańskie Studia Prawnicze”, t. XL, Gdańsk 2018, s.193-206.
 • Grzybowski M., Instytucje kontroli i ochrony konstytucyjności prawa w Finlandiii (geneza i ewolucja), [w:] Potentia non est nisida bonum (Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Witkowskiemu), Toruń 2018, s. 347-360. 
 • Grzybowski M.,  Finlandia w drodze do Unii Europejskiej, [w:] R.M. Czarny, O. Filipec, M. Grzybowski, Drogi państw nordyckich do Unii Europejskiej, Scandinavum, Kielce-Trnava 2018, s.15-50.
 • Grzybowski M., Władza wykonawcza w konstytucji RP z 1997 r. ( w kręgu zwątpień natury semantycznej). „Państwo i Prawo” 2018, z. 9, s. 3-21.
 • Grzybowski M., Towards centenary of parliamentarism in independent Finland, [w :] Finland/Suomi 100. Language, Culture, History, U. Tuomarla, L. Piechnik, B.Biró (eds.), Kraków&Helsinki, 324-338.
 • Grzybowski M., Vlastnická (majatková) práva – soukromé versus veřejné hledisko [w:] Soukromé a veřejné v kontextu institucionálnich a normativních  promén  práva, red. A.Gerloch, K. Żak-Krzyżanková, Plzen 2017, s. 97-103.
 • Grzybowski M., Dania. Zarys systemu ustrojowego, Kraków 2017, ss.226.
 • Grzybowski M., Gabinet (rząd) i premier federalny Kanady (pozycja ustrojowa, funkcje i profil polityczny), [w:]  Konstytucjonalizm – doktryny – partie polityczne (Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie), Kraków 2016, s. 269-282.
 • Grzybowski M., Konstytucja i jej zmiany jako narzędzie utrwalenia skutków przewrotu politycznego. Przypadek Turcji (1960-1982), [w:] Między Klio a Themis. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi, Warszawa - Poznań 2016, s. 372-380.
 • Grzybowski M., Wyboista droga Danii do Wspólnot i Unii Europejskiej [w:] J. Ciapała, P. Mijal (red.), Wokół wybranych problemów konstytytucjonalizmu. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Bałabana, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, s. 125-140.
 • Grzybowski M, Historyczne konstytucje monarchii skandynawskich - geneza, ewolucja, specyfika [w:] H. Babiuch, P. Kapusta, J. Michalska (red.), Aktualne problemy konstytucji. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Legnica 2017, s. 226-242.
 • Grzybowski M., Ownership Right – Private vs. Public Aspect, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2017, nr 6, s. 223-234.
 • Grzybowski M., O niektórych następstwach konstytucjonalizacji pojęcia odpowiedzialności karnej (uwagi na marginesie art.  42 ust. 1 Konstytucji RP.) [w:] M Zubik (red.), Minikomentarz dla Maksiprofesora. Księga jubileuszowa profesora Leszka Garlickiego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, s. 278-285/
 • Grzybowski M., Dania. Zarys systemu ustrojowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, ss. 226.
 • Grzybowski M., Norwegia, [w:] J. Szymanek (red.), Niedemokratyczne wymiary demokratycznych wyborów, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016, ss. 383-405.
 • Grzybowski M., Pozycja ustrojowa Prezydenta Republiki Litewskiej, [w:] K. Skotnicki, K. Składkowski, A. Michalak (red.), Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiatą rocznicę urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 189-211.
 • Grzybowski M., Norwegia - zarys systemu ustrojowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, ss. 240.
 • Konstytucja Gruzji (tł. G. Kuca, M. Grzybowski, K. Kaczmarczyk-Kłak; wstęp G. Kuca, M. Grzybowski), Warszawa 2015, ss. 150.
 • Grzybowski M., Kanada, [w:] M. Grzybowski, A. Kulig, Systemy ustrojowe Stanów Zjednoczonych i Kanady, Kraków 2015, s. 148 - 256.
 • Grzybowski M. (wsp. Czajowski J.), Rec. Jarosław Szymanek, Reprezentacja i mandat parlamentarny, "Przegląd Sejmowy" 2015, nr 3, s. 165-169.
 • Grzybowski M. Polska konstytucja kwietniowa z 1935 r. na tle ewolucji ustrojowej państw bałtyckich (1918-1940), [w:] A. Kulig (red.), Na drodze ku konstytucji kwietniowej. Szkice, Kraków 2015, s. 7-84. 
