• Karp J. Wartości i tradycje konstytucyjne bikameralizmu w państwach Europy Środkowo-Wschdniej [w:] Rola Senatu w ustroju RP -  w stronę przyszłości, Kancelaria Senatu, Warszawa 2019, ss. 51-59.
 • Karp J. (wsp. J. Firlus), Dostęp do organu administracji publicznej a ochrona praw mniejszości narodowych i etnicznych, [w:] E. Krzysztofik, R. Pal (red.), Prawno-historyczne uwarunkowania migracji Polaków po II wojnie światowej, w okresie solidarnościowym i po akcesji do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2016, s. 105-123.
 • Karp J., Kilka uwag o wolności w konstytucjonaliźmie, [w:] P. Mikuli, A. Kulig, J. Karp, G. Kuca (red.), Ustroje. Tradycje i porównania. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, s. 336 - 342.
 • Karp J. (wsp. Kuca G.), Public Law and Solidarity: Poland, "European Review of Public Law" 2014, vol. 26, no. 1, s. 257-287.
 • Karp J. Zasada społecznej gospodarki rynkowej pomiędzy totalitaryzmem a neoklasycznym kapitalizmem, [w:] Państwo demokratyczne prawne i socjalne. Tom 4, Kraków 2014, s, 347 - 359.
 • Karp J. (wsp. Minich D.), Sposoby wyrażania zasad prawnych w Konstytucji RP z 1997 roku na przykładzie art. 2, [w:] M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli (red.), Ustroje. Historia i współczesność. Polska - Europa - Ameryka Łacińska. Księga jubileuszowa  dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013, s. 272-279.
 • Karp J., Królestwo Hiszpanii, [w:] P. Mikuli (red.), Status prawny sędziego we współczesnych systemach politycznych, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Koszalin-Gdańsk 2013, s. 181-200.
 • Karp J., Konstytucja Republiki Bułgarii (wstęp), Warszawa 2012.
 • Karp J. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Agencja Mienia Wojskowego, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, [w:] B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red.), Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej centralnej. Komentarz,  Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, t. I, s. 815 - 820, s. 820 - 824, s. 868 - 877, s. 877 - 888.
 • Karp J., Indie, [w:] St. Bożyk, M. Grzybowski (red.), Systemy ustrojowe państw współczesnych, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2012, s. 499 - 526.
 • Karp J., Marek Feliks Sobolewski,[w:] Konstytucjonaliści polscy 1918-2011. Sylwetki uczonych, A. Szmyt, P. Sarnecki, R. Mojak (red.), Warszawa 2012, s. 333- 338.
 • Karp J., Stosowanie art. 20 ust. 3, art. 165 i art. 95d regulaminu Sejmu, [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, wybór i opracowanie Odrowąż-Sypniewski W., Warszawa 2010.
 • Karp J., Hasła: Akty prawa wewnętrznego, Gmina uzdrowiskowa, Młodzieżowa Rada Gmina, Zbiórki publiczne, [w:] Encyklopedia Samorządu Terytorialnego, red. Miaskowska-Daszkiewicz K., Szmulik B., Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Karp J.,  Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Norwegii, [w:] Grabowska S., Grabowski R. (red.), Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010,
 • Karp J., Szymanek J., Profesjonalizacja parlamentarnych prac ustawodawczych, "Przegląd Sejmowy" 2009, nr 5.
 • Karp J., Szymanek J., Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na kształtowanie się prawa parlamentarnego, "Przegląd Sejmowy" 2009, nr 4.
 • Karp J., Szymanek J., Znaczenie ustawy w unormowaniach bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w kontekście stanu nadzwyczajnego i klęski żywiołowej, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Warszawa 2009.
 • Karp J., Hasła: bezpieczeństwo państwa; kompetencja; moralność publiczna; obowiązek poszanowania wolności i praw; ograniczenia wolności i praw; opieka nad weteranami walk i inwalidami wojennymi; porządek publiczny; sprawiedliwość; upoważnienie w prawie publicznym; wolność człowieka; zakaz naruszania istoty wolności i praw; zakaz przymuszania do działań nie nakazanych przez prawo; zasada sprawiedliwości społecznej [w:] W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 • Karp J., System konstytucyjny Luksemburga, Warszawa 2008.
 • Karp J., Szymanek J., Konstytucyjne prawo do mieszkania: jako przykład tzw. prawa - zasady polityki państwa, [w:] Standardy wykonywania władzy publicznej, K. Miaskowska-Daszkiewicz, R. M. Pal (red.), Lublin 2008.
 • Karp J., Szymanek J., rec: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, POD RED. Leszka Garlickiego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1999–2007, tomy I–V ,"Przegląd Sejmowy" nr 4, 2008.
 • Karp J., Parlament Armenii i jego funkcje, [w:] Parlament - Prezydent - Rząd. Zagadnienia konstytucyjne na przykładach wybranych państw, T. Mołdawa, J. Szymanek (red.), Warszawa 2008. 
 • Karp J., Zasady zmiany Konstytucji Wielkiego Księstwa Luksemburga, [w:] Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, S i R Grabowscy (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business 2008.
