Kulig A., Relacje Sejmu Ustawodawczego z rządem i Naczelnikiem Państwa: system rządów w latach 1919-1921, "Przegląd Sejmowy" 2018, nr 6, s. 99-136.

Kulig A., Uwagi o kształtowaniu ustawodawstwa w Konstytucji kwietniowej, [w:] K. Skotnicki, K. Składkowski, A. Michalak (red.), Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiatą rocznicę urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 271-280.

Kulig A., Zmiany w regulacji normatywnej pozycji szefa rzadu w europejskich systemach parlamentarnych - prolegomena, [w:] P. Mikuli, A. Kulig, J. Karp, G. Kuca (red.), Ustroje. Tradycje i porównania. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, s. 658-670.

Kulig A., Stany Zjednoczone,  [w:] M. Grzybowski, A. Kulig, Systemy ustrojowe Stanów Zjednoczonych i Kanady, Kraków 2015, s. 5 - 147.

Kulig A., Kształtowanie formy rządów w Konstytucji kwietniowej z 1935 r., "Przegląd Sejmowy" 2015, nr 2, s. 13-50.

Kulig A., Zwieńczenie parlamentarncyh prac nad konstytucją kwietniową, [w:] A. Kulig (red.), Na drodze ku konstytucji kwietniowej. Szkice, Kraków 2015, s. 440 i n.

Kulig A., Naukowy wielogłos o ustawie konstytucyjnej z 26 stycznia 1934 r. Prace nad konstytucją kwietniową w Senacie RP, [w:] A. Kulig (red.), Na drodze ku konstytucji kwietniowej. Szkice, Kraków 2015, s. 338-439.

Kulig A., Tezy konstytucyjne wicemarszałka Stanisława Cara, [w:] A. Kulig (red.), Na drodze ku konstytucji kwietniowej. Szkice, Kraków 2015, s. 257-337.

Kulig A., Pierwsze czytanie projektu BBWR w Sejmie III kadencji, [w:] A. Kulig (red.), Na drodze ku konstytucji kwietniowej. Szkice, Kraków 2015, s. 195-256.

Kulig A., W poszukiwaniu źródeł konstytucji kwietniowej, [w:] A. Kulig (red.), Na drodze ku konstytucji kwietniowej. Szkice, Kraków 2015, s. 85-138.

Kulig A., Uwagi o niektórych wyzwaniach kontrolnej legislatywy w systemach parlamentarnych państw europejskich, [w:] M. Grzybowski, B. Naleziński (red.), Państwo demokratyczne, prawne i socjalne. Studia historyczno-prawne i ustrojowo-porównawcze. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi, Kraków 2014, t. II, s. 199 - 216.

Kulig A., Dwie prowizoryczne Konstytucje lutowe z 1919 roku: polska i niemiecka, [w:] M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli (red.), Ustroje. Historia i współczesność. Polska - Europa - Ameryka Łacińska. Księga jubileuszowa  dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013, s. 188-213.

Kulig A., Z zagadnień prawnej instytucjonalizacji partii politycznych (na tle porównawczym), Wydawnictwo JAK, Warszawa 2013, ss. 314.

Kulig A., Kształtowanie formy rządów u progu niepodległej Polski (1917-1926), Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2013, ss. 363.

Kulig A. Stany Zjednoczone Ameryki, [w:] St. Bożyk, M. Grzybowski (red.), Systemy ustrojowe państw współczesnych, Wydawnictwo  Temida 2, Białystok 2012, s. 49 - 88.

Kulig A., Reguła większości a powoływanie rządu w wybranych systemach parlamentarnych [w:] Prawa człowieka - Społeczeństwo obywatelskie - Państwo demokratyczne. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Sarneckiemu, pod red. P. Tulei, M. Florczak-Wątor, S. Kubasa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, s. 303 – 313.

Kulig A., (wsp. Czajowski J.), Konstytucyjny system organów państwowych, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Koszalin 2010, ss. 153.

Kulig A., Rządzenie koalicyjne w perspektywie ustrojowej, [w:] Ustroje – doktryny – instytucje polityczne. Księga jubileuszowa Prof. zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego, komit. red. Czajowski J., Karp J., Kuca G., Kulig A., Opałek A., Kraków 2007.

Kulig A., Sarnecki P., Czarny P., Naleziński B., Tuleja P., Wojtyczek K., Prawo konstytucyjne RP, Kraków 2005.

Kulig A., Czarny P., Florczak-Wątor M., Grzybowski M., Krzemiński M., Kubas S., Naleziński B., Surówka A., Tuleja P., Wojtyczek K., Konstytucja i sądowe gwarancje jej ochrony. Księga jubileuszowa Profesora Pawła Sarneckiego, Kraków 2004.

Kulig A., Naleziński B., Prawo konstytucyjne RP. Źródła, Kraków 2000.

Kulig A., Współczesne systemy partyjne wybranych państw europejskich, Red. Grzybowski M., Zięba A., Kraków 1996.

Kulig A., Zagadnienia podstawowe formowania rządu RP, "Państwo i Prawo" 1994 nr 1.

Kulig A., Bożyk S., Matwiejuk J., Podstawowe źródła do nauki polskiego prawa konstytucyjnego, Białystok 1993.

Kulig A., Struktura władz lokalnych Holandii. Ciągłość i zmiana, "Samorząd Terytorialny" 1993 nr 5.