 • Grzybowski M. , Elementy koncepcji państwa prawa w szwedzkich aktach konstytucyjnych, [w:] M. Aleksandrowicz, A. Jamróz, L. Jamróz (red.), Demokratyczne państwo prawa. Zagadnienia wybrane, Wyd. Temida 2, Białystok 2014, s. 71-81.
 • Grzybowski M., Szwedzkie partie polityczne na przełomie XX i XXI stulecia, [w:] J. Juchnowski, R. Wiszniowski (red.) Studia nad wspólczesnymi systemami politycznymi. Podmioty i procesy demokratyczne, t. 1, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 419-429.
 • Grzybowski M., „Ekonomia negocjacyjna" i  „społeczeństwo dobrobytu w programach szwedzkiej partii socjaldemokratycznej okresu jej dominacji (1932–1976) [w:] M. Grzybowski (red.), Państwo demokratyczne, prawne i socjalne, tom 4, Studia społeczne, polityczne i ekonomiczne, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2014, s. 337-346.
 • Grzybowski M. (wsp. Czajowski J.), Rec.: R. M. Małajny, Amerykański prezydencjalizm, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012, "Państwo i Prawo" 2014, z. 8.
 • Grzybowski M., Dwieście lat konstytucji norweskiej (1814-2014), "Państwo i Prawo" 2014, z. 5, s. 3-29.
 • Grzybowski M., Semiprezydencjalizm złagodzony: pozycja ustrojoa Prezydenta Finlandii na tle doświadczeń V Republiki Francuskiej, Studia Iuridica Lublinensia. Tom XXII. Ksiega jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Gdulewicz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014,  s. 63-78.
 • Grzybowski M., Geneza i współczesne tendencje rozwojowe skandynawskich instytucji parlamentarnych, [w:] A. Szmyt (red.), Gdańskie Studia Prawnicze, 2014, t. 31 Studia ustrojoznawcze. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Pułło, Gdańsk 2014, s. 281–304.
 • Grzybowski M., Elementy systemu parlamentarnego w aktach konstytucyjnych Finlandii, [w:] J. Jaskiernia, W. Saletra  (red.), Dyplomacja w życiu, życie w dyplomacji, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego, Kielce 2013, s. 173-192.
 • Grzybowski M., Pozycja ustrojowa prezydenta Litwy - tradycje a współczesność, [w:] S. Sulowski, J. Szymanek (red.), Ustrój polityczny państwa. Polska - Europa - Świat, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, s. 307-325.
 • Grzybowski M., Wprowadzenie, [w:] P. Mikuli (red.), Status prawny sędziego we współczesnych systemach politycznych, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Koszalin-Gdańsk 2013, s. 13-20.
 • Grzybowski M, Prezydent jako stabilizator systemu rządów w Estonii i na Łotwie w latach 1918-1922 [w:] M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli (red.), Ustroje. Historia i współczesność. Polska - Europa - Ameryka Łacińska. Księga jubileuszowa  dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013, s. 214-225.
 • Grzybowski M., Premier jako podmiot kreujący politykę państwa w systemie parlamentarnym, [w:] Z. Kiełmiński, J. Szymanek (red.), Instytucje prawa konstytucyjnego w perspektywie politologicznej, Warszawa 2013, s. 243-255.
 • Grzybowski M., Constitutional Framework Form Cabinet in Slovakia and Poland [w:] L. Orosz, M. Breichová-Lapčaková, T. Majerčák (eds), 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky - I. Ústavné dni, I. zväzok : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 3. - 4. október 2012, Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2012.
 • Grzybowski M., Funkcje i kompetencje Eduskunty (103-lecie parlamentaryzmu Finlandii), [w:] A. Jamróz (red.), Państwo prawa. Parlamentaryzm. Sądownictwo konstytucyjne. Pamięci Profesora Zdzisława Czeszejki-Sochackiego, Wydawnictwo Temida2, Białystok 2012, s. 96-107.
 • Grzybowski M. (wsp. Czajowski J.), Kilka refleksji o drugiej izbie ustawodawczej w II RP i projektach Konstytucji III RP, [w:] S. Grodziski, A. Dziadzio (red.), Regnare, Gubernare, Administrare. Prawo i władza na przestrzeni wieków (prace dedykowane Profesorowi Jerzemu Malcowi z okazji 40-lecia pracy naukowej), Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2012, s. 233 - 246.