 • Karp J. (wsp. J. Szymanek), Zasady zmiany Konstytucji Republiki Finlandii, [w:] Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, S i R Grabowscy (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business 2008.
 • Karp J. (wsp. Szymanek J.), Legitymacja szczególna do składania wniosków do Trybunału Konstytucyjnego (wybrane zagadnienia doktryny i praktyki) [w:] Standardy konstytucyjne a problemy władzy sądowniczej i samorządu terytorialnego, red. Olgierd Bogucki, Jerzy Ciapała, Przemysław Mijal, Szczecin 2008.
 • Karp J., Prawa socjalne we współczesnym konstytucjonalizmie. Prolegomena, [w:] Ustroje – doktryny – instytucje polityczne. Księga jubileuszowa Prof. zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego, komit. red. Czajowski J., Karp J., Kuca G., Kulig A., Opałek A., Kraków 2007.
 • Karp J., Wielkie Księstwo Luksemburga [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, Sarnecki P. (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business 2007.
 • Karp J., Królestwo Hiszpanii [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, Sarnecki P. (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business 2007.
 • Karp J. (wsp. Grzybowski M.), Republika Bułgarii [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, Sarnecki P. (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business 2007.
 • Karp J. (wsp Kuca G.), Republika Estońska [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, Sarnecki P. (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business 2007.
 • Karp J. (wsp. Mikuli P.), Postjugosłowiańskie systemy rządów: casus Chorwacji i Słowenii, [w: ] Systemy rządów. Dylematy konstytucyjnej regulacji i praktycznej funkcjonalności, Mołdawa T.(red.), Szymanek J. (red.), Warszwa 2007.
 • Karp J., Grzybowski M., System konstytucyjny Chorwacji, Warszawa 2007.
 • Karp J., Rec: R. Grabowski, Prawo do życia w polskim prawie konstytucyjnym, "Przegląd Sejmowy" 2007 nr 3.
 • Karp J., Rec.: Ciapała J., Flaga-Wieruszyńska K. (red.),Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór studiów, „Przegląd Sejmowy" 2007, nr 1.
 • Karp J., Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Finlandii, [w:] Grabowska S. (red.), Grabowski R. (red.), Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, Oficyna a Wolters Kluwer business 2007.
 • Karp J. (wsp. Mikuli P.), Realizacja uprawnień nominacyjnych Prezydenta RP, [w:] Grzybowski M. (red.), System rządów Rzeczypospolitej Polskiej, założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006.
 • Karp J., Prawo wyborcze do parlamentu Republiki Bułgarii, [w:] Grabowska S. (red.), Składowski K. (red.), Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, Kraków 2006.
 • Karp J., Równość w myśli prawno-politycznej Ronalda Dworkina, "Państwo i Społeczeństwo" 2005, nr 4.
 • Karp J., Parlamentaryzm byłej Jugosławii oraz Serbii i Czarnogóry, [w:] Czajowski J.(red.), Grzybowski M. (red.), Parlamenty Państw Europejskich, Kraków 2005.
 • Karp J., Pozycja ustrojowa i funkcje parlamentu Chorwacji, [w:] Czajowski J.(red.), Grzybowski M. (red.), Parlamenty Państw Europejskich, Kraków 2005.
 • Karp J., Grzybowski M., Izba Deputowanych Parlament Wielkiego Księstwa Luksemburga, Warszawa 2005.
 • Karp J., Sprawiedliwość społeczna. Szkice ze współczesnej teorii konstytucjonalizmu i praktyki polskiego prawa ustrojowego, Kraków 2004.
 • Karp J., Grzybowski M., Sabor parlament Chorwacji, Warszawa 2003.
 • Karp J., Prezydent Republiki Słowackiej, [w:] Grzybowksi M.(red.), Szkice o pozycji ustrojowej i statusie głowy państwa, Kraków 2003.
 • Grzybowski M., Karp J., Prezydent Republiki Bułgarii, [w:] Sześć lat polskiej Konstytucji, Warszawa 2003.
 • Karp J., Grzybowski M., System konstytucyjny Bułgarii, Warszawa 2002.
 • Karp J., Wprowadzenie do zagadnień sprawiedliwości społecznej, [w:] Czajowski J. (red.), Grzybowski M. (red.), Szkice o zasadach i instytucjach ustrojowych II i III Rzeczypospolitej, Kraków 2002.
 • Karp J., Państwo prawa w okresie transformacji społeczno – ustrojowej, [w:] Czajowski J. (red.), Grzybowski M. (red.), Szkice o zasadach i instytucjach ustrojowych II i III Rzeczypospolitej, Kraków 2002.
 • Karp J., Rola zasady subsydiarności we współczesnym państwie demokracji liberalnej, [w:] Grzybowski M. (red.), Prawo i ustrój RP w perspektywie integracji z UE., Rzeszów 2002.
 • Karp J., Rec.: Cz. Porębski, Umowa społeczna - renesans idei, Kraków 1999, „Państwo i Prawo" 2000, nr 8.