 • Grzybowski M.,  System polityczny Danii, System polityczny Finlandii, System polityczny Norwegii, System polityczny Szwecji, [w:] B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół (red.), Encyklopedia politologii. Instytucje i systemy polityczne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 612 - 615, s. 647 - 650, s. 771 - 773, s. 855 - 857.
 • Grzybowski M., Pozycja ustrojowa prezydenta Finlandii na gruncie Konstytucji z 11 czerwca 1999 r. w perspektywie historycznej, [w:] R. M. Czarny, K. Spryszak (red.), Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Współczesne ustroje państwowe i rozwój demokracji w Polsce, Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, t. 2, s. 295 - 315.
 • Grzybowski M., Rada Ministrów i administracja rządowa, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, C.H. Beck, Warszawa 2012, t. II, s. 127 - 150.
 • Grzybowski M., Organy wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawa w świetle Konstytucji Finlandii z 11 czerwca 1999 r., [w:] R. Balicki, M. Masternak-Kubiak (red.), W służbie dobru wspólnemu. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Trzcińskiemu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012, s. 433 - 444.
 • Grzybowski M., "Władza kontrolna" w szwedzkim Akcie o Formie Rządu z 1974 roku, [w:] B. Banaszk, M. Jabłoński, S. Jarosz-żukowska (red.), Prawo w służbie państwu i społeczeństwu, Wrocław 2012, s. 423 - 432.
 • Grzybowski M., System rządów w Rzeczypospolitej Polskiej: charakterystyka i diagnoza wątpliwości. Uwagi wprowadzające, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2012, nr 1, s. 129 - 150.
 • Grzybowski M., Konstytucyjne ujęcie odpowiedzialności karnej (uwagi na marginesie wykładni art. 42 ust. 1 Konstytucji) [w:] P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa profesora Andrzeja Zolla, Wolters Kluwer Polska - LEX, Warszawa 2012, t. I, s. 129-146.
 • Grzybowski M., Prezes Rady Ministrów, [w:] B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red.), Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej centralnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, t. I, s. 188 - 208.
 • Grzybowski M., Rada Ministrów i administracja rządowa, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, t. 2, s. 127 - 150.
 • Grzybowski M., The System of Government in the Constitution of the Republic of Poland, [in:] P. Korzec, J. Urbanik, M. Wyrzykowski (eds), Polisch Constitutionalism A Reader, Warsaw 2011, s. 77 - 110.
 • Grzybowski M. Organy wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawa w świetle Konstytucji Finlandii z 11 czerwca 1999 r., [w:] R. Balicki, M. Masternak-Kubiak (red.), W służbie dobru wspólnemu. Księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. Janusza Trzcińskiego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012, s. 433 - 444.
 • Grzybowski M., "Władza kontrolna" w szwedzkim Akcie o Formie Rzadu z 1974 roku, [w:] B. Banaszak, M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska (red.), Prawo w służbie państwu i społeczeństwu. Prace dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Działosze z okazji osiemdziesiątych urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 423 - 432.
 • Grzybowski M., Kanada, [w:] St. Bożyk, M. Grzybowski (red.), Systemy ustrojowe państw współczesnych, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2012, s. 375 - 392.
 • Grzybowski M., Szwecja, [w:] St. Bożyk, M. Grzybowski (red.), Systemy ustrojowe państw współczesnych, Wydawnictwo  Temida 2, Białystok 2012, s. 189 - 214.
 • Grzybowski M., Witold Zakrzewski, [w:] Konstytucjonaliści polscy 1918-2011. Sylwetki uczonych, red. A. Szmyt, P. Sarnecki, R. Mojak, Warszawa 2012, ss. 421 - 426.
 • Grzybowski M. (wsp. Kuca G.), System konstytucyjny Gruzji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012, ss. 96.
 • Grzybowski M. (wsp. Kuca G.), Rec. Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, red. K. Skotnicki, Wydawnictwo Sejmowe Warszawa 2011, s. 296, "Przegląd Sejmowy" 2012, nr 2, s. 225 - 235.
 • Grzybowski M. (wsp. Kuca G.), Prawa kobiet w Szwecji, [w:] W. Sokolewicz, L. Kondratieva-Bryzik (red.), Prawa kobiet we współczesnym świecie, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011, ss. 230 - 241.
 • Grzybowski M. System rządów w Konstytucji RP z 1997 r., regulacja konstytucyjna a praktyka ustrojowa, [w:] Materiały polskie na III posiedzenie Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytuconalistów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Przemyśl - Rzeszów, 28.09 - 1.10 2011, publikacja w jęz. ukraińskim nakładem Narodowego Uniwersytetu im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach 2012.
 • Grzybowski M. (wsp. Grzybowski Marcin), Prawo do równego czasu antenowego w amerykańskim prawie wyborczym, [w:] Amerykomania. Księga Jubileuszowa Prof. dr. hab. Andrzeja Mani, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, cz. 2, s. 289 - 298.
 • Grzybowski M., Rec. J. Nergelius, Constitutional Law in Sweden, Wolters Kluwer Law & Bussines, Alphen aan den Rijn, The Netherlands 2011, s. 144, "Przegląd Sejmowy" 2011, nr 6.
 • Grzybowski M., Legal Status of the Religious Communities in Poland, [w:] Drago Cepar, Blaz Ivanc (ed.), Legal Aspects of Religion Freedom. Conference Papers Lubljana 2010, Lubljana 2011, s. 199 - 204.
 • Grzybowski M. (wsp. Grzybowska M.), Samorząd terytorialny we wczesnym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Czarnik Z., Niewiadomski Z., Posłuszny J., Stelmasiak J. (red.), Studia z prawa administracyjnego i nauki o administracji. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Przemyśl - Rzeszów, Przemyśl 2011, s. 237 - 263.
 • Grzybowski M., Administracja publiczna a ład konstytucyjny, [w:] Hauser J. (red.), Administracja publiczna, Wyd. III uzaktualnione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 27 - 40.
 • Grzybowski M., Urodzeni w 1867 r.: Mannerheim i Piłsudski [w:] B. Szlachta (red.), Myśl i Polityka. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jackowi M. Majchrowskiemu,  Wydawnictwo Krakowskiej Akademii, Kraków 2010, tom III, s. 65 - 76.
 • Grzybowski M, Zmiany konstytucji w Finlandii w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej [w:] K. Kubuj, J. Wawrzyniak (red.), Tryb zmiany konstytucji w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2010, s. 41-51.
 • Grzybowski M., Systemy konstytucyjne państw skandynawskich, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, ss. 178.
 • Grzybowski M. (wsp. Grzybowski M.), Wolność wypowiedzi audiowizualnej w Szwecji i w Stanach Zjednoczonych a ochrona interesu publicznego, [w:] Wartości polityczne, red. Majchrowski J. M., red. Stoczewska B., Kraków 2010, s. 372 - 378.
 • Grzybowski M., Pozycja ustrojowa wiceprezesa Rady Ministrów, [w:] Prawa człowieka - Społeczeństwo obywatelskie - Państwo demokratyczne. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Sarneckiemu, pod red. P. Tulei, M. Florczak-Wątor, S. Kubasa, Warszawa 2010, s. 284 - 293.
 • Grzybowski M. (wsp. Kuca G.), Finlandia, [w:] Samorząd terytorialny w wybranych państwach europejskich, red. Piasecki A., "Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica", Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010, s. 75 - 87.
 • Grzybowski M. The Treat of Terrorism and the Protection of Constitutional Rights and Liberties in the Case Law of the Polish Constitutional Tribunal, [w:] On Protection of Fundamental Rights and Freedoms in the Light of Increasing Threat of Terrorism, Brno 2009.
 • Grzybowski M., Zasady kandydowania oraz repartycji mandatów w wyborach do Riksdagu i Parlamentu Europejskiego w Szwecji (w świetle ustawy o wyborach z 2005 r.), [w:] Instytucje prawa europejskiego w dobie integracji europejskiej, red. Wawrzyniak J., Laskowski J., Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009.
 • Grzybowski M., Prezydent Republiki Finlandii: arbiter czy moderator?, [w:] Posłuszny J., Buczkowski J., Eckhardt K. (red.), Studia z prawa konstytucyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Wiesławowi Skrzydle, Przemyśl 2009.
 • Grzybowski M., Wolność wypowiedzi, wolność publikacji i dostep do dokumentów publicznych na tle ewolucji szwedzkich aktów konstytucyjnych [w:] Prawo, parlament i egzekutywa we współczesnych systemach rządów. Księga poświęcona pamięci Profesora Jerzego Stembrowicza, red. Bożyk S., Temida 2, Białystok 2009.
 • Grzybowski M. (wsp. Czajowski J.), Stadia postępowania ustawodawczego w państwach nordyckich, [w:] A. Łabno, E. Zwierzchowski (red.), Księga pamiątkowa Marcina Kudeja, Katowice 2009.
 • Grzybowski M. (wsp. Kuca G.), Parlament Indonezji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2009.
 • Grzybowski M., Prezes RM, Rada Ministrów, Formowanie RM, Kompetencje członka RM, Kompetencje Prezesa RM, Kompetencje RM, Odpowiedzialność członków RM, Skład RM, Wotum nieufności dla członka RM, Zmiany w składzie RM, [w:] red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Warszawa 2009.
 • Grzybowski M., Czajowski J., Zasada "solidarności" (dyscypliny postępowania) w funkcjonowaniu Koła Polskiego w Parlamencie Wiedeńskim [w:] Świat, Europa, Mała Ojczyzna, Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin, red. M. Małecki, Bielsko-Biała 2009.
 • Grzybowski M., Principles in Practical Jurisprudence of the Polish Constitutional Tribunal [w:] Constitutional Judiciary in V4 Countries, Kosice 2008, s. 37 - 52.
 • Grzybowski M. (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2008.
 • Grzybowski M. (red.),Szmyt A. (red.), Nauka prawa konstytucyjnego w Polsce. W pięćdziesięciolecie Ogólnopolskich Zjazdów Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Gdańsk 2008.
 • Grzybowski M., Pozycja ustrojowa Prezydenta RP w dobie integracji europejskiej, "Państwo i Prawo" 2008, nr 8.
 • Grzybowski M, Rec.: Stanisław Bożyk: Prawnoustrojowy status opozycji parlamentarnej w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, "Państwo i Prawo" 2008, nr 7.
 • Grzybowski M. (wsp. Mikuli P. ), Konstytucja Malty. Wstęp, Warszawa 2007.
 • Grzybowski M., Finlandia. Zarys systemu ustrojowego, Kraków 2007.
 • Grzybowski M. Królestwo Szwecji, [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, Sarnecki P. (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business 2007.
 • Grzybowski M. (wsp. Karp J.), Republika Bułgarii [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, Sarnecki P. (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business 2007.
 • Grzybowski M., Królestwo Danii [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, Sarnecki P. (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business 2007.
 • Grzybowski M., Karp J., System konstytucyjny Chorwacji, Warszawa 2007.
 • Grzybowski M., Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Rosji, [w:] Grabowska S. (red.), Grabowski R. (red.), Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, Oficyna wydawnicza Wolters Kluwer Business 2007.
 • Grzybowski M., Pulit A., Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Grecji,[w:] Grabowska S. (red.), Grabowski R. (red.), Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, Oficyna wydawnicza Wolters Kluwer Business 2007.
 • Grzybowski M., Prawne uwarunkowania struktury rządu a praktyka ustrojowa, [w:] Czapliński W. (red.), Księga Prawo w XXI wieku, Warszawa 2006.
 • Grzybowski M., Prawo międzynarodowe i wspólnotowe jako wzorzec i przedmiot kontroli norm, [w:] Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006.
 • Grzybowski M. (red.), System rządów Rzeczypospolitej Polskiej, założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006.
 • Grzybowski M., Ustroje państw Europy Północnej, Kraków 2006.
 • Mikuli P., Grzybowski M., Parlament Republiki Malty, Warszawa 2006.
 • Grzybowski M., Prawo wyborcze do parlamentu Królestwa Norwegii, [w:] Grabowska S. (red.), Składowski K. (red.), Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, Kraków 2006.
 • Grzybowski M., Eduskunta w nowej konstytucji Finlandii z 1999 r. (na tle ewolucji ustrojowej), [w:] Czajowski J. (red.), Grzybowski M. (red.), Parlamenty Państw Europejskich, Kraków 2005.
 • Grzybowski M., Władza wykonawcza w Rzeczpospolitej Polskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, [w:] Kruk M., Wawrzyniak J., Polska w Unii Europejskiej. Materiały z XLVI Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego Wierzba 3-5 czerwca 2004, Kraków 2005.
 • Grzybowski M., Administracja publiczna a ład konstytucyjny, [w:] Hausner J.(red.), Administracja publiczna, Warszawa 2004.
 • Grzybowski M., Mikuli P., Poland, [w:] Berglund S., Ekman J. , Aarebrot H. (eds), The Handbook of Political Change in Eastern Europe - 2nd ed., Edward Elgar Ltd, Cheltenham (UK) - Northampton (USA) 2004.
 • Grzybowski M., Rola ustrojowa Prezydenta RP w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej, „Państwo i Prawo" 2004, nr 7.
 • Grzybowski M., Systemic Roles of the President of Republic of Poland in the context of membership in the UE, "The polish foreign affairs digest" 2004, nr 4
 • Grzybowski M., Prezydentura w państwach Europy północnej. Finlandia i Islandia, [w:] Grzybowski M.. (red.), Szkice o pozycji ustrojowej i statusie głowy państwa, Kraków 2003.
 • Grzybowski M., Rec.: C. Taube, Constitutionalism in Estonia, Latvia and Lithuania. A Study in Comparative Constitutional Law, Uppsala 2001, "Państwo i Prawo" 2003, nr 9.
 • Grzybowski M., Szkice kanadyjskie (państwo - ustrój - obywatele), Kielce-Kraków 2003.
 • Grzybowski M., Prawo i ustrój Rzeczypospolitej Polskiej w perspektywie integracji z Unią Europejską, Rzeszów 2002
 • Grzybowski M., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej na tle doświadczeń konstytucyjnych państw Europy Środkowej i Wschodniej (kilka uwag o unormowaniu relacji państwo-obywatel), „Przegląd Sejmowy" 2002, nr 5.
 • Grzybowski M., Rec.: G. Rydlewski, Rządowy system decyzyjny w Polsce. Studium politologiczne okresu transformacji, Warszawa 2002, "Państwo i Prawo" 2002, nr 11.
 • Grzybowski M., Rząd i administracja rządowa w monarchiach skandynawskich. Dania – Norwegia – Szwecja, Kraków 2001.
 • Grzybowski M., Sejmowa komisja śledcza, „Przegląd Sejmowy" 2001, nr 3.
 • Grzybowski M., Eduskunta - parlament Finlandii, Warszawa 2001.
 • Grzybowski M., Państwa nordyckie, [w:] Opozycja parlamentarna, red. Zwierzchowski E., Warszawa 2000.
 • Grzybowski M., W sprawie relacji pomiędzy regulacjami prawnymi dotyczącymi Komitetu Obrony Kraju a Konstytucją RP z 2 kwietnia 1997 r. w świetle projektu ustawy o stanie wojennym, „Przegląd Sejmowy" 1998, nr 3.
 • Grzybowska M., Grzybowski M., Rec.: D.M. Olson, P. Norton, The New Parliaments of Central and Eastern Europe, Londyn-Portland 1996, „Przegląd Sejmowy" 1998, nr 1.
 • Grzybowski M., Systemy konstytucyjne państw skandynawskich, Warszawa 1998.
 • Grzybowski M., Rec.: Z teorii i praktyki konstytucjonalizmu (praca zbiorowa), Warszawa 1995, "Państwo i Prawo" 1997, nr 6.
 • Grzybowski M., Współczesne systemy partyjne wybranych państw europejskich, Kraków 1996.
 • Grzybowski M., Królestwo Danii - zarys systemu ustrojowego, Kielce 1996.
 • Grzybowski M., Rec.: Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci prof. Janiny Zakrzewskiej (praca zbiorowa), Warszawa 1996, „Przegląd Sejmowy" 1996, nr 5.
 • Grzybowski M., Nowa ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora (wybrane zagadnienia), „Przegląd Sejmowy" 1996, nr 5.
 • Grzybowski M., Rec.: J. Osiński, Parlament i rząd w Królestwie Norwegii, Warszawa 1994, „Przegląd Sejmowy" 1996, nr 2.
 • Grzybowski M., Rec.: J. Jaskiernia, Zasada równości w prawie wyborczym USA, Warszawa 1992, „Przegląd Sejmowy" 1994, nr 1.
 • Grzybowski M., Status prawny rządu po rozwiązaniu Sejmu i Senatu, „Przegląd Sejmowy" 1994, nr 1.
 • Grzybowski M., Rec.: E. Damgaard, Parliamentary Change in the Nordic Countries 1992, „Przegląd Sejmowy" 1993, nr 4.
 • Grzybowski M., Federalny aparat wykonawczy w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kraków 1992.